Katatwaning Desa Adat Balangan

Ring sajroning maosang parindikan Desa Adat Balangan, sayuwakti tadah sukil pisan, duaning kawentenannyane wantah rihin pisan, tur arang sang sane uning lan nyurat indik punika. Duaning asapunika sane kangge babon ring ring sajroning nyurat utawi nyatuang parindikan Desa Adat Balangan, wenten sane kangge maka dasar likita utawi sesuratan, lan satua-satua wenten ring pambiaran. Gegambelan pamekas inggih punika Babad Ida Arya taler kabaos Babad Pamecutan, kategepin antuk nunas bebaosan ring sang sane maraga uning lan oneng ring babad lan satua.

Babad

Ri kala pangrawuh para Aryane (Sapta Arya) ka jagat Bali (Bangsul), tur pedek tangkil ring linggih Dalem ring Gelgel. Pingajeng kabaosang tan sios Sira Arya Sentong, sane rawuh saking jagat Majalangu. Para Aryane sane rawuh sami kapica genah lan pangabih, makadi Sira Arya Sentong, kapica genah ring pradesa Pacung, tur kabiseka Kiyai Ngurah Pacung. Purin idane mawates :  Loring  Pallawa Gambhira, Wetaning Kali Panahan, Kuloning Kali Wos. Ida madruwe parekan sane dahating subakti, sane setata ngiring sapamargin idane, mawasta Ki Pasek Pranata, pungkuran kabaos Pasek Sabeng Puri.

Sira Arya Sentong maputra Sira Arya Putu, jumenek ring Desa Pacung. Sira Arya Putu maputra 2 diri : Kiyai Ngurah Ayunan lan Kiyai Ngurah Tamu. Kiyai Ngurah Ayunan malinggih ring pradesa Perean (Peri-an), ida oneng madewasraya nangun yoga samadhi, kasarengin olih pangabih idane Ki Pasek Pranata. Wenten alas genah ida nangun tapa, wenten ambu miyik, kapungkuran genah punika kawastanin Pura Alas Arum, saking irika ida lunga ngalerang ring madyaning bangket, polih panugrahan sane medal saking pancung tiying gading, tur kapungkur kakaryanang palinggih kawastanin Pura Dalem Sari, wewidangan punika kawastanin Subak Pancung (Pacung) Panti. Ki Pasek Pranata polih panugrahan genta paican anak lingsir, mangdane pangulunnyane nangun linggih tur mangda kasungsung olih warih-warih idane, linggihe punika kawastanin Dalem Luhur Kadaton.

Saking genahe punika nyujur ngalerang, rawuh ring genah sane asri, tur maosang mungguing daging pikolih nangun yasa, genahe punika kapungkuran katangun palinggih kawastanin Pura Paruman. Saking irika nyujur ngalerang, wenten sila tala (batu lempeh), irika mararian, tur nangun yasa samadi, ring genahe punika pungkuran katangun Pura Pusring Tasik. Kiyai Ngurah Ayunan, duaning ida polih panugrahan saking “pancung tiying gading”, kaloktah ida mapesengan Kiyai Ngurah Pacung. Kiyai Ngurah Pacung, ngalanturang pamargi rawuh ring Puncak Asah, kasarengin olih parekanidane, saking iriki wenten cihna andus malejeg, ring kelod kangin saking irika, duaning punika raris kautus para parekan idane sane satia subakti, nyantenang genahe punika, genahe punika kapungkuran kawastanin Munduk Kahang. Ring genahe puniki raris nangun pondok-pondok, tur makarya abian panegalan. Sesampunne sue raris wengine rawuh wong Peri (Gamang), sane ngawasa genahe punika, raris matur ring Kiyai Ngurah Pacung. “E, Ngurah Pacung, magedi uli dini, tongose ene gelah awake, yening dot enu hidup magedi uli dini”, asapunika pawarah ipun. Kiyai Ngurah Pacung duka tan sinipi, raris ngawalek : “Ih iba wong Peri, kenken keneh ibane, apang cai nawang, awake ene treh Ksatriya Majapahit, tusing ja bakal makirig atampak, kenken keneh caine”. Sangkaning punika metu siat ageng, wong Perine kandapan, nunas mangdane tan kapademang, tur sumanggup pacang ngiring, sapamargin ida”.

Gelising crita, sesampun wong Perine kaon, tur ngiring sapituduh Kiyai Ngurah Pacung, raris nangun Puri ring Munduk Kahang, sane kawastanin Puri Perian, genah siate katangun palinggih kawastanin Pura Dalem Sidan Rapuh. Yan asapunapi indike, genahe punika katinggal olih ida mintar ngaliwatin Tukad Yeh Sumi (Yeh Sungi ?), ring genahe punika nangun Puri kasarengin panjak, pamekas panjak Perine, Purine sane anyar kawastanin Puri Perean, lan Puri Perian sane katinggal mawali dados alas mawasta Alas Pere.

Kacrita Kiyai Ngurah Tamu, sane kantun wenten ring pradesa Pacung, tan paputra, tur seda, layonne kaupacara ring Perean, sapunika taler para panjakidane magingsir ka Perean, wenten sane kambil olih I Gusti Ngurah Pupuan.

Kiyai Ngurah Pacung (Kiyai Ngurah Ayunan), maputra lanang sane mapesengan I Gusti Ngurah Pacung Sakti. Sesampunne duhur ngambil rabi I Gusti Ayu Rai Pinatih, kabiseka I Gusti Ayu Luh Pacekan, maputra Ki Ngurah Batan Duren, kabiseka Gusti Alit Pacung.

Ri kanjekan rahina ayu I Gusti Ayu Luh Pacekan masiram ke Tirtha Gangga, irika ida kapanggih ring Ida Padanda Sakti Batulumbang. Kala punika I Gusti Ayu Luh Pacekan mreceda ida Padanda, duaning prarainidane burik lan pamargine srandang-srendeng.

Kacrita I Ki Gusti Ngurah Pacung Sakti, madruwe rabi panawing, mawasta Ni Luh Jepun, okan dane Ki Bandesa (kapungkur kabaos Bandesa Balangan). Sesampun mobot tigang sasih, kauningin oleh Gusti Luh Pacekan, ida duka tur nigtig Ni Luh Jepun tur katundung.

Gelising crita kala punika wenten tamiu (nyamar) madagang tuak, saking Bukit, Badung wewidangan Pamecutan mawasta Ki Ungasan. Ki Ungasan kandikain olih Ki Gusti Ngurah Pacung, mangda ngisidang tur ngayomin Ni Luh Jepun, kapica genah ring Uratmara (Marga).

Parindikan puniki kapireng olih Ida Padanda Sakti Batu Lumbang, raris kasengin, mangda malukat ring Tirtha Gangga, pabejian idane. Kala punika akeh bebaosanne, nanging Ida Padanda eling ring panguman-uman Gusti Ayu Luh Pacekan sane rihin, ring kayun metu pikayunan ngawales sungkan kayunidane, majalaran antuk Ni Luh Jepun. Ni Luh Jepun kandikain pada sadia matemu smara ring anggan idane, sakewanten Ni Luh Jepun tan ngiringang. Ri sampunne kadartayang sami, wantah matetujon ngwales ring Gusti Ayu Luh Pacekan, duaning purun mraceda Sang Maraga Suci. Duaning punika raris Ni Luh Jepun, mamanah-manah, irika raris metu manahnyane ngwalesang parilaksanan Gusti Luh Pacekan, punika duaning matemu smara sang kalih. Tur Ida Padanda ngamedalang bhisama : “Yening lekad anak alite ene, yening lanang mangda kapesengan Ida Arya, sangkaning metu saking pacampuh smaran Ida (Padanda) ring smaran Ki Pacung Sakti, punika duaning mapiteges Ida Arya.

Suening asue eling  dane I Gusti Ngurah Pacung, mungguing kawentenan Ida Arya ring Uratmara (Marga), raris kasengin mangda tangkil ka Puri, mamarek ring ida, dados pangabih/pangemban I Gusti Batanduren.

Gelising crita ri sampun Ida Arya ring Puri Perean, sayuwakti dahating seleb makta raga, subakti ring sang angawisesa sapunika taler ring putranidane. Sangkaning punika Ida Arya kasayangang olih I Gusti Ngurah Pacung Sakti, sapunika taler para panjak sami sih ring Ida Arya. Tur sering Ida Arya sareng ring pakoleman I Gusti Pacung Sakti. Ri nuju I Gusti Ngurah Pacung lunga maburu ring alas Padang Jerak, Ida Arya kantun masare (sirep) ring pakoleman ida I Gusti Ngurah Pacung Sakti, Kala irika kaugah batisipun Ida Arya, duaning kapade wantah cokor I Gusti Ngurah Pacung Sakti, tur kadulurin antuk sembah. Sane kaugah nenten sios Ida Arya tur bangun ngatatab kapupungan, tur nunas pangampura. Ki Gusti Luh Pacekan tan terima, duaning kasengguh I Gusti Ngurah Pacung lebihan sayang ring Ida Arya, tur menggah piduka, kabayang-bayang Ida Arya, tur prasida kasingidang olih para kawulane.

Gelising crita rauh I Gusti Ngurah Pacung Sakti saking maboros, kairing olih para rencang idane, kala irika ida nyingak Ida Arya kabayang-bayang, sangkaning punika katepasin olih I Gusti Ngurah Pacung Sakti. Tetepase mangdane Ida Arya lan putrane I Gusti Batanduren, maperang tanding, sapasira sane kaon, mangdane magingsir saking Puri.

Wenten crita sane siosan, ri kala I Gusti Pacung Sakti maboros, polih simpang ring pangasraman dane Ki Dukuh Titigantung, duaning katibenin hudan aderes. Ring Pangasraman ida I Gusti Pacung Sakti katurang rayunan sukla olih Ki Dukuh Titigantung. Indike punika kaparna olih I Gusti Luh Pacekan, Ki Dukuh ngaturang layudan (surudan), ida I Gusti Luh Pacekan duka tan sipi-sipi, matitah para kawulane mangda ngrusak pangasraman Ki Dukuh, tur nyedayang Ki Dukuh Titigantung.

Gelising crita pangasramanne rusak Ki  Dukuh kasedayang. Kala punika wenten manah Ki Ungasan pacang tangkil ring Ki Dukuh, rauh irika sampun pangasramanne rusak tur Ki Dukuh sampun seda. I Ungasan raris mreteka layon Ki Dukuh, manut kawentenannyane. Ring genah palebuan punika metu kukus (andus), punika katampekin olih Ki Ungasan, kacingak wenten keris, kerise kambil, tur katurang ring I Gusti Ngurah Pacung Sakti. Duaning kerise punika metu saking kukus sane wenten ring jaja/sanganan Bantal, kawekas kerise punika kawastanin “Ki Baru Bantal”.

Perang tanding sane aturang titiang ring ajeng, sane katepasin olih I Gusti Pacung Sakti, mangdane sang kalih ngambil keris sane wenten ring Gedong Simpen. Kariinin olih I Gusti Batanduren, tur kasarengin olih Ida Arya. Duaning sangkaning titah Ida Arya sane polih keris Ki Baru Bantal punika, I Gusti  Batanduren polih keris Ki Sekar Gadhung. Kasayuwaktianne Ida Arya nenten wenten manahipune pacang mayuda, nanging sangkaning katantang olih I Gusti Batanduren, sangkaning punika yudane kamargiang. Sane pinaka wates, nenten sios : “Sapasira ugi liwat kauh tukad Yeh Sungi, punika kaon, tan dados kakepung malih; yening kanginnyane sapasira liwat tukad Penet, tan dados kakepung malih, kasinahannyane kaon”.

Ida Arya polih ngepung I Gusti Batanduren, tur sampun liwar tukad Penet, masarengan panjak sane subakti. Ida Arya raris matur ring I Gusti Ngurah Pacung, indike punika sami kadartayang. Kala punika Ida Arya mapamit budal ka Uratmara (Marga), pacang magenah irika ring genah Ki Ungasan.

Ri kala I Gusti Ngurah Pacung seda, kapuputamg olih Ida Arya mungguing mreteka sawa rauhing ngunggahang ring Pamrajan, wenten pusaka “Geringsing Wayang”, kabakta ka Uratmara olih Ida Arya, kasungsung maka leluhur maraga Dewa Pitara.

Ring Uratmara Ida Arya nitahang panjak lan jagat, tur kaeman olih panjake. Ida Arya ring Uratmara, madrue putra 5 diri :

  1. I Gusti Putu Balangan, magenah ring Marga
  2. I Gusti Nengah Balangan, magenah ring Perean
  3. I Gusti Celuk, magenah ring Belayu
  4. Istri, marabian ka Samu
  5. Istri, kambil olih Kiyai Panji saking Toya Anyar.

Ri kala I Gusti Putu Balangan, mapuri ring Marga, duaning wenten asih-kumasih ring Mengwi, sesampunne I Gusti Agung Putu malingga ring Balahayu, kaabih  olih I Gusti Putu Balangan , pamekas I Gusti Celuk. Saking Balahayu (Belayu), I Gusti Agung Putu ngungsi pradesa Ganter (Tapesan), nerus nyujur ka Baleran Bekak (Mengwi). Ri sampun jenek malinggih ring Kawyapura Mengwi, I Gusti Putu Balangan kanggeh Patih, duaning eling pasungketanne riin.

Duaning wenten pasungketan sane becik, raris I Gusti Putu Balangan, ngrentehang bhisama, mangda satereh I Gusti Balangan, patut eling ring Kawitan, patut nyejerang pasubaya ring warih Cokorda Bhima Sakti (Cokorda Blambangan) sang ngawisesa jagat Mengwi (Kawyapura) lan Jero Kaleran Mengwi.

Manawita sangkaning patut eling ring Kawitan, kawit leluhur bibine sane pinaka panawing saking I Gusti Pacung Sakti, sane mawasta Ni Luh Jepun, okan dane Bandesa, saking irika genah wit leluhuridane, kawastanin Balangan, ninutin pamarginne sane riin. Sapunika taler pasungketanne ring Cokorda Blambangan ( IGusti Agung Made Agung), irika kagenahang panjak (bala) saking jagat panepi kelod, makadi saking Tuuka (Tuka), saking Buduk la saking siosan desa malih.

Wenten satua siosan malih, duaning bala/panjak Mengwi, papilihan kagenahang irika makadi ngemit wewidangan Maka “bala + halangan”, suening asue dados Balangan.

Indik wasta “Balangan” sampun kailikitayang duk warsaning loka “ ring we metri madhura, ri saka kala angalih ri leng sapta sela” 1792 Saka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s