Nelu Bulanin

Anak alit mayusa telu bulan, kakaryanin upacara lan upakara Nelu Bulanin, wenten taler maosang “Nyambutin“. Pateh sekadi baos abulan pitung dina utawi 42 dina. Ri kala Nelu Bulanin, paitunganne ngangge abulan Bali 35 dina. Yening telu bulan pateh ketekanipun 35 X 3 = 105 dina. Mangkin gepukang dados, 1 + 0 + 5 = 6 = Sad. Sad Malane kaparisuda majalaran antuk upakara lan upacara.

Upacara/upakarane puniki pateh sekadi ri kala bulan dina, mabobot pacang mresihin jiwa atman sang rare, majalaran antuk bebanten matatakan antuk taledan madaging beras, kelapa, taluh bebek pateh sekadi isin daksina, raris kajangkepan antuk tumpeng 4 besik, maileh sabucu-bucu, jaja, buah, ulam ayam mapanggang, canang buratwangi, sampian nagasari, peras sesayut, sangga urip, panyeneng mwah panyucian.

Upacara/upakara tedun ke tanah (tedaksiti), tetujonne mangda Ida Sanghyang Ibu Prethiwi asung kerta waranugraha ngicenin karahayuan ring sang rare, antuk ipun pacang tuun ka tanah, nyumunin tangkil ring Hyang Prethiwi saha mapinunas mangda Ida ngicalang, sarwa klesa, sarwa roga, sane rauh sakeng sajeroning tanah. Mungguing upacarane puniki kalaksanayang di ajeng Sanggah Kamulan utawi ring tengahing natah. Genah sane pacang tedunina antuk rarene, irika tanahe karajah antuk “Badawangnala“. Upakara bebantenne marupa pras, ajuman, daksina mwah katipat kelanan.

Panglukatan marupa tirtha, anglukat sahananing mala, kasiratang mantuka ring bebantenanne, antuk sang sane nganteb/muput (sadhaka), mangda dados utamaning tirtha pangresikan utawi tirtha panyucian.

Tulak balane marupa “badong” utawi “kalong“, gelang tangan mwang gelang cokor. Ketah sampun kalaksanayang majeng ring Badong/kalong, madaging “pangisi” sane masesuduk ngicalang baya, nolak sahananing mamigna sane katiba ring sang rare, punika duaning kabaos tulak bala. Sapunika taler mantuka ring gelang tangan, gelang cokor, dumadak tan mamariceda, asapunika pangaptine.

Upacara/upakara “ngilehin lesung“, tetujonne pateh sekadi “panglepas aon“; inggih punika marupa pabresihan utawi pangucian. Lesung mwah daging upakarane, pinaka “tetamanan”. Irika ta kocap anake alit masiram asuci angga sarira, Upacara puniki becik pisan kalaksanayang. Piranti sane kangkat angge iriki, marupa lesung, paso, madaging toya mwah jejahitan taman, punika dagingin payuk misi toya 11 warna mwah jejahitan padma. Di pasone kabaos ring ajeng, madaging mole-mole, luiripun : gelang, bungkung, kalung, subeng miwah sane lian-lianan. Bebantenne : pras, ajuman, daksina, suci, pangulapan, pangambean, jejanganan mwah tataban. Taler wenten pepindan panak-panakan marupa blego, batu uligan, pusuh biu. Ri kala ngilehin lesung, sang rarene ngangge tungked antuk bungbung maka lambang masiram ka taman, raris polih mole-mole anggen pepayasan mwah kapitegesang, ipun i rare wantah pianak manusa.

Pangelepas Aon, sampun kabaos ring ajeng, indik upakara pangelepas aon, matetujon maka pabresihan. Matatakan antuk “don telujungan” baduurne madaging nasi muncuk kuskusan, woh-wohan, jaja, ulam, sampian naga sari, canang buratwangi, pasucian, pabresihan, lis bebuu. Nasi muncuk kuskusanne, kapacekin antuk linting telung katih mwah pipil aji lontar, magantung di katik lintinge. Pipil lontare punika madaging tulisan bakal aran/adan anake alit. Ri kla upacara lintinge puniki kaenyitin, lantas linting sane pinih ungkur padem, raris surat lontar punika kapilih dados aran anake alit, abun lintinge katerekang ring gidat anake alit


Indik Puja :

Puja nunas panglukatan ring Parantenan :

OM, indah ta kita Sanghyang Utasana, masarira sarwa bhaksa, iki manusane sira si anu, aneda nugraha widhi angeseng lara raga wigna mala papa pataka ne si anu, wastu geseng dadi awu.

OM ANG, agni Rudra ujwalani ya namah.

Puja panglukatan ring Semer/ring genah ngambil toya :

OM UNG, gangga supta jiwaya namah. OM Gangga mili ya namah. Pakulun ulun aminta atmane si anu , manawi ta atmanipun anu katepuk, kategah olih sarwa bhuta kala, karem ring sumur agung, ndaweg antukakna ring raga walunan ipunm ulun anebas ring sira Hyang Bhatari Ganggapati.

OM Sriyambhawantu, purnambhawantu, sukhambhawantu swaha.

Puja panglukatan ring Kamulan :

OM, pakulun Sanghyang Guru Reka, Sanghyang Kawiswara, Sanghyang Saraswati Suksma, Sanghyang Brahma Wisnu Iswara, makadi Sanghyang Surya Candra, lintang tranggana, hulun aneda nugraha Widhi anglukat dasa mala, papa patakane si anu, wastu moksa ilang lara wigna danda upadrawan ipun si anu.

OM siddhirastu ya namah swaha.

Puja Banten Sang Catur Sanak :

OM, Sang Korsika, Sang Gargha, Sang Metri, Sang Karusya, Sang Pretanjala, Sang Malipa, Sang Malipi, pinaka bapa bajang, babu bajang, sakwehing araning bajang, yan wus sira amangan anginum amukti, muliha ta ka desanta soang-soang.

OM Syah Syah Syah. Poma, poma, poma.

Puja panganter Pangresikan, Pabresihan, pada ayabang :

OM trena taru lata, kabaretan kalinusan dening angin angampuhaken mala wigna.

OM siddhirastu ya namah swaha.

Puja paguntingan rambut : (Sadurunge ngamargiang paguntingan, pinih rihin agem sekar tunjunge utawi kalpikane, iterang ping tiga, ring sirah anake alit)

OM naraca puspaya namah.

Sesampunne punika, sekare genahang ring pabaan/siwadwara anake alit. Kawitin gunting rambutte ring arep. Mantra :

OM SANG Sadhyoya namah, milanganing papa klesa kang ginunting.

Wus punika gunting rambut ring tengen. Mantra :

OM BANG Bamadewaya namah, hilanganing sasab mrananipun sang ginunting.

Gunting rambut ring ungkur. Mantra :

OM TANG Tatpurusaya namah, hilanganing satru musuh ipun kang ginunting.

Gunting rambut ring kiwa. Mantra :

OM ANG Aghoraya namah, hilanganing lara rogha kang ginunting.

Gunting rambut ring Siwadwara. Mantra :

OM ING Isanaya namah, sidha paripurnaning awak ipun kang ginunting.

Puja ayaban :

Pakulun kaki panyeneng, nini panyeneng, kajenengan de nira Bhatara Brahma, Bhatara Wisnu, Bhatara Iswara, Bhatara Surya Candra, Lintang Tranggana.

Mantra Ngilehin Lesung :

Mantra : Pakulun Kaki Citragotra, Nini Citragotri, ingsun minta nugraha, nurunaken rare ring lemah, turun ayam, ameng-ameng sarwa kancana, Sri Sadhana, katur ring Bhatari Nungkurat, Bhatari Wastu, Bhtari Kedep, makadi Kaki Citragotra, Nini Citragotri, iki aturan ipun saha artos, ameta urip, waras dirghayusa tan keneng geget wewedian, asungana aweta urip, teguh timbul, abujangga kulit, kulit tembaga, aotot kawat, abalung wesi, anganti atungked bungbung, angantos batu makocok, ulihakena pramananya, maka satus kutus maring raga, waluyanya Si Bajang Bayi.

Tebel akasa, tebel prethiwi, mangkana tebel, akukuh atma yusane rare jabang bayi.

Puput.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s