Tri Manggalaning Yadnya

Ring sajeroning ngamargiang yadnya, wenten tetiga sane mabuat pisan, mangda yadnyane prasida mamargi becik tur antar. Maka tetiga punika madruwe agem-ageman, sane kagambel kangge tuntunan ring sajeroning pamargi.

Tetiga sane mabuat tur utama punika, makadi :

 • Sang Sadhaka
 • Sang Mancagra
 • Sang Adruwe Karya

082314_1602_KramaBali1.jpg


Sang Sadhaka

Sang Sadhaka, wantah ida Sang Sulinggih, sane madruwe wewenang pinaka pamuput yadnya.

Sang Sadhaka/Sang Sulinggih puniki sane kabaos Sang Yajamana, duaning ida sang pinaka pamucuk, mapaica tuntunan ring sajeroning yadnya.

Parindikan kruna lan pamiteges Yajamana, sekadi ring sor puniki :

Ring Kamus Jawa Kuna – Indonesia, karangan P.J. Zoetmulder : hal.1486. Yajamana, orang yang mempersembahkan korban. Dalam bahasa Jawa Kuna, disebut pendeta.

(Sang watĕk Rsi kabeh sang pinaka Yajamana ning yajnanira).

Kadadosanipun Sang Yajamana, wantah sang pamuput yadnya, ida sang maraga pandita/sulinggih.

Ring Siwagama :

“Irika sang yajamana manglĕpasakĕn sang dewa pitara, denya wĕruhing catur angganya mwang bapa babu, kaki nini tĕkeng yuyut lanang wadon”.

Ri kala Sang Yajamana (sang pamuput yadnya), mebasang Sang Dewa Pitara, mangdane uning ring kawentenan anggannyane sane patpat, sapunika taler biang aji, kakiang niang, kompi lanang lan wadon.

Ring Adi Parwa :

“Sinĕrĕng tang mantra de Sang Yajamana, meh tiba tang Naga Taksaka, akara sagalah sakeng apuy”.

Sayan-sayan uleng pikayunan ida Sang Yajamana (pamuput yadnya) nguncarang weda mantra, meh-mehan Sang Naga Taksaka ulung, sawatara agalah johnyane saking apine.

Ring Brahmanda Purana :

“Kayuktyan ikang puja, an ginawayakĕn de sang yajamana”.

Kasayuwaktianne puja pangastawane punika, kamargiang olih sang marga yajamana (sadhaka).

Ring Uttara Kandha :

“Sang watĕk Rsi kabeh pinaka yajamananing yajna nira “.

Para Resi dados Yajamana muput upacara yadnya, yadnyanidane.

Ring Kidung Tantri :

“Apan tan rwa linĕwih denira sang Yajamana yan ring rajya mandala tan len sang bhupati kantinĕn yan rikang wanacala sang yogiswara winuwus guhya sastra OM-kara kanti dwyapakaning tuduh”.

Kasayuwaktianne nenten kekalih sane kautamayang olih Sang Yajamana/Sadhaka, yening ring negara krama dados pangabih raja/prabhu, yening ring alas gununge pangabih Sang Yogi Agung, yening ring sajeroning aksara suci waluya OM-kara, pinaka panuntun sane suci.

Pujastawa Siwa Samuha :

Siwo bhokta siwo bhogyam, Dasakas ca siwatmakah, Yajamanah siwas capi, Mam raksatu namostute.

(Siwa sane mapaica, Siwa sane kapaica, Kawula paragayan Siwa, Sang Yajamana taler maraga Siwa, Dumogi setata mapaica tuntunan, patut subakti ring ida)

Puja Mantra Moksika :

Samsara koti papan ca, Lokanam priyam alabhet, Tarpanam moksikam wapi, Yajamano na samsayah

(Kanerakan ring sajeroning panyiuan panumadian, sekadi sane kaonengan olih ida dane ring jagate, Sang Yajamana sane ngamargiang tarpana, mangda ngamolihang kalepasan, nenten kabimbangan malih).

Puja Atma Kundha :

Saptatma yajamanasca, Saptomkara hutasanah, Sarira desa kundhesmin, Sarwa kamam juhoti wa.

(Sang Yajamana maraga sapta atma, maraga api sapta OM-kara, punika sami wenten ring angganida pinaka pasepan, ida ngamedalang napi-napi sane kapikayunin).

Panca Mahabhuta Stawa :

Yajamano pawitrena, Jayante bahu daksine, Swarga dohas ca sarwesam, Rsi murte namostute.

(Sangkaning kasucian Sang Yajamana, ring sajeroning upacara yadnya madaging akeh daksina, swarga ngebek susu kapaica ring sang sareng sami, mangda rahayu ring sang sinengguh Rsi)

Ring bebacakan sane kawastanin Sadkarma/Satkarma, nenem sane patut kamargiang olih sang maraga Brahmana (Sadhaka), inggih punika :

 1. Adhyayana, malajahin tur ngincepang Weda
 2. Adhyapana, mapaica pawarah Weda
 3. Yajana, seneng mayadnya
 4. Yajamana, maka pamuput yadnya
 5. Dana, mapaica dana
 6. Patigraha, nerima dana punya.

Napi-napi sane kawedar ring ajeng, kasinahanne punika Sang Yajamana wantah ida Sang Sadhaka, maraga Siwa, pinaka pamuput tur mapaica tuntunan yadnya.

Kasinahanipun Sang Yajamana, pinaka manggalaning yadnya, mapaica tuntunan, mapaica pawarah-warah madasar antuk sastra agama.

Sang Yajamana mapaica padewasan, taler indik eed yadnya.


Pancagra

Sane kabaos Pancagra, wenten lelima, sane pamucuk, ring sajeroning pamargi yadnya, makadi :

Tukang Banten/Tapini, Tukang Wewangunan, Tukang Sesuratan/Rerajahan, Tukang Ulam lan Sang Magegitan.

Maka lelima punika, sami madruwe gegambelan, angge tuntunan ri kala ngamargiang yadnya, taler tan mari nunas tuntunan ring Sang Yajamana.

Tukang Banten/Tapini :

Ring sajeroning ngamargiang yadnya, nenten prasida pasah ring upakara bebantenan. Punika duaning patut pisan ngruruh sang wikan ring parindikan upakara, sapunika taler tata cara makarya bebantenan. Sang sane uning ring parindikan punika kabaos Sang Tapini/Tukang Banten. Gegambelan Sang Tapini, akeh kawentenannyane, makadi : lontar Pu Lutuk, Widdhi Sastra, Dewa Tattwa, Rare Angon, lsp.

Ring lontar Widhi Sastra Tapini, wenten kasurat :

“……tingkah sang anukangin, haywa pangucap agangsul, wuwus menak juga kawĕdar, budhi dharma juga ginĕgĕnta, mwang haywa ngwangin, anglĕwihin salwiring upakara tĕtandingan mwah haywa mapĕrih dana tan yogya mwang ane tan wĕnang gawe, ujaring aji tinutĕn. Yan tan tinut linging aji, ngurangin mwang anglĕwihin, dahat nĕmu pāpa sang anukangin, matĕmahan dadi tiryak, sira alaku-laku dada, sumusup ring rat sira. Sabarinnya sira andadi janma, ya ta dadi kakeliking jagat.”

(Parilaksana sang dados tukang banten, sampunang pisan mabaos banggras, kasar wantah baos sane becik tur halus sane kawedar, pikayunanne madasar kapatutan, sampunang pisan ngirangin miwah ngawewehin, ri kala matetandingan, sampunang pisan mamerih dana/upah sane nenten kapatut, ngamargiang sane tan patut kamargiang, patut magegambelan sastra. Yening nenten madasar sastra agama, ngirangin-ngelewihin, pacang ngamanggihin kanerakan sang dados tukang banten, kabenjang pungkuran numadi dados gumatap-gumitip pasliwer ring jagate. Yening numadi dados manusa, sinah tan kasenengin olih ida danene.

Sadurunge pacang ngamargiang/nanding upakara bebantenan, patut ngadegang dewan tukang, sekadi :

“Maka widhining tukang, bhatari Umā, maka sadnya Sang Tapini, hana pariwaranira watĕk apsari, mangaran Dewi Pradnya, Dewi Kedĕp, Dewi Wastu, ika maka guruning tukang atanding akarya bantĕn, ika astityakna rumuhun dening upakara bantĕn. Bĕbantĕnnya : daksina, pĕras, canang mwang wangi-wangi, soda ajuman, kĕtipat kelanan, rayunan muncuk kukusan, iwak sarwa suci, sĕsari artha sakottama. Mwah hana pariwaranira watĕk bhuta, ngaran Bhuta Kĕncak, Ni Bhuta Swadya, Ni Bhuta Pĕncak, ika kang juru karya gupuh, wehana labanya, sĕga ulung, pangkonan, iwak sakawĕnang, karangan mwang bakaran”.

(Sane pinaka dewan tukang ida Bhatari Uma, ida mabiseka Sanghyang Tapini, wenten widyadhari pinaka sisyanida, Dewi Pradnya, Dewi Kedep, Dewi Wastu, punika maka guruning tukang ri kala nanding banten. Ida punika patut kastawa, katuran upakara bebanten, makadi : daksina, peras, canang wangi-wangi, sod ajuman, katipat kelanan, rayunan muncuk kuskusan, iwak sarwa suci, sesari majinah sane utama. Malih wenten sisyanidane maraga bhuta, makadi Ni Bhuta Pencak, Ni Bhuta Swadnya, Ni Bhuta Kencak, puniki sane makarya anteng tur gupuh, patut aturang suguhan, sega pulung, pangkonan, ulam sakawenang, sapunika taler karangan lan bakaran).

Ring lontar Widdhi Sastra, wenten kasurat indik sang sane kasudi dados Tapini/Tukang Banten :

Nyan pangadĕganing tukang, yogya sang wiku patnî, sahananing sang dewi kara, sira yogya angunggahakĕn caru suci ring sanggar mwang dewa-dewi saduluraning bhakti ring sanggar. Yan nora samangkana tan siddha karyanta mwang tan sampurna kang dewata kabeh, phalanya mawuwuh bhagna karya. Karananing hana ngaran dewa-dewi, maka saksining karya hala-hayu, sira juga mawak ardhanareswari ring madhya pada, sang kinahanan yogiswara, sang wiku patni, sang kinahanan satya yogi brati, apan sang pandita maraga dewa-dewi, siddhaken kang karya nista, madhya mottama. Yan nora samangkana tan wurung tumempuh sangkala, bwat alpa yusa sang akarya, sama lawan halaning dewata, haywa gĕmĕh pati purugin.

(Tatacara ngadegang tukang banten, sane patut wantah sang wikupatni, sane sampun pascad uning ngastawa para dewi, sang sane asapunika uning nabdabang bebanten, tur ngunggahang banten suci ring sanggar, dewa-dewi lan upakara sane siosan. Yening nenten asapunika nenten jangkep paripurna karyane, para dewane tan seneng, sangkaning yadnyane nirdon. Pigunan kawentenan dewa-dewi, maka saksi hala-hayuning yadnya, ida maraga ardhanareswari ring jagate, sane uning ring yoga, wantah ida sang wikupatni sane uning ngelarang yoga, tur prasida mitetang raga. Ida sang maraga pandita maraga dewa-dewi, sane pacang muput pamargin yadnya, sane nista, madhya lan utama. Yening nenten sapunika sinah yadnyane nenten mapituas, sang sane nglaksanayang cendek tuwuh, sapunika taler para dewane. Sampunang pisan mamurug.

Sapunika taler wenten kabaos :

“Haywa nangun karya angundang wiku sungkan-sungkanan, kamranan, kacurnan, salwiring pataka sakaton mwang salwiring kang sinanggah cedāngga, amuhara tan sidha karya”

(Yening nangun karya, sampunang ngaturang wiku sane sungkan-sungkanan, sane kageringan, sane kantun kaliput pakewuh, salwiring ceda sane kanten, makadi cedangga, sane matemahan tan becik pamargin yadnyane).

Yening rereh artos tapini punika, kasinahannyane mateges :

 • Dewaning Tukang Banten.
 • Sadhika, sulinggih istri utawi Wikupatni
 • Sulinggih istri sane nangun tapa
 • Sane kalumrah Ida Sulinggih Istri, sane nuntun ring indik upakara bebantenan


Sang Adruwe Karya

Parindikan Sang Adruwe Karya, nenten akeh pacang kabaosang, duaning sampun mamargi ring sajeroning pakraman. Yadiastun sapunika patut taler elingang, parilaksana sang nangun yadnya :

“…….manah lĕga dadi hayu, haywa agĕlĕma drewya, haywa kumagutaning tuturaning wwang atuha, haywa ujar gangsul, ujar menak juga kawĕdar ……”

(Sang adruwe karya patut pisan madruwe kayun lascarya, suci, rahayu; sampunang pisan midalem padruweyan, sampunang tempal ring pituduh anak lingsir, sampunang mabaos banggras, pati kacuh, patut mabaos sane becik banban lan nyunyur manis).


Pamuput :

Sane kawastanin Tri Manggalaning Yadnya :

 1. Sang Yajamana (Sang Sadhaka, pamuput yadnya)
 2. Sang Tapini /Pancagra (Wikupatni, sane uning ring parindikan upakara yadnya)
 3. Sang Adruwe Karya (sane nglaksanayang karya)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s