Saraswati – Dharma Wacana

OM Suastiastu,

Ratu Padanda, pinaka pamuput yadnya, sane wangiang titiang, Para Manggala lan Wara Nayaka sane mustikayang titiang, taler para pamilet pamuspan sane kusumayang titiang.

022214_0109_Saraswati1.jpg

Inggih para pamedek sareng sami sane banget subaktinin titiang, kasinahannyane ida dane sampun sauninga, napi mawinan iraga sareng sami nyakupang tangan ring rahina sane mangkin. Iraga dados umat Hindu, patut pisan mangubakti ring Ida Sanghyang Widhi, masarana antuk aturan saha nyakupang tangan, kadasarin antuk manah suci nirmala, ri kala nyanggra piodalan, minakadi piodalan Sanghyang Aji Saraswati, sane pinaka ngelingang tedunnya Sanghyang Aji, dewaning kaweruhan.

Yening nirgamayang titiang, Sanghyang Widhi pateh ring Ida Sanghyang Surya, sane madrue teja, teja punika waluya marupa pralambang Sanghyang Saraswati, nyinarin jagate makasami, mangdene prasida ngamanggihang kalanduhan lan karahayuan. Sapunika taler kaweruhanne punika marupa teja ring i manusa, mangdene uning ngunadikayang sane patut kalawan tan patut. I raga sareng sami mangayubagia majeng ring Ida Sanghyang Saraswati, santukan ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanaan, kawibawaan miwah sakancan kaweruhan sane katiba ring i manusa malantaran antuk sastra.

Sangkaning punika asapunapi antuk nelebang Sanghyang Sastra, tur prasida nglimbakang ring putra, putune kabenjang pungkuran.

Indike puniki iring titiang ida dane sareng sami, mitelebin daging Kakawin Niti Sastra, Sargah IV, Pada 20 :

Tingkahing suta sasaneka kadi raja tanaya ri sedeng limang tahun, saptang warsa warahulun sapuluhing tahun ika wuruken ring aksara, yapwan sodasa warsa tulya wara mitra tinaha-taha denta midana, yan huwus putra suputra tinghalana solahika wuruken ing nayenggita.

Tegesnyane :

Pratingkah manut putra sesana rumasatang raja putra punika i pianak mungpung matuwuh limang tiban, disubane pitung tiban urukang apang nyak ngidep munyi di adasa tibanne ajahin masastra, pradene matuwuh enem belas tiban kadi anggen sawitra leket plapanin mituturin pelihnyane, sasubanne i pianak ngelah pianak kewala lingling laksanannyane contohin baan solah patut.

Yen uratiang daging pustaka Nitisara punika, prade galih-galihang, makadi sapuniki :

 1. Yening i pianak mara mayusa 5 tiban (0 – 5 tiban), patut pisan kajunjung tur kasayangang. Duaning tuwuh amunika kantun maraga suci bresih, napi sane tuturang sinah pacang katampenin, patut dagingin paplajahan, nyatua miwah magending. Kadi sesenggake “malajah sambilang magending/magending sambilang malajah“. Ngajum maka miwah nyayangang, boya ja ngulurin sakarepnyane, nanging patut nuntun ring pamargine sane patut.
 2. Yening sampun mayusa 7 tiban (5 – 7 tiban), patut katuntun/kalatih mangda prasida ninutin pitutur anak tua, apang nyak ngidepang munyi (samatitah). Pituturin mangdane nenten miyegan, mamisuh, nyacad mariceda tur apang bisa manyamabraya.
 3. Ri kala sampun i pianak matuwuh 10 tiban (7 – 10 tiban), patut kajahin nulis makamiwah mamaca. Nulis lan mamaca pinaka dasar ring sajeroning pawurukan salanturnyane.
 4. Yening mayusa 16 tiban (10 – 16 tiban), patut kangken sakadi sawitra sane leket, sampun dados iring matetimbang, sakewanten taler waspada duaning wawu menek kelih (kumalipan lan kumajaum ?).
 5. Sakewanten yening pianak sampun ngelah panak, patut taler uratiang parilaksanannyane, mangda setata satyeng stri (lanang) lan pati brata (istri).

Manut kecape ring ajeng, pamekas para panglingsire, aji biang, bapa meme, bapak ibu, sane pamekas nuntun para putrane, alit-alite, mangdane dados putra suputra. Mitelebin ajah-ajah wahyadyatmika, makadi : Para Widya (Agama) lan Apara Widya (pengetahuan umum), punika sane patut katibakang ring para alit-alite. Ajah-ajah punika patut adungang ring yusan alit-alite.

Taki-takining sewaka guna widya, smara wisaya rwang puluhing ayusa, tengah i tuwuh samwacana gegenta, patilaraning atmeng tanu pagurwaken.

Mataki-taki mlajahin gegunan miwah kapradnyanan, raris marabi ri sampunne mayusa kalih dasa tahun, ming tengahing yusane rawos kautaman patut gugonin i dewa, panglepas Sanghyang Atma sakeng sarira sandang paguruang.

Ratu ida dane sareng sami ngiring uratiang, panta-pantaan anake malajah agama sapunika taler peplajahan sane siosan, makadi :

 1. Srawanam, patut uning mirengang utawi miragiang
 2. Kirtanam, malajah magegendingan : makidung, mupuh lsp.
 3. Adyayanam, malajahin aksara
 4. Adhyapakam, murukin sastra
 5. Namasewanam, setata nyambatang pesengan ida
 6. Padasewanam, nampek ring guru
 7. Arcanasewanam, ngastawa maduluran arca
 8. Yajnasewanam, maduluran antuk yadnya
 9. Atmasewanam, nyukserahang angga, mangda prasida masikian.

Inggih asapunika jagra winungun titiang, tuna lewih titiang nunas pangampura.

OM Santih Santih Santih OM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s