Kawentenan Pura Dalem Prancak

Mungguing kawentenan Pura Dalem Prancak, sinah tan prasida pacang maparang sane pastika. Duaning Pura inucap sampun wenten saking karihinan pisan tur katami rawuh mangkin. Ring wewengan puniki, mangdane wenten anggen gegambelan, angge sarana bakti, majeng ring Ida Sanghyang Parama Kawi makamiwah tejan-tejanida. Sane mangkin uningayang titiang pinaka gegalihan parindikan Pura Dalem Prancak, sane munggah ring pustaka Raja Purana Baline.

Lontar


OM Awighnamastu nama sidham.

Pangaksamaning hulun de Bhatara Hyang mami, singgih ta sira Hyang Bhatara Pasupati, alungguh pwa sira ring sunyataya, jumeneng ring giri Jambhudwipa, tabe-tabe pwang hulun ri olih Bhatara Hyang kabeh, sang ginelar OM-kara ratna mantra hredaya suci nirmalam, yogiswaranam, sira sang anugraha, hana wak kapurwa sang huwus lepas, luputakna ring tulah pamidhi de Hyang mami, mwang wigrahaning mala papa pataka, tan katamanana upadrawa de Hyang mami, wastu wastu wastu paripurna, anemwaken hayu, katekeng kulagotra mwang santana, namostu jagathitaya.

Ratu Sanghyang Widhi, dumogi titiang nenten polih kapiambeng, tur mangda sida sane kapti.

Titiang nunas ampura pisan majeng ring Ratu Bhatara Hyang Sasuhunan, pinih ajeng Ratu Bhatara Sanghyang Pasupati, sane malingga ring jagat niskala, ring Jambhudwipa, titiang nunas geng pangampura, mantuka ring Ratu Bhatara Hyang sareng sami, Ratu maraga OM-kara, maraga mantra sane mautama, maraga yogi agung, Ratu sane mapaica panugrahan, wenten carita lami, sang sane sampun amor, mangdane nenten titiang tulah, luput sakeng papa mala pataka, mangdane polih karahayuan, rawuhing ring kulawarga sami, maka miwah pratisantana, sapunika taler jagate mangda rahayu.


……………………………………… Mwah waluwyakna ikang katha nguni, ri asitkala hana pradesa ri tepining samudra kidul Menghapura, rundah kabyapara dening bhuta-bhuti, marana, masusupan ring desa-desa, mwang wang kalancuban dening kala-kali. Dadi kasangharan ikang jagat, rug ring kulawarga, akweh pejah tan pasangkan, asepikang desa, huma parlak katibenin kamranan agung, katunan pangan kinum. Apan ikang desa kasusupan dening bhuta kala dengen, tan meling ring kaswabhawan kaliliran.

Ngiring walinin caritane ring ajeng, sane riin wenten pradesa ring tepining samudrane kelod, wewengkon jagat Menghapura, rug kadurmanggalan olih para buta-buti, marana utawi pinakit, ngranjing ring desa-desa, miwah para wong desane karangsukang dening kala-kali. Kadadosan kabiaparan jagate, rug ring kulawarga, akeh seda tan pasangkan sungkan, sepi punika desa-desane, sawah lan panegalan katibenin mrana agung, jagat terak kirang pangan kinum. Santukan pradesane sampun karangsukang olih buta kala dengen, tan eling ring pasungsungan lan kawitan.


Dadi hana sihning Hyang Pangiduling Samudra, ngaran ring Brawah. Irika wonging desa pedek tangkila ri jonging pangasthananira Hyang, hana wakyaning Hyang. Ih, kita prasama wanging desa dusun, yan arep landuh ikang jagat wenang sira aniwi Hyanging Tulak Tanggul, maka pangalahing sarwa mrana ri ancak-ancaking tepining samudra kidul Dalem Sagara, makasthana Hyang Sasuhunan Dalem Panembahan, mwang sthana Hyangning Ratu Kidul apan sira anulak sahananing sasab mrana, gering agung, cukil daki mwang mahabhaya.

Raris wenten pasuecan Hyang Pangiduling Samudra, sane magenah ring Brawah. Irika parajana desane pedek tangkil, ring ajeng pangastawanidane, irika wenten pangandika : “Ih, para ida danene sane wenten ring pradesa puniki, yening mamanah jagate apang landuh, sapatute ida dane nyungsung Hyangning Tulak Tanggul, maka piranti ngalahang sarwa mranane, ring wewengkon panepi segara kelod, sane mapesengan Dalem Segara, pinaka pangastawan ring Hyang Sasuhunan Dalem Panembahan, maka miwah Hyangning Ratu Kidul, duaning ida sane nulak sakancan sasab mranane, gering agung, sakit cukil daki (lepra) miwah sahananing baya agung.


Titanen mangke ri Kawirajya I Gusti Agung Istri Dhatu, kang wus sinangaskara sang jenek ring Pamrajan Dalem, ri wus pratyaksa dening kulawarga akweh,, hana wyadhi wang cucuhan ring bhumi Kawyapura, sangke yan tan hananing inabhiseka ratu maka bhupalakeng Kawyapura, ika marmanira apapanggiha ring kaponakanira sang apanelah I Gusti Agung Putu Kaphal, asung khadga pajenenganing rajya, teher kinon gumanti maka natheng Mengharajya kang kaping lima, dening huwus lami ring Menghapura turung hana sumendhi natha. Pamalakunira I Gusti Agung Istri Dhatu, tatan iniring olih I Gusti Agung Putu Kaphal, apan sira turung tameng pangaweruh angelus nagantun. Irika I Gusti Agung Putu Kaphal, umatur ring huwanira, didine pamanira kang atengeran I Gusti Agung Made Munggu, pernah ari de I Gusti Putu Mahyun natheng Menghapura, kaping phat, sira kinona sumendhi natheng Menghapura. Apan I Gusti Agung Made Munggu kahidep pantes maka catraning Menghapura, apan sira mahasura tan suruding rananggana, panglingganira dukira anglurug angalahaken pradeseng Bun.

Kacaritayang sane mangkin ring Kawirajya I Gusti Agung Istri Dhatu, sane sampun kabhiseka masuci malingga ring Pamrajan Dalem, sampun kasiwi olih kulawarga maka sami, raris wenten biyuta lan kadurmanggalan ring wewengkon Kawyapura, duaning durung wenten sane madeg nata, sane kapatut ngambel jagat, punika mawinan ida kapanggih ring kaponakan idane sane mapesengan I Gusti Agung Putu Kaphal, kaicen keris pusaka Puri, kapangandikayang mangdane kayun madeg natha ring Mengharajya, sane kaping lima, duaning sampun lami ring Mengharajya nenten wenten sane madeg agung. Asapunika pikayunan ida I Gusti Agung Istri Dhatu, nanging nenten kairingan olih I Gusti Agung Putu Kaphal, sangkaning rumasa ring angga durung antes ngambel jagat. Kala punika I Gusti Agung Putu Kaphal, matur ring pamanida sane mapesengan I Gusti Agung Made Munggu, sane pinaka ari olih ida I Gusti Putu Mahyun, natha Menghapura sane kaping pat, ida punika sane katunas icain mangdane kayun madeg natha ring Menghapura. Sangkaning I Gusti Agung Made Munggu sane patut ngambel jagat, nedungin jagat Menghapura, duaning dahating purusa wanen nenten ajerih ring payudan, punika kasinahang duk angrejek jagat Bun.


Atur pamgunira, ika ri mulanya tinulak olih I Gusti Agung Made Munggu, apan sira aptya aninutaken pwa kriyaning yayahira lumakwa gina amacul mwang amihara wawalungan, sang apanengeran I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, natha Menghapura kaping trini, abhiseka Cokordha Nyoman Munggu. Tekwan sira arsa jenek alungguheng Munggu dening satya bhaktining wang Munggu ring Menghapura. Lewih unggwanya satuwuh katekeng paratra haneng Munggu, sama kadi angadega ratweng Menghapura, mangkana idhepira.

Mungguing asapunika pinunas idane, pangawitnyne katulak olih Ida I Gusti Agung Made Munggu, duaning ida kantun pisereng nglanturang swagina ajinidane, mageginan mamacul miwah maubuh-ubuhan wewalungan, ajinidane mapesengan I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, sane madeg agung ring Menghapura, pinaka natha sane kaping tiga, sane mapepasih Cokorda Nyoman Munggu. Napi sane ngamawinang ida makayun seneng ring Munggu, sangkaning panjak Munggu satia bakti ring Menghapura. Mungguing ida becikan malinggih Munggu sapajenenganida saking wawu mijil rawuh kaseda, mangdane jenek ring Munggu, pateh kayunida sakadi madeg agung ring Menghapura, sapunika daging pikayunida.


Wekasan ri wus agendhurasa maka don katreptyaning Mengharajya, mangga sira I Gusti Agung Made Munggu sumendhi madeg natha Menghapura kaping gangsal abhiseka Cokorda Ngurah Made Munggu uthawi Cokorda Ngurah Made Agung. Sakeng panedaning para manggaleng Menghapura. Cokorda Ngurah Made Munggu arsa nira aninggalaken kadatwanira ring Munggu, jenek alunggweng kadatwan ring Menghapura. Marapwan enak pangekacittanira sinahaya dening putranira ring sameton kang apasajna I Gusti Agung Putu Kaphal. Sakesahira Cokorda Ngurah Made Munggu sakeng Munggu, sira amawa brahmana apanelah Ida Ktut Sidemen, putrane sang pandita Bhagawanta ring Munggu. Ri huwus diniksan Ida Ktut Sidemen abhiseka Ida Padanda Ktut Sidemen, asrameng wetaning Taman Ayun, sira maka Bhagawanta natheng Menghapura. Ida Padanda Ktut Sidemen, iniring dening wadwanira saking Banjar Sedahan, Banjar Gambang Munggu, jenek akuwu ri samipaning Geria Sidemen, kapwa padha wreddhi santana.

Ri sampunne puput bebaosanne, wantah matetujon ngruruh kasutreptian Mengharajya, ida I Gusti Agung Made Munggu kayun madeg agung, ngentosin panumadegan natha Menghapura, ida madeg agung kaping gangsal (lima), mapepasih Cokorda Ngurah Made Munggu utawi Cokorda Ngurah Made Agung. Wantah sangkaning panunasican para manggala Menghapura. Cokorga Ngurah Made Munggu ledang ninggalin Puri ring Munggu, jenek malungguh ring Menghapura. Ledang pisan duaning pasikian kayun, ring putra disemeton I Gusti Agung Putu Kaphal. Sapaninggal ida Cokorda Made Munggu saking desa Munggu, ida kasarengin olih ida sang brahmana sane mapesengan Ida Ktut Sidemen, pinaka putra dening Bhagawanta ring Munggu. Ri sampun ida madiksa, mapepasih Ida Padanda Ktut Sidemen, mageria ring dangin Taman Ayun, ida taler kanggeh Bhagawanta Menghapura, ida sane ngawentenang brahmana ring Geria Sidemen ring Menghapura. Ida Padanda Ktut Sidemen, kairing olih panjakidane mawit saking Banjar Sedahan, Banjar Gambang Munggu, tur makarya pondok tampek ring Geria Sidemen, sami ngawentenang pratisantana.


Warnanen ta mangke kang anyakradala ring Kawirajya, apanelah I Gusti Agung Made Munggu, abhiseka Cokorda Ngurah Made Agung, madeg agung ri sawatara Isaka warsaning loka 1682 rawuh ring 1692, kadegang/kabhiseka ratu olih Ida Sang Purohita/Bhagawanta.Wates padruweyan sira kadi manggeh saking nguni, kidulnya Brawa, Jimbaran, kateka-tekeng Uluwatu; lornya sakiduling gunung Bratan; wetannya sapascimaning lwah Patanu; lan pascimanya sawetaning We Panan.

Ngiring caritayang sane mangkin sane madeg agung ring Kawirajya, sane mapesengan I Gusti Agung Made Munggu, mapepasih Cokorda Ngurah Made Agung, jumeneng agung ri pantaraning warsa 1682 rawuh ring warsa 1692 Saka, sane kabiseka olih Sang Purohita/Bhagawanta. Wates mungguing sane kawengku olih ida, pateh sekadi sane rihinan, makadi : kelodnyane Brawa, Jimbaran rawuh ring Uluwatu; wates kalernyane sadelod Gunung Bratan; kanginnyane sadauh Tukad Patanu, wates kauhnyane sadangin Tukad Pandan.


Ri kalaning panumadegan sira oneng andewasraya, anangun yoga samadhi ring Kahyangan mwang wawerengo pwa sira ri kahananing Pura-Pura kang rusak. Akweh Pura pinahayu lan kahayum saking panepi kidul rawuhing ring pagunungan lor, luwire : Pura Ulunswi, Pura Uluwatu, Pura Sakenan, Pura Tanah Lot, Pura Batungaus, Pura Giri Kusuma, Pura Bukitsari, Pura Arantaja, Pura Gagelang, Pura Pucak Mangu, Pura Payogan Agung, Pura Pucak Tedung, Pura Pucak Pagametan, Pura Bratan, Pura Pucak Bon, akweh manih liyan sangkerika kang hana salwaning Menghapura. Mwah Cokorda Ngurah Made Munggu angwangun Pura Taro, maka prawalanira mapulung rasa lawan Sri Dalem Sirikan, arine Dalem Smarapura, sang angalih sthana ring Sukawati.

Ri kala sapanyeneng Ida Cokorda Agung Made Munggu, seneng nangun yasa, nangun yoga samadhi ring genah-genah suci tur rungu ida ring kahanan Pura-Pura sane rusak. Akeh Pura-Pura sane kabecikang, sane kahayum, saking panepi kelod rawuh ka pagunungan kaler, makadi : Pura Ulunswi, Pura Uluwatu, Pura Sakenan, Pura Tanah Lot, Pura Batungaus, Pura Giri Kusuma, Pura Bukitsari, Pura Arantaja, Pura Gagelang, Pura Pucak Mangu, Pura Payogan Agung, Pura Pucak Tedung, Pura Pucak Pagametan, Pura Bratan, Pura Pucak Bon, makeh malih lianan sakeng punika, sane wenten ring wewengkon Menghapura. Malih ida Cokorda Ngurah Made Munggu, mecikang Pura Taro, sangkaning pasikian kayun ring Ida Dalem Sirikan, ari olih Dalem Smarapura, sane kesah ring Puri Sukawati.


Sapandiri sira cokorda Ngurah Made Munggu kaping limaning natheng Menghapura, Kawyapura namanya waneh mwang Mangwirajya panenggahing rat, maka hinganing Menghapura pareng sira angelingaken Pura Prancak kaloktah Pura Dalem Prancak, ring wawidangan Menghapura, panepi kidul ring Pradeseng Brawa. Kala irika hana pratisantananira I Gusti Gde Maliling, maka lurah Tibubeneng, maputra sira I Gusti Gde Mangku, pinet rabi ka Sempidi, hana sutanya tigang diri, kang jyesta anama I Gusti Gde Rai Sempidi, I Gusti Made Saren kang uruju anama I Gusti Nyoman Alit. Tucapen I Gusti Nyoman Alit, asrama ring Brawa, saha wadwa 200 kuren, tinitahaken angardi pangastulan manut sastra olih sang angwengkweng Cokorda Ngurah Made Agung. Mawasana puput kang pangastulan, mangaran Pura Dalem Prancak, tur angwangun karya Ambhuta Yajna Manawa Ratna.

Sapanyeneng Ida Cokorda Ngurah Made Munggu, pinaka agung sane kaping 5 ring Menghapura, taler kabaos Kawyapura, Mengwirajya kaloktah ring jagate, punika duaning sang ngawisesa ring Menghapura sareng ngelingang kawentenan Pura Prancak sane taler kasengguh Pura Dalem Prancak, sane magenah ring wawidangan Menghapura, panepi kelod ring Pradesa Brawa. Ring masane punika wenten warih I Gusti Gde Maliling, sane pinaka lurah Tibubeneng, maputra I Gusti Gde Mangku sane ngambil rabi ka Sempidi, madruwe putra 3 diri, inggih punika : sane pinih duhur I Gusti Gde Rai Sempidi, kaping kalih I Gusti Made Saren lan sane pih untat I Gusti Nyoman Alit. Kacaritayang I Gusti Nyoman Alit, mapuri ring Brawa, kasarengin wadwa 200 kuren, katitah ngardi kahyangan manut sastra, olih ida sane ngawisesa, mapepasih Cokorda Ngurah Made Munggu. Ri sampun puput kahyanganne punika, kapesengin Pura Dalem Prancak, tur ngawangun karya Ambhuta Yadnya Manawa Ratna.


Irika pwa sira parek ring Cokorda Ngurah Made Munggu, maka pamutus karya. Kandikayang olih Sri Aji Mengwi, nunas ring sira Bhatara Dalem Smarapura, kang abhiseka I Dewa Agung Jambe. Hana wacananida Bhatara Dalem, tur kapicayang watek sira Resi Madhura, lungsuran Bhujangga Aji, ika kapicayang, tur angawa genta uter, gongsyang, oreg, sunghu, katipluk mwang saha sanjata, sara-sinara, ika sane kamanggehang ring Ida Bhatara Dalem, yeki picayang manira ring kita, anghing hana pawarah ingong ri kita, anghing kon ring Canggu magenah, tuduh semat sember ring Canggu. Huwus samangkana, sagreha amwit saha sembah, tan caritanen ring margi, rawuh ring Tibubeneng, mungpung wibuh karatonne I Gusti Gde Mangku ring Tibubeneng, kahiring dening anakira makabehan, teka tekeng wadwanya sadaya maka miwah swagotranira.

Kala irika raris tangkil ring Ida Cokorda Ngurah Made Munggu, ida pinaka pamutus karya. Kapangandikayang olih ida Sri Aji Mengwi, nunas ring ida Bhatara Dalem Smarapura, sane mabhiseka I Dewa Agung Jambe. Wenten pangandikanida Bhatara Dalem, tur kapica treh Resi Madhura, pinaka warih Bhagawantan Dalem, punika sane kapica, makta genta uter, gongsyang, oreg, sunghu, katipluk makamiwah sanjata, sara-sinara, punika sane kanggehang pamuput olih Ida Bhatara Dalem, ne picayang gelah ring paman, ada pabesen gelah tekenin paman, mangdane Ida Resi malinggih ring Canggu, mangdane nglantur ring Canggu. Sesampun puput panugrahan sekadi punika, digelis mapamit saha ngaturang sembah, tan carita ring margi, rawuh ring Tibubeneng, duk punika kantun wibuh linggih I Gusti Gde Mangku ring Tibubeneng, kasarengin olih para putra sinamian, rawuh para wadwa lan para kula warga sami.


Huwus samangkana trepti ikang jagat, amupu ring sawah, parlak, asih ring sanak samoddhaya, apan sira huwus kalugraha dening Hyang. Henengakna.

Sesampun puput karyane kadi asapunika, trepti palemahan jagate, mupu ring sawah, ring panegalan, asih-kumasih ring kulawarga makasami, duaning sangkaning pasuecan Hyang. Menengang indike punika.


………………………………………………………………….Apan sampun pangendaning Hyang, ri huwus lami hanane ring Brawa, dadi ta rundah kang pradesa, apan kasusupan sanghara bhumi, ika matangnyan hana kesah para panyiwi, anyujur genah, wita desa pwa sira hana ngungsi Pacatu, Kelahan, Tuban, Pasanggaran, Pegok, Sesetan, Banjar Kawan Pamedilan, Ubung, Panglahan, Cica, Belayu, Banjar Gambang Mengwi, Nyelati, mwah hana ring pradesa wanehan.

………………………………………………………………….Duaning sampun sangkaning titah Ida Hyang Parama Kawi, ri sampun lami malinggih ring Brawa, dados rug jagate, duaning kasusupan antuk kabrebehan jagat, punika duaning wenten kesah/rarud para panyiwine, sami pada ngruruh genah, wenten sane ninggal desa, nuju Pacatu, Kelahan, Tuban, Pasanggaran, Pegok, Sesetan, Banjar Kawan Pamedilan, Ubung, Panglahan, Cica, Belayu, Banjar Gambang Mengwi, Nyelati, miwah wenten ring desa sane siosan.


………………………………………………………………….Mangkana katatwannya hanane Pura Prancak, ngaran Pura Dalem Prancak, linggih Hyang Ratu Dalem Panembahan, Ibu Dewi Ida Ratu Biyang mwah pasthanan para Hyang mwang jangkep ring Jajar Kameri.

…………………………………………………………………Inggih, asapunika parindikan kawentenan Pura Prancak kabaos Pura Dalem Prancak, pinaka linggih Ida Ratu Dalem Panembahan, Ibu Dewi Ida Ratu Biyang, lan linggih-linggih tejan-tejan Ida Hyang Parama Kawi, miwah kategepin malih antuk Jajar Kameri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s