Kawentenan Desa Bualu, Tanjung Benoa, Kampial lan Tengkulung

Wenten carita duke nguni, ri kala jagat Nusa kaenter olih Dalem Sawang, jagate trepti, sangkaning kawikanan lan kaabih olih parabala, pamekas I Renggan, pinaka kompiang saking Dukuh Jumpungan. Dalem Sawang punika putranida Dewi Rohini/Dewi Uma, sane malingga ring Bukit Mundi.

011914_1138_BabadMunang1.jpg

I Renggan punika polih panugrahan saking Bhagawan Wiswakarma, sangkaning punika dados undagi makarya perahu lan wewangunan. Saking Ida Bhatara Gana, polih panugrahan manik sakecap. Saking Sanghyang Bharuna, polih panugrahan tan seda-seda. Duaning sampun rumasa ring raga madrue kasaktian, mamanah nyentokang majeng ring Ida Bhatara Gunung Agung, nglurug jagat Bali malarapan nerbak antuk perahu.

Ring sajeroning patumpiak punika I Renggan prasida kakaonang olih Ida Bhatara Gunung Agung, perahunnyane I Renggan katinjak olih Ida Bhatara, kantos mabalik, perahune punika dados Nusa Ceningan lan bidaknyane dados Nusa Lembongan. Sangkaning punika para rencangnyane akeh sane ngungsi, antuk ngalangi, kampih ring pasisi kelod.

Duaning I Renggan kakaonang olih Ida Bhatara, sangkaning punika Dalem Sawang duka mahabara, raris para rencang I Renggan kapastu olih Dalem Sawang mangdane dados wong demak, wong gamang utawi wong samar, sane setata ngrusak jagat Baline. Mawit saking punika Dalem Sawang mamaksa manusa kasarengin olih parawadwanida.

Ida Bhatara Gunung Agung duka, mapikayun nyedayang Dalem Sawang, malarapan antuk “padang kasna” sane kapujain tur dados manusa, kawekas mapesengan Dalem Dukut. Sesampun Dalem Dukut duhur, raris kacentokang mayuda ring Dalem Sawang, Dalem Sawang prasida kasedayang. Sesampunne kaon Dalem Sawang, ibunidane Dewi Rohini menggah piduka, tur ngawentenang biyuta utawi gerubug ring Bali lan Nusa.

Kacarita I Gotra pinaka putran dane I Renggan, polih panugrahan ring Biyas Mentig lan di Bukit Biyaha, prasida marupa Daitya, sane setata ngajengang usus (basang nguda), sane kaloktah mapesengan Ratu Gede Nusa utawi Ida Ratu Gede Macaling, sane dados pamucuk wong gamang/samar. Ratu Gede Nusa kakaonang olih Ida Dalem Dukut, tur kanggen patih ngawit punika tan kadadosang mamaksa manusa malih. Sakewanten yening wenten manusa tan eling lan tan subakti ring Widhi, dados ngambil upeti ngawit sasih kenem rawuh sasih kesanga (Babad Ratu Gede Nusa).

Manut Babad Dukuh Jumpungan, ri kala Ida Bhatara Gunung Agung, pacang nyedayang I Renggan, nunas kanti ring Ida Bhatara Indra. Sakewanten Ida Bhatara Bharuna tan micayang nyedayang I Renggan, nanging Ida Bhatara Indra pisereng nyedayang I Renggan, kantos perahunnyane malingeb.

Ri kala kaon Ida Dalem Sawang sapunika taler I Renggan, akeh kesah wong Nusane, ngungsi jagat bangsul ring pasisi kelod (daksinaning pasara), wenten tedun ring Jumpahi, Watuklotok, Enjung Wanua (Tanjung Benoa ?), Kedokan Lalang, Kedokan Bukit lan desa-desa siosan.


Wenten carita sane siosan, ri kala panumadegan Dalem Dukut, Dalem Bali Sri Dalem Waturenggong, ngutus Kriyan Paminggir, mangdane ngarejek Dalem Dukut. Duaning Kriyan Paminggir sampun andel ring kawisesan lan pinaka duta saking Dalem, gegelisan ngarejek Dalem Dukut tan pawangsit, kala punika Dalem Dukut, ngutus para wadwa demak (wong samar), nangkepin Kriyan Paminggir. Kriyan Paminggir kaon, para wadwa pablesat nyeberang segara, sesaning pejah jenek ring tepining segara akeh sane padem ring pasisi Klungkung, wenten sane sangkanin kanin, kasatan, katindih ring sameton siosan, wit sangkaning punika wenten Dalem Jurit.

Ida Dalem Waturenggong, raris ngutus I Gusti Ngurah Jelantik mangdane sida nunas jagat Nusane, tur kapica keris “Ki Ganja Malela“. I Gusti Ngurah Jelantik ninutin dharmaning yudha, tur tangkil ring Dalem Dukut, nguningayang pinaka utusan Dalem, nunas jagat Nusane. Sakewanten Ida Dalem Dukut nunas mangdane malarapan antuk nyentokang kawisesan, yening sampun ida seda, jagate sami kasukserah rawuh kadagingnyane.

Gelising carita patempuh yudane, kalilih I Gusti Ngurah Jelantik, duaning keris idane lung, duaning punika ida mamogol tan pasanjata (Jelantik Bogol), nanging rabine I Gusti Ayu Kaler, ngaturang keris sane mawasta “Ki Pencok Sahang” panugrahan Ida Bhatara Gunung Agung. Ri kala Ida Dalem Dukut nyingak keris punika, ida sampun rumasa kaon, tur renteh pangandika : “Dewa Ngurah Jelantik, tiang jagi mantuk ka Sunyataya, ri kala titiang sampun padem, napi saraja druwe sami kasukserah, rawuh ring jagat lan sadagingnyane, pamekas bala wadwa samare, angge ngemit jagat Baline, mangdane katur ring Ida Dalem Bali. Sakewanten ri kala Ida Dalem Bali nangun karya patut eling subaktine ring Ida Dalem Nusa sane ngawisesayang wong samare”, sapunika bhisaman Ida Dalem Dukut.

Sangkaning punika wong Nusa lan wong samare akeh jumujug ring jagat Bali, ngaturang angga ring Dalem


Ring Babad Pasek Gaduh, taler sampun wenten desa sane kabaos Njung Nwa, makadi sane ngawisesa jagat Bali duk punika Sira Astasura Ratna Bhumi Banten, kalaning Saka Winaya Sagara Gandharwa Bhumi (1244 Saka = 1322 Masehi). kanjekan punika sampun wenten kabaos kesahnyane Ki Pasek Gaduh saking Blahbatuh nyujur pasisi kelod, raris kawastanin Ki Pasek Gaduh Njung Nwa (Babad Pasek Gaduh 11b). Tur rikala sampun kawisesa dening Majapahit 1343 Masehi, taler akeh wong Baliagane kesah ngungsi pasisi, ring genah akeh biasnyane.


Inggih wenten carita malih sane munggah ring Babad Batuhulu, kabaosang indik patemon Ida Dalem Batuhulu sane mawit saking Paninjoan ring sira Patih Gajah Mada, matemu ring tepining segara kidul (warsa 1269 Saka/1347), sang kalih ngawentenang samaya, genah patemon punika, mangdane wenten angge cihna, raris makarya pinget marupa pacanggahan, ring genah pacanggahanne punika kawastanin Buh-Alo, sane mateges tanah bias. Punika taler sangkalih makarya Pura Dalem Sidhakarya ring Intaran Sanur, irika wenten ceciren Gajah Mada lan Dalem Batuhulu (Ketut Sudarsana, Kapal, Mengwi).


Duk warsa 1686 Ida Dalem Di Madhe, karejek olih Kriyan Di Madhe I Gusti Agung Maruti. Ida Dalem mintar ngungsi jagat Guliang, kasarengin olih putra kalih diri kantun alit-alit. Sesampunne ida duhur raris nunas wantuan ring Kiyayi Ngurah Singarsha, Kiyayi Jambe Pule ring Badung, Kiyayi Panji Sakti ring Singharaja, masikian pacang ngebug I Gusti Agung Maruti.

Ri sampun puput pahetangan sami, raris ngebug I Gusti Agung Maruti, I Gusti Agung Maruti kalilih, tur masesirig ka jagat Badung, saha pangiring sane saeloan ring I Gusti Agung, pamekas Ida I Dewa Anggungan lan pasemetonan kasarengin olih wadwa subakti, duk warsa 1705.

I Gusti Agung saha angga pangiring irika jenek ring Padukuhan Kedokan, sane kantun marupa bet olih pring ampel, irika makasami kawisuda kasikiang (ka-ampil-an), manawita genahe punika kawekas mawasta Kampial.

Ring genahe puniki ida sue magenah kasarengin panjak, tur sampun madrue pondok-pondok, saha panyiwian marupa “Pangastulan” warga soang-soang. Saking iriki nyujur wetaning daksina ring genahe sane macampuh bias, genahe punika kawastanin Buwalu (Bu – walu; bu/bhu = gumi, tanah; walu (ka) = bias); sapunika taler sane kesah ngungsi Njung Nwa, utawi jagat alit pinaka enjung ring sagarane.


Ring Dharmayatra Danghyang Dwijendra, irika sampun sinah kabaos, ri kala mintar saking Ungasan ring Pura Watupageh, sangkerika raju sira umungsi ring Bwalu, jumujug ring tembinging samudra, kidul wetaning Bwalu, hana menjot, ri kana sira araryan, anancebaken catranira, metu wwe sumirat, teher inaranan Pura Bukit Payung. Anguttara saking pasisir, tan doh sangkerika, hana ta gili watu, ring tengah ikang abdi kalih siki, nusadwaning loka, ingkana sira araryan, tandwa pangawinira Anyang Nirartha. Ring genahe maka wilanggala akeh wenten wong pangangon, punika sane katakenan olih Ida Mpu Danghyang, sangkaning subakti, tur kapaica payung (sengkulung), angge nayubin panes, sangkaning punika wenten jagat Sengkulung, manawi sane mangkin kaloktah Tengkulung.


Raris yening satuane ring ajeng maka bantang, kadadosanipun pradesa NJUNG-NWA (Tanjung Banua/Tanjung Benoa), sampun wenten ring masa Bali Kuno, makadinipun :

 1. Manut Babad Pasek Gaduh, wenten kabaos Pasek Gaduh ring Njung Nwa, kesahe saking Blahbatuh, sawatara warsa 1244 Saka/1322 Masehi
 2. Ri sampun Raja Bali Kuno Sri Astasura Ratna Bhumi Banten, kajaya olih Majapahit warsa 1343 Masehi, wong Baliaga, kesah ngungsi panepi siring kelod (ke-laut), genah sane kaungsi wenten Enjung Alit (Njung Nwa).
 3. Ri alah sira Kryan Di Madhe / I Gusti Agung Maruti, warsa 1686 Masehi, kasarengin antuk baladiwarga sane susatia, makadi I Dewa Anggungan lan pasemetonann sami kesahe ngungsi jagat Ampilan (Kampial). Saking iriki ngungsi jagat Njung Nwa ring warsa 1705 Masehi.

Inggih asapunika atur uningayang titiang samatra marupa satua-satua, nanging tan prasida titiang malih-malihang. Puniki aturang titiang ring ida dane sang pacang maosang. Geng rena pangampura tunas titiang dening kalangkung wimudha.

Advertisements

3 thoughts on “Kawentenan Desa Bualu, Tanjung Benoa, Kampial lan Tengkulung

 1. Om Swastiyastu,

  Tiang saking Bualu dan senang dengan sejarah, tiang terkesan dengan tulisan bapak terutama tentang Kawentenan Desa Bualu.

  Tiang juga punya salinan Prasasti tentang perjalanan Putra Dalem Di Made dari Penawing yaitu I Dewa Pacekan ke desa Bualu.

  Kalau bapak punya lagi, tolong dishare sama tiang babad tentang berdirinya desa Bualu.

  Matur Suksma

  Om Canti Canti Canti Om

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s