Cerita Sutasoma

Kacrita Ida Sang Prabu Mahaketu, ngambel jagat ring Astina, kasarengin rabi Dyah Pradnyadari, kaabih oleh para patih lan purohita Ida Bagawan Mahasidi. Jagate landuh, kerta raharja, sekala niskala.

Sakewanten ida durung madruwe putra, punika duaning sungsut ring kayun, mungguing sapasira sane pacang ngentosin madeg agung.

Sutasoma

Sutasoma

Sangkaning punika para pangabih linggih ida, pamekas ida Bagawan Mahasidi lan Bagawan Kesawa, mapungu atur mangdane ida setata ngastawa Hyang Jinamurti, sane luihing kautaman.

Ida Sang Prabu ngiringang pikayun bagawantanida, raris nangun homa, tapa brata yoga semadi, ngulengang pikayun ring Ida Betara Buda Wairocana. Mawit sangkaning punika raris mobot sang parameswari Dewi Pradnyadari.

Ri sampun wulanan, embas putranida lanang, rupa bagus kadi Hyangning Smara katon. Ri kala pamijilanida sang sane sungkan prasida kenak, sane perot prasida paripurna, sabeh sekar sadina-dina, maka cirin pamedal sang luih utama.

Putrane punika kapepasih Sang Sutasoma, sane mapiteges putra pamijilan suarga, lingga para dewane.

Gelising crita, sampun duhur ida. Wenten pangandikan ida I Aji, mangdane digelis ngruruh rabi, angge nglanturang swadarma keturunan, yening sampun madrue rabi, nglantur pacang madeg agung ring Astina.

Ida Bagawan Kesawa lan Bagawan Mahasidi, taler akeh mapiteket indik asapunapi kaluihan sang ngamong rabi, samaliha malinggih ring Puri, akeh pacang istri anom ayu lan panjroan sane jegeg-jegeg. Arta brana, manik sesocan tan kirang, napi malih ajeng-ajengan, pamekas kaluihan patemon karasmin ring sajeroning pasirepan.

Sakewanten ida Sang Sutasoma, madrue pikayunan sios, wantah ngarahayuang jagat boya ja wantah madeg agung, sakewanten patut taler antuk kasucian adnyana. Kaheningan lan kasucian punika maka dasar ngruruh kauripan sane kerta rahajeng wahya adiatmika. Punika wantah pacang kapanggih yening sampun mintar saking pakebeh pambiaran, ngungsi alas gunung genah nangun yasa. Ida sampun pageh kukuhing pikayunan pacang ngungsi linggih sang para resi ring puncaking Sumeru.

Ri kala tengahing wengi ida mintar saking Puri tan samantara, tan wenten sane uning, dwarane sami tan pauneb, wantah sampun pituduh Hyang. Pamargine nglangkungin pangkung jurang sane madurgama, sami punika kaentap sangkaning pikayunan puguh.

Kanjekan punika raris rauh ida ring tengahing semasana, kacandak olih Ida Betari Bairawi, sane dahat nyejehin pisan, duaning maprabawa aeng, pacang maksa Sang Sutasoma. Duaning saking kaheningan kayun Ida Bairawi, tan pabayu, sekadi kasiratin antuk sanjiwani, maka pamunah sahananing desti. Ri kanjekan punika Dewi Bairawi, nyihnayang kandapan tur mapaica Sanghyang Aji Pamunah sahananing sane makewuhin.

Gelising crita, nglanturang pamargi nyujur Gunung Sumerune, taler sangkaning piteket lan pituduh Ida Betari. Irika kapanggih ring Begawan Kesawa, tur ida mapiteket mangdane ida budal ngamong jagat, jagat sayah, pinakit ngrubeda, maling akweh, panjake kesengsaran.

Ida Sang Sutasoma, masahur tur kenyem, nampenin pituduh Sang Begawan, irika nguningayang parindikan Swadharmaning Sang Angamong Jagat, patut mapikayun sane asah, uning ring Aji Kamandaka, Nitipraya, Darma Sesana, Sesananing Niti, taler pamekas nginengang kasucian panugrahan Hyang Jinamurti.

Ring pasraman ida katurang bhoga sarwa karesian, pala mula lan woh-wohan, sareng sami mapaguneman ring asrama, tur nuturang indik pakeweh-pakeweh ring jagate.

Nyaritayang kawentenan pamijilan Sang Dasabahu, sane matangan dasa. Duaning panugrahan Sanghyang Brahma, ri kanjekan aji lan biyangida nangun yasa nunas mangdane wenten putra. Ida Hyang Brahma maraga aeng nyatur bhuja, nanging kakaonang antuk keheningan kayun sang nangun tapa. Duaning sangkaning panugrahan Sanghyang Brahma, putrane kapesengan Brahmaja. Ida punika raris madeg agung maka kanti Sang Astina.

Nyaritayang Sang Suciloma, marupa raksasa kabinawa, nanging prasida kakasorang olih Sang Jina, sane mapalemah ring Pangeran Agra Kumara. Sakewanten Sang Suciloma tan kapademang, mawali ka Ratnakanda, tur ninutin pamargin Budapaksa.

Ri kala punika medal Ida Dewi Basundari, mapiteges ring Sang Sutasoma, mangda prasida ngayomin jagate sami, sane metu sangkaning manah karaksasan.

Ri sampun asapunika malih Sang Sutasoma kasarengin olih Bagawan Kesawa, nglanturang pamargi, kacandak olih Sang Durmukha/Gajamukha/Gajahwaktra, sane makilesan ring taru Kepuh, ida Sang Sutasoma katurin mangdane tan nampek ring wit Kepuhe punika, duaning punika genah Sang Durmukha. Sakewanten Sang Sutasoma pisereng kayunne, kala irika metu siat ageng, Sang Durmukha kaon, raris ninutin Budapaksa.

Gajahwaktra dados sisya setata ngiring sapamargin Sang Sutasoma, ring sajroning pamargi, kacandak olih naga agung. Naga punika pacang kapademang olih Sang Gajahwaktra, nanging kapialangin olih Sang Sutasoma. Nagane dados sisyan Sang Sutasoma.

Samaliha ida Sang Sutasoma mapanggih ring macan sane jagi maksa pianakipun. Raris kalangin oleh Sang Sutasoma, tur ida maka wala ngentosin pianaknyane, mangdane ida dados tatedan ipun i macan. Ri sampun Sang Sutasoma seda olih i macan, rawuh Ida Sanghyang Indra ngurip Sang Sutasoma. Macan kaon raris dados ninuti Jinapaksa.

Raris maka sami sisyan ida kapaica kaweruh kadarman manut ajah-ajahan Buda sane mawasta Catur Arya Satyani, papat kawentenan ring jagate, makadi : uripe puniki wantah sengsara, kasengsaran punika wenten sane ngamawinang, sane ngamawinang punika prasida kaicalang, wenten margi anggen ngicalang.

Sang Sutasoma nglanturang semadi ring puncak Gunung Sumerune, ri kala punika kagoda antuk widiadara/i, sakewanten tan prasida. Raris Hyang Indra matemahan widiadara/i, tur nyembah cokor Sang Sutasoma, Sang Sutasoma ical tan pajamuga, tur kanten Hyang Wairocana, irika Sang Sutasoma polih panugrahan Hyang Indra.

Sesampun puput nglarang semadi, kasarengin antuk para sisya pacang mawali ka Astina, nyingak aji pingkalih biangidane. Ring tengahing margi kapanggih Sang Dasabahu sedeng ngawentenang siat ring Sang Purusada.

Ri kanjekan punika Sang Purusada sampun ngejuk pararatu 99 diri, mangda jangkep dados satus. Sane karuruh wantah Sang Prabu Jayawikrama, Sang Jayawikrama tan kayun dados bebandan, raris seda ring payudan, rabine sedang mapulang geni.

Ri kala punika Sang Sutasoma kayun ngentosin pararatune sane kantun dados bebandan, Sang Purusada tan prasida ngaonang Sang Sutasoma, sangkaning kaheningan kayun Sang Buda. Sang Purusada raris ngawikonin, pacang nyujur kamoksan. Sang Sutasoma budal ka Astina, nabdabang jagat madasar Jinamurti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s