Geguritan Sapuh Leger – Puh Durma

Prabu Kertanegara lingnia ojar/ éh éh sira patih/ lah konana anepak tengeran/ i patih lumakua énggal/ anginen kawulan sri bupati/ akon anepak gendongan, kawula agelis angiring//

Kawula raris anepak gendongan/ gendongan amuni atitir/ wang ring Kertanegara/ gégér umung prapta/ pada ngawa sanjata yéki/ dateng ring pangastrian/ pada kapegan sami//

Sang prabu mangké ida umojara/ magelar bapa dén agelis/ ideran punang negara/ kawula pada sumrasah/ magelar ngilehin negari/ wus putus magelar/ Hiang Kala mangké kocapi//

Tandwa dateng ida ring Kertanegara/ wong magelar makuéh kapanggih/ raris ida atanya/ ring wongé agelar/eh sira pada sami/ sira manggihana/ Raré Kumara mriki//

Wong tinanyan raris matur sadaya/ sadaya tan ngangken amanggih/ dadi kroda Hiang Kala/ linyok sira sadaya/ sami tan minangken amanggih/ ingong wruhana/ anteningong ana iriki//

Kahinebang ya ring jroning pura/ wéhana ingong margi/ mangkana ling Hiang Kala/ ring sira wong magelar/ wong magelar tan arep amampir/ sama ngebahang/ pada arep tumanding//

Brahmantian ida Hiang Betara Kala/ nulia ida ngrihinin/ pinedang-pedang wong ika/ déné tan arep mampira/ akuéh angemasin pati/ lén pinangan/ jemur wong Kertanegari//

Tan paitung pangamuké Ida Hiang Kala/ akuéh pada atatu mati/ agunung kunapa/ asangara rudira/ akuéh sawa mangké atimpik/ rah mabalabar/ kadi embahan saking adri//

Punta Jrudéh amagut Ida Hiang Kala/ kinembulan prang néki/ pejah sira Punta/ pinedang dadania, pegat tumibéng ksiti/ Jrudéh mangké prapta/ anualangang angibulin//

Norana tetes carmané Ida Hiang Kala/ tikel duhung néki/ Jrudéh malayua/ kaburu dén Hiang Kala/ sinikep sukuniki/ nuli inuntal/ mangsul ida malih//

Kartala Kanuruhan mangké maguta/ tan asué ngemasin pati/ Kartala lan Kanuruhan/ Sang Nata mangké mapag/ karep karuwa keris/ matunggal prangnia/ pada tan ana gingsir//

Muru–kaburu mangké prangnia/ Sang Nata tikel krisé kalih/ agelis ya malayua/ angranjing jro kadatuan/ umatur ya agelis/ ring Hiang Raré Kumara/ kon malayua gelis//

Marmaning mangkana aturé Sang Nata/ angraséng kasor ajurit/ agé Ratu Betara/ lingganan aturé kaula/ yan Betara wus lumaris/ kaula muah/ mangké ajurit//

Sanghiang Raré Kumara aglis mangké malayua/ wus ngalintang ring jro puri/ nengakena ida/ Sang Prabu muah kacrita/ mawali ring jro puri/ muah mayuda/ sulih sikep prangnéki//

Sing malang kumentang tatas tinempuhnia/ akuéh taru karubuhin/ awedi wang tumingal/ kabrasat pada malayua/ ana nguneb lawang néki/ pada kajrihan/ ana anukup kuping//

Gulung-ginulung prangé ida Sang Nata/ dadia kasor ya ajurit/ Sang Prabu Mayasura/ pinedang hulunia/ pegat apisan nuli mati/ ida Hiang Kala/ ring jro mangké lumaris//

Tandwa sinasab ring jro pura/ tan ana ring jro puri/ muah ida mawalia/ mahideran ring jro pura/ masih nora kapanggih/ Hiang Raré Kumara/ mulinggang cingaknéki//

Raris ida ngendus ring jalan-jalan/ tampake Raré Kumara kapanggih/ satampaké tututakena/ Hiang Kala gelis ngetutakena/ tan asué nulia panggih/ Ida Hiang Kumara/ tur ya kaburui//

Tandwa sinambut Hiang Raré Kumara/ raris kinelednéki/ tan sipi tustania/ ida Sanghiang Kala/ Sanghiang Siwa nulia prapta/ anunggang lembu swéta/ makaron ring Hyang Umadéwi//

Raris kapastu mangkin Ida Hiang Kala/ ring ida Sanghiang Aji/ wastu sira muntaha/ mangkana pastun Betara/ kasidén pastunia Hiang Aji/ Hiang Kala nulia muntah/ tan dadi tahenéki//

Sega-segu Hiang Kala mengamenga/ nulia mawetu aglis/ Ida Hiang Raré Kumara/ aglis ida malayua/ Hiang Kala angetut buri/ sarwi angubera/ Raré Kumara nora keni//

Niskala mangkin kocap tengah rahina/ lian mangkin kapanggih/ Sanghiang Siwa kapanggiha/ anunggang lembu petak/ makekalihan Hiang Umadéwi/ kacunduk ring marga/ sarwi amadu aksi//

Antian gargitané ida Hiang Kala/ arep mangkin anadahi/ éh ida Hiang Siwa/ rakua atur anak/ Sanghiang Siwa mangké kapanggih/ Hiang Siwa katadah/ Sanghiang Aji lingnia aris//

Punapa sih dosané yayah tinadah/ lah aturana ring mami/ mangdé mami wruhana/ mangké ri sudosa/ aturaken dén aglis/ mangkana ling Hiang Siwa/ Betara Kala neda angiring//

Singgih yukti mangké ling Betara/ ranak angaturakena mangkin/ sudosané Betara/ marmané sudosa/ Hiang Betara luput margi/ mungpung tengah rahina/ marmané nanak anadahi//

Mangkana atur Hiang Kala ring Ida Hiang Siwa/ Sanghiang Siwa males glis/ éh sira ranaking ngwang/ rengenen ling yayah/ tan yogia ranak anadah mami/ naraka dahat/ éling-éling wuwus mami//

Hiang Kala mangerak gangsul umojar/ akuéh wuwus Hiang mami/ ingong tan dadi norana/ anadah Betara/ badan ingong layahi/ anuli anadah/ marmané tan dadi tusing//

Sanghiang Siwa muah males mangandika/ éh ranak aja aglis/ anadah mami ana/ mangké pamidih yayah/ yén sida dénia masanin/ palambang mami/ agé tadah mangké mami//

Rarisang raris palambang Betara, man ingong mangké masanin/ maka palambang Betara/ wetuna dén agelis/ Betara nulia magending/Hiang Kala ngarenguang/ gendingé Hiang Aji//

Asta pado sad lungayan catur buto/ dui purusa éka baga/ éka égul tri nabi sad karno/dui srenggi gopangopo sapta locanam/ kaon i déwa/ tusing ada kéto cening/ mangkana ling Hiang Siwa//

Nengakena Betara atukar/ Sanghyang Surya mangké kocap/ sampun amingek/ saking tengah rahina/ Sanghiang Siwa nungadah mangkin/ angaksi surya/ kaksi sampun singit//

Éh anaking ngwang tonton Hiang Arka/ Hiang Kala nulih aglis/ angaksi surya, sampun biakta kaksi/ wus minggek kaksi/ angrasa kalah/ matur kari Hiang Aji//

Dadia kadulu taru kalapa/ karawos angilidin/ irika kapastua/ taru kalapané/ wastu iba makejang/ pang iba tuara/ tusing ada mamenering//

Dadi ya kadulu taru kalapané/ punika karawos mangilidin/ alin-alin Betara/ nulia ida karoda/ angalanjakin anadal/ taru kalapa ika/ dadi wilak-wiluk punyaniki//

Malih kapastu taru kalapa ika/ wastu iba setata biluk iba/ ri wus ida amastua/ malih ida amarga/ angetut antenéki/ Hiang Raré Kumara/ nora kena mangké keni//

Agelis sumurup Sanghiang Arka/ wengi mangké nimbalin/ Hiang Kala tan pegat amarga/ kadi mong amuru kenas/ mahideran angtut buri/ wengi carita/ sampun tengah latri//

Enengakena kocapan wawu éling/ kocap mangké lén mangké kocapi/ kocap Sang Mangku Dalang/ nuju ika mapwayangan/ ring dina wukun ringgit/ Hiang Raré Kumara/ ida mangké prapti//

Sumungkem ring pangkon I Mangku Dalang/ sarwé atungtung tangis/ kapegan wongé tumingal/ muah I Mangku Dalang, sarwé ya atanya aris/ éh raré paran/ sumungkem anangis//

Sumahur Hiang Raré Kumara sarwe ya/ slegak-slegak anangis/ éh kaki Mangku Dalang/ yéki manira wong kawlasarsa/ binuru ingsun mangké/ dé kakangningwang/ arepé ya anadahi//

Saindike wus kapidarta/ bengong I Mangku Dalang ngrungu iki/ sandikané Hiang Raré Kumara/ inggih yan sapunika/ ri patik aneda ngiring/ ngengkebang Betara/ ring kéné ida malinggih//

Ring telawah gendéré sumungkema/ angadeg ratu dén agelis/Ida Hiang Kumara/ agelis ida matangia/ jro dalang anyongsongi/ wangkong Betara/ sarwé mapasihin//

Raris kalinggihang ida ring tlawah/ nyakukut ida malinggih/ ring tlawah gendér punika, i dalang muah mapwayangan/ gaak-guuk ucapanéki/ya mapwayangan/ lén carita malih//

Carita mangké ida Hiang Kala/ ngrungu munyi cegak-cegik/ salang seléng ida ngrunguang/ rupa-rupa matra-matra/ mangké biakta krunguanéki/ wong mapawayangan/ ngarasa raséng ati//

Raris ida Hiang Kala lumakua/ arep ida anontoni/ i dalang mapawayangan/ aglis ida prapta/ ring ungguan dalangé angadu ringgit/ bengong ida nyingak/ i dalang angadu ringgit//

Ada lén malih cingakinida/ bebanten anaké mabali/ caru makuéh ring natar/ tan dadi eret kayunida/ arep ida anadahi/ caru punika/ muah bebaliné sami//

Nulia ida raris nadah caru ika/ kalawan banten sami/ ana wong nontona/ wedi ring Hiang Kala/ i juru gendér bangun aglis/ ya ngatarayang/ Hiang Kala nadah bebali//

Éh jro dalang ada Betara Kala/ anadah banten bebali/ muah caru ika/ sami ya pada telas/ jro dalang bangun aglis/ nyagjagin ida/ sarwi anambat gelis//

Éh éh Betara Kala kaula aturnya/ punapa marmané tadahi/ bebanten punika/ lawan caru ring natar/ Hiang Kala sumahur aris/ basangkuné layah/ marmané ingong nadahi//

Sang Mangku Dalang alon maturé/ paslangana bebalin anaké cenik/ mangda kadurusana/ anaké cenik mabalia/ apang sampun kaping kalihin/ kageringan/ apang puput mabali//

Hiang Kala bengong ngarasa luputa/ jro dalang matur malih/ Hiang Kala raris ngandika/ ring ndi ngong ngalih banten/ tan ana ingong olih/ mangalih banten/ nah dalang ja masilihin//

Jro dalang raris dané kedék mangakak/ ngudiang titiang maslangin/ titiang kétong ngumah/ ngamang-ngamang Betara ngandika/ yén tan ada banten bebali/ antuk Betara/ Betara sang utama kawi//

Mangkana aturé sang mangku dalang akuéh ujar/ éh dalang i mawak tua/ i dalang gelis nembahi/ ring sang Betara/ Betara raris ngandika/ agung utang ingong mangké/ ring kaki dalang/ apa anggon ingsun nauri//

I Dalang muah matur manembah/ Ratu sampunang mawosin/ mawos mangkana/ Betara malih ngandika/ raris kaki dalang/ ingsun tan ana wlasi//

Ana pamastuningsun ring mangku dalang/nangingké sadidik/ i dalang angiringa/ aminta pastu Betara/ Betara nuli aglis/ wastu i dalang/ i dalang ngaturang bakti//

Wastu-wastu kaki dalang manggih apadang/ setata yogia ngayukti/ wongé mrecapada/ saluiring mahala-ala/ miwah anglukat wong mati/ apang nemu dalan apadang/ saputra-putra éki//

Wus ida mastu i mangku dalang/ Betara lingnia aris/ éh sira kaki dalang/ ingsun mangkin amita/ i dalang umatur aris/ inggih Ratu Betara/ Betara nulia mamargi//

I dalang bengong sedih tininggal/ muah wongé mabalih/ pada mamanteg tangkah/ luh muani pada sedih/ angenot Betara/ Betara sampun ilid//

Sedih pada tininggal enengakena/ Betara ring margi/ sungsut margin ida/ anangis sadalan-dalan/ léng melah kocapi/ Sanghiang Siwa kocapan/ muah ida Umadéwi//

Tan mari ida anunggang laku/ makalihan ida Umadéwi/ aglis ida cumunduka/ ring ida Hiang Kumara/ miwah ida ingambil/ anak ida/ pada atungtung tangis//

Raris pingkopida ring lemah/ nulia umesat aglis/ nengakena ring tawang/ agé ida prapta/ angrebek ingsep puri//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s