Geguritan Sapuh Leger – Puh Pangkur

Kacarita ida Hiang Kala/ tan asué ida prapti/jumujug ring puri Agung/ kapanggih ida Hiang Siwa/ nuli atanya/ ih Sanghiang Guru/ ndi sira Raré Kumara/ arep nanak anadahi//

Sanghiang Siwa tandruh ngandika/ yén ring ndi mangké lakunéki/ tan ana mami amangguh/ lakuné sira arinta/ Sanghiang Kala ngerak mangké gangsul/ Hiang Guru mangké linyok/ lingé nora amanggih//

Lah mangké rerehana/ Hiang Kala mangké sira brangti/ dumatengé ring Hiang Guru/ déning ngangken tan weruhana/ ida Hiang Siwa mangké lingnialus/ éh sira Hiang Kala, rengenen wuwus mami//

Wawu mami wus mangrerehana/ masih ya nora kapanggih/ yén ring ndi lakunipun/ Hyang Kala ngadeg kabrahmantian/ tur angendusa mangké tampakipun/ tandwa mangké kapangguha/ tampaké arinéki//

Katut mangké maring jalan-jalan/ salakun tampaké mangké panggih/ nengakena Hyang Kala angetut/ Sang Siwa mangké crita/ lawan Betari Umadéwi lumaku/ ngawang-awang ida mamarga/ anunggang lembu putih//

Angetut nanak ida/ Hiang Kala lawan arinéki/ Raré Kumara puniku/ jumaga-jaga maring tawang/ lén carita Hiang Kala malih kawuwus/ siang kulem ida mamarga/ sira nora ana panggih//

Ana lén kapangguhana/ wong atukar mangké kapanggih/ atukar ring awan agung/ mungpung masa sandékala/ ika tinadah kekalih pamutus/ makakalih pada pejah/ tan pasawa wong kakalih//

Ri wus ida anadah/ tan pegat ida mamargi/ yapwan siang kalawan dalu/ tan pegat ida mamarga/ mangetut ariné I Raré Kumara puniku/ laju lakuné amarga/ kadi kakelik tempuh angin//

Hiang Kumara mangké wruhana, kahetut antuk rakanéki/ aglis luput aglis malayu/ maring parung maring kanana/muang umunggah maring dampuk/ ngeling pati dulami//

Hiang Kala mangké prapta/ anikep-nikep masih noranakni/ mideran mincangan kaburu/ luir cakraning gilingan/ masih norana keniya/ luput aglis malayu/ maring parung maring kanana/ muang umunggah maring giri//

Sarwé buron sami kawelas arsa/ sami sedih tumingalin/ Hiang Kala tan maren amuru/ kadi mong amuru kenas/ yan upama tingkah ida amburu/ linyun lakuné mlayua/ tandwa kapanggih negari//

Ana wang amupul ambengan/ tan ana angelus tatalinéki/ tali gedén ipun mapupul/ ring tepining luah/ Raré Kumara agelis mangké macelup/ ring sor ikang ambengan/ Hiang Kala gelis ngetut buri//

Selang-seléng ida Hiang Kala/ sabsab ida Hiang Kala ngiling-ngiling/ mideran ida andulu/ masih nora kaksia/ raris inambil ambengan puniku/ kagilihang ungguhania/ Raré Kumara agelis mlayui//

Kapegan ida Hiang Kala/ tumon ring ariné sinabsab nora keni/ nuli raris ida bendu/ ring wongé mamelus ambengan/ tur anyapa wongé puniku/ wastu sira kenéng upata/ dén iringong sayéki//

Ring wus ida anyapa/ nulia gelis inutburi/ Hiang Raré puniku/ midran mangké kaburua/ ana jero mangké kapangguh/ déning Hiang Raré Kumara/ irika ida umanjing//

Ana rurung agung ring jroan/ akéh sahang atimpik/ anging kari tatalénipun/ durung maelus-elusan/ ring longan durung puniku/ Hiang Raré agelis angranjinga/ Hiang Kala nulia prapti//

Raris ida angarepa/ kadi méong aneleping geling/ tingkah ida anulu/ sabsab manilénin/ raris pinungkar sahang puniku/ Raré Kumara agelis mlayua/ Hiang Kala bengong mangaksi//

Hiang Kala malih anyapa/ wongé sané mejang taru iki/ moga sira kena pastu/ dén pastuningwang/ mangkana lingé Hiang Betara amastu/ wus ida amastu/ malih ida ngetut buri//

Ariné Hiang Kumara/ nuli gelis ida malui/ ana pawaregan kapangguh/ ana wong amungpung anyakan/ nora ngempetin rirun-rirun puniku/ Raré Kumara agelis macelupa/ Hiang Kala nulia prapti//

Aglis kaseluk paon punika/ Raré Kumara malayua gelis/ ring rirun parané metu/ teka bengong Hiang Kala/ ngaksia muah ida raris mastu/ wongé anyakan punika/ wastu kenéng temah dén ingong iki//

Brahmantian ida Hiang Kala/ kadi sinagané amuru asti/ makerak manperuguk/ kadi gelap sinambar wang/ yan upama tingkah idané amburu/ Ida Hiang Raré Kumara/ anyerit ida manangis//

Nengakena ika kocapa/ lén carita ya malih/ prabu Kertanegara kawuwus/ ida amiraga werta/ putranida Hiang Adi Guru/ tan lén kadi kocapé kuna/ mangkana ya kapiragi//

Sang Mayasura ngarania/ ri kala ya tinangkil/ ring pangastrian mapupul, iniring bala mantria/ tan lén pangraosé indik putranida Hiang Adi Guru/ sami kawlasarsa/ sakené wong amiragi//

Éh éh sira mantri sadaya/ rengenen ujar ulun iki/ yén ana Hiang Kala anuduh/ anandanang Hiang Raré Kumara/ dateng sakéng iriki arepinghulun/ Ida Hiang Raré Kumara/ tan sipi olasingsun mangkin//

Yapwan angadakaken laga/ ulun arep tumanding/ ring ida Hiang Kala puniku/ mangkana lingé prabu Mayasura/ punapa sira wania pada amagut/ warahkena lawan ingwang/ wania sira ajurit//

Sahur paksi sang inadnyan/ saha sembah kawula angiring/ sandikan ida paduka prabu/ ngawibagia patikta nata/ kéwalia mategesang kandel kawula sang prabu/ Punta Jrodéh lan Kartala/ Kanuruhan umatur sami//

Ri wus mangkana/ tan asué Raré Kumara prapti/ sumungkem ring pangkun sang prabu/ duh bapa tulung titiang/ sang prabu kapegan ya mangké andulu/ ih wong apa iki prapta/ ujaré kon anulungin//

Hiang Raré Kumara lingnia ojar/ Raré Kumara araningsun iki/ sang prabu raris anambut/ wangkongé ida Betara/ duh sampunang tulah kawula pakulun/ malungguh ratu Betara/ kawula ngaturang bakti//

Malungguh Hiang Raré Kumara/ sarwi ya ida atungtung tangis/ sang prabu gelis umatur/ adulur sembah ring Betara, punapa marmané sungsut/ Betara alon ngandika/ bapa prabu aksama yéki//

Ulun kalintang sasar pisan/ marmané dateng umara maréng riki/ saparipolah ida uwus kawuwus/ wong tangkilan sami semu waspa/ angrunguwang Betara Raré atutur/ sami pada manteg dada/ pada asemu ling//

Hiang Raré malih umojar/ bapa prabu yén sira tumulus asih/ papagen kakangningulun/ sira kakang Hiang Kala/ yan sira prapta maréng riki kakangingulun/ sang liningan matura/ ra patik aneda ngiring//

Ra patik mangké tan apanjang/ lah mandega Betara agelis/ kawula ngaturakena umasuk/ ri wus ida sumengkon/ nengengakena ida ring puri malungguh/ pacang aturang boga/ kénak ratu malinggih//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s