Geguritan Sapuh Leger – Puh Sinom

Caritayang Sanghiang Caturbuja/ madruwé suta kekalih/ asiki marupa détia/ Betara Kala aranéki/ asiki bagus apekik/ Raré Kumara ngaranéku/ pada salah oton/ maweton ring wukun ringgit/ Betara Kala/ genahang ring semasana//

Ida Betara Kala kacarita/ tan sipi dukanéki/ ring semeton Hiang Kumara/ bané pada wetoniki/ katunas ring ida I Aji/ dosané sampun katur/ majeng ring Betara Kala/ sangkaning iwang mangutpeti/ ring anakku/ lah sira Hiang Kala//

Yayah tan ana panjang/ anging antékena yeki/ dening ia kari laré ya/ mangkana ling Hiang Siwa yéki/ Betara Kala umatur aris/ singgih salingé Hiang Guru/ ring patik mangké santosa/ kapan suéné ra patik anganti/ Hiang Guru sumahur/ antékena ring sapta warsa//

Hiang Kala mit manembah/ nengakena ia ring margi/ Hiang Guru muah caritayang, osah kayun ida mangkin/ bingbang bingung luir kapati/ tan énak ida malungguh/ sarwi metu yéh panon/ raris ida ngamaranin/ anak ida/ Hiang Raré Kumara//

Betara lingnia ujar/ éh sira nanak mami/ sira Raré Kumara/rengenen wuwus mami/ ngandika madulur tangis/ Hiang Raré gelis umatur/ punapa Betara nangisa/ dumatengé lawan ranak mangkin/ Ida Hiang Guru/ raris alon mangandika//

Rakanta wawu prapta/ dumatengé lawan mami/ krana iya punika/ dumatengé rakanéki/ dukané tan sinipi/ tan dadi patangguh ulun/ ranak dinalih luputa/ amada-mada otonéki/ ring wukun ringgit/ marmané tan sipi kroda//

Arepé sira nadaha/ Raré Kumara ranak mami/ marmané yayah nangisa/ Raré Kumara sumahur aris/ madulur tungtung tangis/ yan mangdé karaos luput/ bané pada otonnya/ ra patik tan ana ngiring/ Hiang Guru/ mangké éweh cita yayah//

Norana dadi norana/ sira arep anadahi/ asué yayah anangguhana/ tan dadi patangguhi/ arepé mamati-mati/ tur ana sengkeripun/ dinanti sapta warsa/ mangkana kasuénéki/ Raré Kumara/ tan pegat mangké nangisa//

Betara raris umojar/ éh sira ranak mami/ sira Sang Raré Kumara/ hana mangka upayan mami/ dédéné ranak tan tulusi/ angemasin lampus/ pinangan dé rakanta/ ranak mangké pastun mami/ tan dadi luhur/ apang laré sira setata//

Rare Kumara neda ngiringa/ pangandikané sang Aji/ Betara raris amastua/ wastu sira nanak mami/ tan dadi sira kelih-kelih/ mangké wus Betara amastu/ tan asué punang carita/ wengi mangké nimbalin/ tan kaputus/ rawose Ida Betara//

Enengakena laminia/ Hiang Kala éling ring janji/ sampun tutug sapta warsa/ mangké umareka ring Sang Aji/ angrerepa umatur aris/ singgih paduka Hiang Guru/ angdé mulus paduka Betara/ dumatengé ranak yéki/ ri patik mangké/ aminta Raré Kumara//

Sanghiang Siwa alon ngandika/ wawu prapta nanak mami/ Hiang Kala sumahur sembah/ ra patik wawu prapti/ Sanghiang Siwa lingniaris/ ring kéné ranak malungguh/ yayah kari amanggila/ ariné ranak mami/ mangkana lingé/ ida Hiang Betara Siwa//

Sanghiang Siwa raris lumampah/ ngamaranin anakéki/ ida Hiang Raré Kumara/ tandwa nuli kapanggih/ éh sira nanak mami/ rakanta uwus rawuh/ sira Hiang Kala/ arep anadah sira mangké/ Raré Kumara sumahur/ suarané saha tangisa//

Hiang Kumara saur sembah/ ring ida Sanghiang Aji/ ra patik tan angiringa/ ra patik kalintang wedi/ Sanghiang Aji lingnia aris/ lah ring kéné sira alungguh/ Sanghiang Siwa raris lumampah/ ring jaba tengah mamargi/ tandwa matemu/ ring ida Hiang Kala//

Sanghiang Siwa lingniangucap/ éh sira nanak mami/ mami uwus kapangguh ring arinta/ arinta kalintang wedi/ marmané tan ana prapti/ ring jro ya alungguh/ Hiang Kala angerak gangsul/ punapa marmané wedi/ muwah rerehana/ sira yayi Raré Kumara//

Sanghiang Guru alon ngandika/ lah sira sareng mangkin/ Hiang Kala angiringa/ Sanghiang Siwa agé lumaris/ makaronan lampah néki/ ring jro mangké umasuk/ tan asué ida prapta/ alungguh ring jro puri/ tandua kadulu/ Raré Kumara anangisa//

Tandwa apadu ulat/ Hiang Kala ring arinéki/ Hiang Raré raris tumungkula/ sarwi ya atungtung tangis/ Hiang Kala angresing ati/ déné kari alit kadulu/ rasa-rasa rinasa/ yén paksa mangké tadahi/ tandwa kurangan/ mangka lingé jroning cita//

Sanghiang Siwa mangké ngandika/ rengen-rengenana wuwus mami/ éh sira Hiang Kala/ rengenan wuwus mami/ antékna arinéki/ dédéné uwus aluhur/ mangké kari alita/ antékna buin tri warsi/ ya uwus luhur/ angdé tusta sira anadaha//

Hiang Kala sumahur sembah/ ra patik mangké angiring/ mangké ri patik amita/ Sanghiang Siwa lingniaris/ lah nanak lumaris/ Hiang Kala lampahnia asru/ lumarisa maring jaba/ nengakena lampahéki/ tandwa rawuh/ ida ring semasana//

Nengakena laminia/ siang latri sampun lami/ Hiang Kala muah carita/ éling ida ring janji/ wus tutug pasubayanéki/ ring ida Sanghiang Guru/ mangké ida mawetua/ lumaris ring jero puri/ tandwa kacunduk/ Raré Kumara lungguha//

Makalihan lawan Sanghiang Siwa/ Hiang Kala umatur aris/ singgih Sri Paduka Betara/ punapa karanané kari alit/ kasuén ra patik anganti/ punapa tan luhur-luhur/ sira yayi Raré Kumara/ Betara lingniaris/ tan weruh ulun/ arinta alit setata//

Mangkana ling Sanghiang Siwa/ males umatur anak néki/ Hiang Kala mangké kroda/ ring ida antenéki/ bané alit sai-sai/ punika marmané bendu/ ngerak ngangsul matura/ ring ida Sanghiang Aji/ duh Sri Paduka Hiang Guru/ ra patik mangké ngambila//

Yayi sira Raré Kumara/ norana ya dadi tusing/ Sanghiang Siwa alon ngandika/ bin tri dina sira mriki/ irika sira angambil/ Hiang Kala lingnia umatur/sampun Betara adwa ujar/ Sanghiang Siwa lingniaris/ ndikapan ulun/ ring sira adwa ujar//

Hiang Kala gelis mawalia/ enengakena ring margi/ tan asuwé ya prapta/ ring semasana agelis/ surup ida Hiang Rawi/ wengi aganti asruh/ gelis mangké rahina/ tan aswé muah wengi/ muah rahina/ dadia tutug panamaya//

Hiang Kala éling ring panumaya/ ring ida Hiang Siwa Aji/ raris ida lumampah/ enengakena ring margi/ Sanghiang Siwa kocap mangkin/ gelis matutur/ ring ida Hiang Kumara/ éh sira nanak mami rengenen/ wuwus ulun/ dumatengé lawan sira//

Éh sira Raré Kumara/ ménggata sira yéki/ yan sira tan ménggat/ pejah ranak né mangké/ pinangan dé rakanéki/ mangkana ling Sanghiang Guru/ Raré Kumara sahur sembah/ singgih sandikan Sri Paduka Aji/ ndi parané lumaku/ ri patik mangké minggata//

Sanghiang Siwa alon ngandika/ rengenen wuwus mami/ poma-poma aja lalia/ angrenga lan wuwus mami/ agé-agé sira lumaris/ aja kadat sira lumaku/ ring Kertanegara lakunta/ yan kadat sira lumaris/ sinah kapagut/ rakanta anadah sira//

Prabu Kertanegara/ Sang Mayasura ngaranéki/ ratu lewih mawisésa/ kuéh adruwé bala mantri/ pada prawira sami/ sering ayuda duking sampun/ pada nyaya-nyaya ring yuda/ kaloka ring watek Wresni/ irika dulur/ ranak aminta kasiha//

Yan sira wawu prapta/ ring Kertanegari/ saparipolahé warahakena/ arepé lawan rakanéki/ masa sira tan tresnéng asih/ méh angadakan laga agung/ yan prapta rakané Hiang Kala/ angetut ring Kertanegari/ manglingé /ida Sanghiang Caturbuja//

Yayah dahat kawelasarsa/ dumatengé ranak sayéki/ lah agé ranak lumampah/ yén ranak wus lumaris/ yén prapta rakanéki/ mami mapi tan weruh/ yén mami tinakonan/ mami sahur tan maweruh/ mangkana lingé/ Ida Sanghiang Caturbuja//

Hiang Raré amit manembah/ lumaku sarwi manangis/ ngembeng-ngembeng yéh panon/ angantun-antun ida ring margi/ sarwi anolih-nolih/ Sanghiang Siwa sumingkin sungsut/ kayunné kadi gedah tibeng séla/ siuh rempuh twasnéki/ nengakena/ anak ida mangké amarga//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s