Geguritan Pamerasan

Pupuh Ginada

Iseng titiang Manuturang

Wantah Pinaka pangeling

Anggen ngiket kapitresnan

Yadyan sematra ne katur

Antuk gita ka rembayang

Nuntun ugi

Sentana manggih kawitan


Upakara Manyinahang

Cucu buyut mangubakti

I sentana mengacepang

Wetu ring manah rahayu

I kali molihang genah

Jagat suci

Adung ring karma wasana

=

Yan maosang indik yadnya

Akeh pemargine yukti

Bawosang ring pitra yadnya

Anutang ring sane tuju

Limbakang ring pa ambyaran

I gum suni

Adung menanggunang Yadnya

=

Upacara pitra yadnya

Mreteka sang sampun pati

Ngawit saking pengabenan

Kalih pemargine patut

Sawa preteka pertama

Kaping kalih

Kebawos sawa wedana


Pupuh Sinom

Sawa prateka bawosang

Wenten layon maka cirri

Ri kalaning nangun yadnya

Pemargine mangda pasti

Jangkep upakara sami

Maduluran damar kurung

Pengaskarane margiang

Ka puput olih sulinggih

Duk puniku

Padiksan dane sang atma


Lantur ring sawa wedana

Layone sampun tan kari

Magentos antuk pengawak

Taru cendana mekadi

Maje gawu taler becik

Alang – alangne kawuwus

Kebawos kusa prenawa

Yening nganggen tirta hening

Ne ka wuwus

Mewasta toya prenawa


Saji katur ring sang atma

Tarpana kewastanin

Upakara maka cihna

Rayunane jangkep sami

Nanging sane sarwa suci

Dasar bakti ring leluhur

Ring natar sampun sayaga

Upakara jangkep sami

Ne ka sengguh

Upakara pamerasan


Ngemargiang pamerasan

Adegane tedun malih

Pirantine manegepang

Panuntune sampun pasti

Carang dap dap minakadi

Dulurin benang tri datu

Mekidung lan pajejiwan

Putu buyute mengabih

Sami adung

Asih bakti kalih punia


Pupuh Semara Dhahana

Pamerasane memargi

Mangilehin upakara

Semu sedih ka byahparan

Mecampuh ring kapitresnan

Wastu mider menyaratang

Ngacepang sida katemu

Ring sang sampun meraga atma


Nyatur desa menakenin

Ring para kanti seraya

Sane wenten ring pambyaran

Bawos alus ngetus manah

Pariangen sang ngatonang

Sang nyaratang kaki buyut

Duh ratu swecanin titiang


Inggih jero sareng sami

Sane magenah ring purwa

Ledang ratu midartayang

Napi wenten mengantenang

Kumpi kaki buyut titiang

Titiang sentana ngaruruh

Durus ratu ngandikayang


Jero sang tibenin sedih

Ampurayang pisan titiang

Dwaning titiang tan ngatonang

Kaki kumpine magenah

Minab ring utara desa

Dumadak sida ke pangguh

Titiang sareng mengacepang


Lantur pemargine mangkin

Ring utara sampun prapta

Sada gegison nakenang

Atur nyane alus dabdab

Inggih jero ring pambyaran

Nikin titiang mangda weruh

Ring ke hanan buyut titiang


Sawur manuk menyawusin

Ring sang prapti tur atanya

Uduh jero sang nyaratang

Titiang nunas pengampura

Doning nenten paritatas

Ring ke hanan kaki buyut

Indayang ring genah liyan


Ring pascima mangkin prapti

Pemargin para sentana

Nyaratang mangda kasidan

Manyepukang ka pitresnan

Ring sang sampun sida lepas

Sawitrane lanang wadu

Saka siki ka takenang


Inggih ratu sang nywecanin

Lugra titiang menakenang

Kawentenang buyut titiang

Titiang sentana menyaratang

Durus ratu ngandikayang

Dumadak sida ka temu

Ring I kaki buyut titiang


Uduh dewa meraga kanti

Yukti titiang tan ngantenang

Napi sane ka saratang

Dwaning titiang tan pratyaksa

Wastu ten wenten ngatonang

Ampurayang titiang ratu

Ring kidul durus takenang


Ring kidul rawuhne mangkin

Lampahe sayan malonan

Antuk kaleson kaluwen

Ngangsehang malih nakenang

Saha atur megat megat

Lanturang swecan I ratu

Wenten manggih buyut titiang


Inggih dewa sang mabudi

Ka temu ring sang wus lepas

Indayang ring madya desa

Mogi sida kacundukang

Sangkan dewa bakti pisan

Ring I kaki kumpi buyut

Dumadak molihing yasa


Tan kocapan maring margi

Saget sampun sida prapta

Nuluh margi sang wus lepas

Meka jaum maka srana

kaki buyut ka kantenang

Sentana gegison matur

Aturnyane alus dab dab


Pupuh Ginada

Duh dewa ring madya desa

Ledang dewa menyawisin

Ring dijake buyut titiang

Ring dija dane malinggih

Ledang ratu manuturang

Mangda jati

Titiang uning ring ke hanan


Uduh dewa sang atanya

Yakti titiang ngemanggihin

Anak lingsir turin kedas

Pengadege lanjar pangus

Durus dewa nyumekenang

Mepiranti

Antuk jaum miwah mek


Para sentana manuluh

I kaki sida ka panggih

Sentana raris nangsekang

Ngubakti ring kaki buyut

Duh ratu sang huwus lepas

Cingak mangkin

subaktin para sentana


Inggih ratu sang wus lepas

titiang I sentana sami

nunas daging paperasan

dumadak ring benjang pungkur

sida malih masikian

manumadi

mangiketang kapitresnan


Uduh sentana presama

rena kaki mamiragi

dumadak sweca hyang isa

kaki prasida ka temu

ring para cucu makejang

lantur raris

makerti yasa ring jagat


Cucun kaki jak mekejang

ampurayang gati kaki

reh tan sida ngelanturang

tresnan kaki teken cucu

nanging titahe melasang

kaki jani

pacang ninggalin I dewa


Ring jagat antara laya

ne dados penyujur kaki

nanging kaki mengacepang

dumadak manggih rahayu

adung maring pesanakan

kaki jagi

ring niskala ngeyasayang


Bagya sang nangunang yadnya

rasa sampun mapikolih

putune masebeng binger

pamerasan sampun katur

sida ngiket ka pitresnan

dening jati

leluhure mangertiang


Pupuh Ginanti

Inggih ratu sang sinuhun

Wiakti suksma jati

Awinan puput meyadnya

Yan tan ratu mangwecanin

Antuk puja weda mantra

Nuntun titian nuluh margi


Tan sida titiang menahur

OM pengastutine jati

Nanging titiang kawimudan

I katunan nuluh bhakti

Kemaon wantah sematra

Anggen mucukin subakti


Rahayu sane ka tuju

Sane manut Dharma jati

Agamane anggen dasar

Nuntun sehanan prawerti

Awig desane pamekas

Sutrepti sida ke panggih

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s