Babad Tegehkori – Terjemahan Basa Bali

012614_0825_BabadTegehk1.jpg

OM Awighnamastu namo sidham

Ratu Sanghyang Widhi, dumogi tan wenten kapiambeng, tur prasida mapikolih.

Puniki Prasasti Kyayi Madhe Tegeh, sane magenah ring desa Sading, wewidangan jagat Badung, pinaka warih Arya Pucangan, kapratisantana olih Bhatara Arya Kenceng.

OM Pasupati rajate putrah. Inggih titiang nunas geng pangampura, majeng ring Paduka Hyang, sane sampun maraga OM-kara Mantra, sane dahat suciang titiang, malingga ring jagat niskala, mangdane mapaica panugrahan ring titiang, sane pacang nyaritayang parindikan sane sampun langkung, ida sane amor kalepasan, OM Bhur Bhwah Swah, mangdane luput sakeng gegodan, ri tepengan nyurat Puranane puniki, pingajeng angge miteketin para warih idane, tur ngamolihang kasidian mautama, luput saking tulah miwah kategul antuk kasengsaran miwah dosa, mangdane tan polih kapialang, olih Ida Bhataran titiang, mangdane ledang macecingak ring sane riin, sane mangkin maka miwah ring sane pacang rawuh, sane kanten lan sane tan kanten, mangdane polih panugrahan, panjang yusa, rawuh ring pratisantana maka sami. Dumogi titiang nenten tulah lan kapastu olih Sanghyang Kawitan, dumogi rahajeng, mangdane katinutin olih santana pratisantana, dumogi rahajeng ring jagate.

Inggih sane mangkin tuturang titiang caritane puniki, jayati jayamapnoti, sarwaya prapti sudhayam, dawed bhawam kasteswaryah, namostu siwa dewatah. Sane pinaka sarining idep Ida Bhatara Giri Jagatnatha, duaning maraga sida sakayun, wantah ida sane mapikolih ring jagate, ida maraga mawisesa, ida kasengguh dewaning dewata. Twam dewa bhuwana kartah, sarwa sidhi mahatmanam, eka pwa tapaswadam, namaskaro krama smretih. Wantah ida maraga pangawit ring sahanan sane wenten ring jagate, maraga sidi, maraga yogi agung, ida pinaka tungtunging sembah, pinaka sarining sekala niskala, maraga ageng maraga alit, pinaka jiwa kahuripan, pinaka jiwa sahananing mahuripe sami, asapunika mungguing kawentenan ida, ida pinaka dewaning dewane sami, ida mapepasih Bhatara sangkara, ida pinaka unteng sembah titiang, ring buk padanidane, dumogi ida mapaica geginan, mapaica pangruating sarira, mangdane nenten keni pamastu, prasida caritane puniki ngalimbak, sane mawasta Usana Tattwa, mantuka ring kulawargan titiang. Maka tetujon mangdane mapikolih ring jagate. Purana tantra udyatah, rajatam taskatamparah, kyatah landwasning anante, bhawakti raksanam bhawet. Sane rihin sane ngawisesa jagat Palembang, ida Sira Arya Damar, maka putra pinih duhur ida Sri Maharaja Bhrawijaya, madeg agung ring Majapahit, ida punika kapangandikayang ngawisesayang jagat Palembang, tur ida makueh madruwe santana. Ri kanjekan ida rawuh ka jagat Bali, ida mapepasih Bhatara Arya Kenceng, wenten putran idane sane malinggih ring Bali, sane mapesengan Bhatara Arya Yasan, ida punika polih kaduken olih ida Sang Prabu, duaning polih magegebug ring Dalem, punika duaning Arya Yasan lunga ka Majapahit, dahating sayang ida. Caritayang ri sampun ida seda, wenten putranidane sane mapesengan Arya Wagus Alit, sane karuruh olih ida Sang Prabu, ri kala punika wenten paksi gagak sane ngusak-asik. Sangkaning punika eling ida Sang Prabu, ring Arya Wagus Alit, ida punika sane kapangandikayang mademang i paksi gagak, ri sampun padem i paksi gagak, malih ida mawali ring Tambangan, taler ida kabiseka Dewa Hyang Anulup. Yening kudang warsa sampun langkung, madruwe putra lanang bagus, nyepek pangadeganidane, ida mintar saking jagat Badung, nyujur jagat Pucangan, taler ida kapepasih Bhatara Pucangan, ri sampun seda ida Bhatara Pucangan, kagentosin olih putranida, sane mapesengan Bhatara Arya Notorwandira, akeh madruwe pratisantana, wenten malinggih ring Kubontingguh, kapesengan Bhatara ring Kubontingguh, arinida nangun Puri ring Tabanan, mabiseka Arya Wangun Graha ring Tabanan. Wenten taler sane malinggih ring Pucangan. Sane malinggih ring Kubontingguh, madruwe putra istri asiki, tur kasukserah ring ida sane malinggih ring Pucangan. Sesampun seda sane ring Kubontingguh, ida Arya Wangun Graha sane malinggih ring Tabanan, ida sane ngawisesayang jagat Tabanan rawuh ring Pucangan, Kubontingguh, sami punika kawisesa olih ida, sesampunne asuwe maputra ida lanang-lanang 8 diri, punika sane kepah, papat magenah ring Badung, sane pinih duhur mapesengan Nararya Bandhana, arinidane sane tetiga, inggih punika : Kyayi Nengah Samping Boni,Kyayi Nyoman Batanancak miwah Kyayi Ketut Lebah. Para Arya sane malih papat sane malinggih ring Tabanan, sayan-sayan kasub, sane pinih duhur Nararya Lurah Tabanan, arin-arinida sane tetiga, inggih punika : Kyayi Madhyottara, Kyayi Nyoman Pascima, Kyayi Ketut Wetaning Pangkung, sami werdi santana. Punika duaning akeh warih ida ring jagat Tabanan. Inggih menengang indike punika.

Mangkin caritayang para Arya sane malinggih ring Badung, sane pinih alit Kyayi Ketut Lebah, sampun maparabian, madruwe putra istri 2 diri, punika duaning kapegatan pratisantana, nenten wenten sane ngentosin ida malih, raka-rakane sane malih 2 diri, wawu aturunan, malih mawali ka Tabanan, menengang indike punika.

Caritayang malih Sri Nararya Bandhana, madruwe putra lanang istri, sane istri mapesengan Ratu Ayu Pamedekan, kadadosang rabi olih Sri Nararya Anglurah Tabanan, sane mabiseka Sri Nararya Winalwanan, pangambilanne wantah mamisan, sane lanang mapesengan Sang Arya Anglurah Papak, wanen wikan ring winaya, suwe ida malinggih ring Puri, sesampunne seda, kagentosin olih putrane 2 diri, sane mapesengan Kyayi Tegeh lan Kyayi Bebed. Sane ngentosin ajinidane Kyayi Tegeh, ida Kyayi Bebed seneng andewasraya, ngaruruh kadiatmikan, mamargi ida ri kalaning peteng, sayan-sayan doh pamarginida, kancit rawuh ring pucak gunung Bratan, sapunika taler ring Kahyangan Batukaru, pinaka muncuk Baline. Janita dewa sampannah. Ri penedeng ngulengang daging pikayun, ngarad Sanghyang Niskala, raris medal Ida Bhatara sane kahayat, tur kandikayang mangdane andewasraya ring pucak gunung Batur, ring linggih Bhatari Danu, saking Jambhudwipa, wantah saking irika ida mapikolih kagungan ring Bali. Irika mawiwit kagunganne kapanggih, asapunika daging panugrahan Bhatara, ledang pisan kayun ida Ki Arya Bebed, manawi ping siu ida ngaturang sembah, ngusp buk padan ida Bhatara, sesampunne puput, raris muksa ida Bhatara, ical tan pajamuga. Raris budal ida Ki Arya Bebed, maduluran pikayun suci, tan caritayang sampun rawuh ring Puri. Sesampunne suwe, rawuh dewasa sane becik, raris mamargi Ki Kyayi Arya Bebed, sekadi panugrahan ida Bhatara sane rihin, raris ngungsi pucak gunung Batur, kairing olih parekan idane, sane mawasta Kyandala, inggih punika Ki Tambyak. Sayan doh sampun pamargin idane, tan mrasidayang nyatuang indik bet alas sane kalakonin olih ida, sapunika taler dalem jurange, linggah bete, pangkung sane madurgama, sane mangkin sampun rawuh ring Panarajon.

Kusalo sthanamapnuyet. Kapanggih Parhyangan dahat suci, raris ngranjing ida Kyayi Arya Bebed, kapikayun Kahyangan ring puncak gununung Batur raris ngastawa ida sapatutnyane, ngulengang pikayun ring tungtunging irung, meneng ngincepang pikayun, digelis medal ida Bhatara sane kastawa, sane malingga ring Kahyangan punika, maduluran baos, sekadi puniki : “Dewa Sang Arya, gelah uning ring tetujon i dewane, gelah sane kastawa olih i dewa, gelah Bhatara Kasuhuning Panarajon, yan sayuwakti kayun i dewane, pacang tangkil ring pucak Batur, jani gelah bakal nyarengin i dewa, tangkil ring ida Bhatari, asapunika daging pangandikan ida”, raris nyembah ida Kyayi Arya Bebed, raris sareng-sareng mamargi ka pucak Batur, sesampun rawuh ring genahe punika, maduluran pangastawa ngandap kasor, nenten asuwe medal ida Bhatari, daging pangandikanida : “Dewa Arya Bebed, suba uningin gelah tetujon i dewane, dumadak sida sahananing pinunas i dewane”, asapunika pawecanan ida Bhatari. Ngaturang sembah ida Kyayi Arya Bebed, tur kandikain olih ida Bhatari, nyongsong angganida ka tengahing danu Batur, nenten pisan tempal sang sane kapituduh, rawuh ring tengahing danu, nenten kelem cokor idane apegelangan, sekadi mamargi ring tanahe, kaget rawuh ring pinggiring danu. Ngandika ida Bhatari : snighnante sokta bandhanah, sarwa sukha mahiyate, prawaksya dhiratah bhawet, kakarsanam widhitayet. :”Dewa Arya Bebed, puniki pinaka jalaran kawibawan i dewane, maka larapan kaprawiran miwah teguhing budi, sapuniki kasujatinnyane, jagat Badunge panugrahan gelahe, katur ring i dewa, dados ratu mawibawa, di jagat Badung, ditu panggih i dewa kasubagian i dewane”, sapunika daging panugrahan idane.

Raris muksa ida Bhatari, mawali tan pahamengan, ical ring pangadegan, sesampunne puput kasembah olih ida Kyayi Arya Bebed, dahating ledang, duaning polih panugrahan mautama Kyayi Arya Bebed, raris mawali ida budal. Mamargi ngamarginin bngkiang gunung, sawatara pitung jam, tur medal Ida Sanghyang Wulan, tur ngaledangin kayun, kagalangin antuk tejan bulan, asapunika pamargin Ki Arya Bebed, mamargi ngaruruh sang maraga Gusti, punika ring sajroning margi, kalangkung sayang ida, kadi ngetus manah sang ngantenang.

Ri sampun paksine masuara, medal Ida Sanghyang Surya, kanten saking muncuk gununge, mateja ngalangin jagat, pamargin ida Kyayi Arya Bebed. Sesampun asuwe nuut margi sane sengka ring alas gunung, kairing olih parekan idane ki Kyandala, tan caritayang munguing suwene ring margi.

Tan caritayang sampun rawuh ring puri. Yen akudang rahina sampun suwennyane, raris ida ngamanggihan kagungan, kaloktah ring jagate, prawira, wikan ring naya, waged ring bebaosan, ida polih ngaonang jagat Sumerta, tur akeh panjak-panjak idane kakaonang olih ida, sapunika taler kreta, punika pinaka ciri, ida ngaonang meseh. Sesampun ida dados ngamong rat ring Badung, sayan-sayan janten kagungan idane, ida taler maperang lawan Kyayi Madhe Sanggaran, pararatu ring Karangasem, suwe mungguing paperange, saling tindih, tan wenten sane kaon ring palagan, sapih perange, suang-suang budal ngungsi puri. Akeh panjake sane ngemasin padem. Mungguing ida Kyayi Arya Bebed, akeh nandang kanin ring angganida, tur matemahan biket, punika duaning ida kapesengin Jambe Pule. Sesampunne suwe, raris ngambil rabi tetiga, asiki putrin ida Arya Pucangan, sane mapesengan Kyayi Rara Pucangan, rabine sane kapingkalih saking desa Tumbakbayuh, kapingtiga putrin Arya Panataran, saking Bebandem, sami ngawentenang putra.

Putrane sane pinih duhur, maibu saking Tumbakbayuh, mapuri ring Glogor, mapesengan Kyayi Anglurah Glogor, ida sane ngawentenang para Arya ring Glogor. Putrane saking Pucangan, mapesengan Kyayi Anglurah Jambemerik, mapuri ring Alangkajeng Badung, sane ngawentenang Arya Jero Kuta, Ksatria Puri.

Putrane sane maibu saking Panataran, mapesengan Kyayi Macan Gading, mapuri ring Pamecutan, kari alit katinggal olih ibunidane, kaemban olih Kyayi Wasitanjung Gunung, pamekas olih Ki Kyandala sane ngemban saking alit. Wijayet dharata bhujah, sarwa rupa manoharah. Tetiga putrnidane istri sami hayu-hayu, ngulangunin pangadegidane, waluya sekadi sekar setaman. Sesampunne duhur marabian ida, putran Kyayi Jambe Pule, marabian ring Kyayi Agung Badeng, sane ngawentenang Kyayi Agung, sane ngawasayang jagat Kapal, wenten sane kambil olih Ksatria Kesiman, wenten kambil olih Dalem Bali, sane ngawentenang para Ksatria Klungkung.

Caritayang I Gusti Tegeh, panyenengan Kyayi Tegehkuri bisekanida, kabih olih ari-arine, kalangkung dreda Kyayi Nyoman Tegeh, Kyayi Pucangan bisekanidane, sami dahating darma, sujati kaledangan panjake sane kautamayang, pranata ring Kyayi Pucangan, sesampun suwe duhur putran ida Kyayi Jambemerik, kambil olih Kyayi Tegehkuri, duaning tadah sengka mungguing pangambilanne, tur wenten kasumanggupan Lurah Agung, samayane ring Kyayi Tegehkuri, Anglurah Agung pacang ledang nandingin, punika duaning tempal samaya, sangkaning punika sayan-sayan sayang Kyayi Tegehkuri mamantu ring putrane Kyayi Nyoman Tegeh.

Duaning indike kadi punika, raris pegat samayane ring Kyayi Pucangan. Sangkaning punika dane Kyayi Tegehkuri, polih kabancana olih Hyang Widhi, duaning Kyayi Tegehkuri piwal ring sesananing agama, tur akeh wenten ujar para panjake, punika duaning Kyayi Pucangan mameseh, ngrincikang naya ngarepin Kyayi Tegehkuri, akeh panjak Kyayi Tegehkuri, nunas pasayuban ring Mengwi, wantah sanggup pacang nulungin. Sangkaning punika Kyayi Jambe Putra, raris nawuhin panjak sedelod Puri, duaning Kyayi Tegehkuri dahating letuh, pamekas ajin-ajin idane, sami wanen tan wenten ajerih, suaran bedil, kalangkung rame siate, akeh sane padem, akeh sane matatu.

Yen sampun amunapi suwen siate, pamekas kaon sakatah sane nyarengin Kyayi Tegehkuri. Kyayi Made Tegeh, napi malih Kyayi Samping, tan becik linggih idane, wantah sangkaning sampun mitahen, wantah sangkaning tuduh Hyang Widhi, tur sane patut ngentosin kaprabon, tan sios Kyayi Nyoman Tegeh, manut kadi panugrahan Bhatari.

Sesampunne kalah Kyayi Tegehkuri, raris rarud ninggal desa ngungsi ka Mengwi, sareng arine, makamiwah putra-putri, lan pararabi, sane dahating hayu, sekadi sekar setaman waluyannyane. Punika sane kambil olih Anglurah Agung, sampun suwe, maputra adiri mapesengan Kyayi Ayu Bongan, tur kambil olih Arya Ngurah Pamecutan Kaler Kawan.

Malih walinin caritane, Kyayi Gde Tegeh, kasarengin antuk para putrane, kesah nyujur Tegaltamu, tur makta keris Kawitan, I Gusti Made Tegeh, makta rontal Piagem, sane kasungsung ring Sading-Mengwi, sane rawuh saking Perang, ngungsi ka Kapal, raris irika parasantanane ngawangun Parhyangan Pamrajan Pamayun.

Yan akudang warsa sampun langkung, wenten kesah ka Bongan, nanging setata ngamanggihang kaduhkitan, sangkaning pikayun sane tan becik, tur malih mamanah nangkil malih ring Gustine, jagi mamanah matelasan. Duk punika Kyayi Tegaltamu, mapikayun pacang ngarereh genah, taler sungsut kayunidane, duaning pasemetonne sami nandang kaduhkitan, wenten taler sane angge ngalipurang manah, eline ring sedan para leluhur sane rihin, Ki Gusti Munang kadu ring semetonne olih Dalem Bekung, duk Igusti Pande karusak. Saking irika wenten sesimbing ring Parwasari, Tabanansari, (artosnyane bonga artinnyane santen). Wenten sane kesah ka Cemagi, ngungsi ring Malas, raris kesah ka Batubelig, sane ngawentenang I Gusti Gede Taman, I Gusti Made Siman, arin idane akeh ngawentenang santana rawuh kamangkin.

Punika wenten carita sios, nyarca pratisantanan Arya Kenceng, ring sajeroning carang satua, sane wetu saking Usana Tattwa, sapamadeg Raja Tabanan, sane siosan ring Sri Nararya kalih Tabanan lan Badung. Wenten putran ida Nararya Wangun Graha ring Tabanan, sane mapesengan Kyayi Nengah Samping Boni, turunan kaping 2, Kyayi Putu Samping,, Kyayi Titih, Kyayi Airsanya, Kyayi Tengah, Kyayi Den Ayung. Kyayi Putu Samping, saha putra potraka, puniki kabaos Samping. I Gusti Ketut Lebah, maputra istri 2 diri. Kyayi Madhyotara, ngawentenang para Arya Subamia; Kyayi Nyoman Pascima, ngawentenang wangsa Jambe ring Tabanan; Kyayi Ketut Wetaning Pangkung, ngawentenang I Gusti Gede Lod Rurung.

Tan caritayang malih warih ida Arya Kenceng, wenten kesah ring desa sane doh, wenten ka dura desa,, wenten ring Banyucampah, Pasanten, Panyaringan, wenten ka Den Bukit, wenten miskin, menengang ajebos. Yadiastun miskin, sakewanten eling ring pamijilan (carma = kulit), punika tan kabaos panten, duaning tan wenten panyucian panten.

ANG ring nabhi (udel), ring Siwadwara, pangret. AH ring nabhi (udel) ANG ring Siwadwara, panglaris. Yan kalaning ageseng mangdane polih yusa panjang, tan ngamanggihang kasengsaran. Puniki sane kawastanin Sanghyang Rwabhineda Kalepasan.

Puput ka Pasupati tur kahayum, ring rahina Saniscara Umanis, wuku Watugunung ( sila = batu; parwata = gunung), tahun Saka 1927 ( bhudarani = 7; sandhyawela = 2; carana = 9; pandita = 1).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s