I Lutung Dadi Pecalang

Kacerita I Singa madeg ratu merintah sekancan burone. I Lutung dadi pecalang wireh keto pituduh sang ratu.

I Lutung mideran nabdabang kekertan jagat. Baan kenyelne mejalan kemu-mai, sedek nyongkok angut-angut naenang kiap, I Lutung tengkejut ningehang munyin kukul titir; tuk…, tuk…, tuk…,tuk…, tuk…, sepanan ia bangun kipak-kipek liatne merengang.

Saget tepukine I Blatuk ngulkul di punyan kayune. I lutung nyeri raosne bangras, “Ih Blatuk ngudiang iba ngukul bulus? tingkah ibane ene, ngeranayang gumine mebiayuban. Enggalang orahang teken awake!”

I Blatuk enggalang tuun, tumuli ngeraos dadab, “Inggih jero pecalang tiang ngukul, wireh samian biota, aru-ara nandang pikeweh, punika panjak duene I Capung Bangkok ileh-ileh ngaba tumbak poleng, sapunika taler I Kekawa setata masang jaring. Tiang nenten uning sane ngawinang, jerone sane patut ngayunin, sampunang uju-uju duka ring dewek titian.”

I Lutung kebilbilang tumuli ngelanturang mejalan sambilanga ngrengkeng, “Apana ane ngeranayang gumine mebiayuhan?”

Lantas tepukina I Tumisi nyerengseng mondong umahne! I Lutung ngengalang maekan matakon, “Ue… Tumisi dadi iba nyerucut mondong umah?”

I Tumisi matolihang lantas mesaut, “Inggih jero pecalang, awinag titiang rarud makta umah santukan I Kunang-Kunang milehang ngaba api, manah titian jejeh pet ipun nunjel umah titiange, sane mangkin jerone tunas titian pasubayan.”

Mara keto raos I Tumisine, I Lutung brangkit pesan, matane barak tumuli genjangan mejalan ngalih I Kunang-Kunang.

Suba joh pejalane, saget tepukina I Kunang-Kunang di tengah umahne. I Lutung nyagjagin tur ngucap, “Ue… I Kunang-Kunang mai malu!”

I kunang-kunang matolihan lantas maekin I Lutung. I Kunang-Kunang ngucap, “Nawegan jero pecalang, napi wenten karya? Dados nemben ngerereh titian?”

I Lutung nengkik mamunyi, “Ye… ngudiang iba tandruh ? Jani iba lakar krangkeng awake pelih iba mailehan ngaba api, ngawinang gumine mablayuhang, liu anake rarud ngaba umahne.”

I Kunang-Kunang dabdab nyutin, “Mangkin dumun jero pecalang. Awinan titang ileh-ileh makta api, santukan I Beduda sadina-dina ngai bang-bang ring margi-margine. Yan titiang nenten makta suluh sinah titiang macelempung kebangbange. Sane mangkin titang nunas pematut ring jerone.”

I Lutung magebras ngalih I Beduda, saget tepukina I Beduda di samping guokne. I Lutung matakon, “Ai…, beduda corah, dadi iba ngawag-ngawag ngai bangbang dijalane? Laksanan ibane ngaenang gumi biut.”

I Beduda mesaut dabdab, “Mangkin dumun jero pecalang. Tetujon titiang mekarya bangbang, pacang anggen tiang nanem bacin I Lembune, sane mebrarakan ring margane, sinah yan sang prabu melancarang margine bersih ngawinang ledang kayun idane. Iwangke laksanan titange sekadi sapunika?”

I Lutung maplengek lantas ngerimik, “Nah yan keto unduke, I Lembu ane ngae gumine biut, jani awake maan ngewales corah laksanan ibene maluan. Das-dasan awake kelembu di pasihe dugas iba ngutang awake diperagane.”

I Lutung magebras mejalan gencang ngalih I Lembu.

Ceritayang I Lembu sedek medem-medeman ngilang padang, jeg teka I Lutung pejalane encol, kipekane merengang. I Lembu nyapa alon, ” Inggih jero pecalang lunga kija mangkin?”

I Lutung mesaut bangras, “Ih… lembu, iba mula demen ngeletehin gumi keme mai muyagan bancin ibane, jani iba patut kena denda mati. Iba lakar orahang kai ring sang Prabu Singa.”

I Lutung laut mejalan ngerereh I Singa. Di arep I Singane, I Lutung masila. I Singa ngeraos, “Ih I Lutung adakeh iba nepukin pakeweh nabdabang gumine?”

I Lutung mesaut, “Nawegang sang prabu! Ipun I Lembu sane purun tempal ring i ratu, manah ipune mebalik, ipun jagi ngadu ring i ratu.”

Mara keto raos I Lutung, I Singa pedih makpak, nagih nyarap ukudan I Lembune. Lantas I Singa ngalih I Lembu kasarengin teken I Lutung.

Ceritayang I Lembu ketemu teken I Lelasan. I Lembu orahange dewekne repotange teken I Lutung, sinah ia lakar sarape baan I Singa.

I Lelasan seken ngeraos, “Uduh Lembu de jejeh! Seenune kaine hidup, konden karwan iba lakar mati, awake misadya nandingin I Singa.”

Buin kejepne saget teka I Singa ajak I Lutung. I Singa nyagjagin I Lembu.

I Lelasan encol ngadang I Singa sambilange mamunyi bangras, “Ih Singa cang tandingan ci! Yan kai suba mati mara iba dadi nyarap I Lembu.”

I Singa mamunyi bangras, “Ih Lelasan nyalah-nyalah kai ngelawan iba, gediang awak ibane! Dosan I Lembu gede pesan, ia pantes kena denda mati?”

I Lelasan ngucap, “Ih Singa eda iba liunan pete mai metanding. Lawan icang.”

I Singa ngamuk laut nyarap, I Lelasan saget mekelid tendasne ngigel ikutne kutal-kutil. I Singa pedih pesan laut ngengsebang nguber. I Lelasan encol makecos ka tunggak tinge. I Singa ngangsebang, nyarap, saget tunggak tiinge kene sagrep, metatu bungut I Singa cuah-cuah pesu getih. I Singa nyelempoh lantas mati.

Nepukin I Singa mati I Lutung melaib bah bangun ngungsi alas wayah.

Sumber : satuabaliku.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s