Satua Calonarang

Kacrita wenten ida sang prabu ring jagat Padelegan, dahating widagda, wikan ngambel jagat tur akeh madrue pangaweruh wahyadiatmika. Jagate sane kagambel olih ida, sayuwakti gemah ripah loh jahnawi. Nanging wenten kakirangannyane, ida tan madrue putra. Punika duaning kebukan kayunidane, sangkaning sampun lingsir, sapasira sane pacang ngentosin kaprabon.

Pamentasan Calonarang

Saking banget kayunidane mangdane maputra, raris nunas ica maduluran antuk upakara.

Kala nuju rahina ayu, maka suba dewasa, nuju ratri, raris andewasraya ida ring Pura Dalem, nunas ica ring Ida Batari, mangdane ida sueca mapica panugrahan. Irika ring ajeng gedong ida malinggih masila pened, ngastawa Betari, maduluran puja pangastawa. Kala irika, raris wenten sabda saking jroning gedong, “Cening prabu Padelegan, napi mawinan rawuh pedek ring ajeng gedong, napi sane kabuatang, durusang ngandika sane sujati”.

“Inggih, titiang pedek tangkil sekadi mangkin, duaning titiang sampun lingsir, tan wenten sane pacang nglanturang pamargin titiange, kasinahan titiang banget mapinunas mangdane wenten putra”, asapunika Prabu Padelegan matur.

Raris malih wenten bawos saking Gedong, “Nah, yan ento maka pangacep ceninge, tangkil ring Biang. Sakewala uli jani cening, ngulengang pikayun, ngacep tur nunas ica ring Hyang, mangdane labda karya. Nah ne jani budal i dewa, da pati ledat, macecingak ka samping, mangda uleng, pangidep i dewane.


Gelising crita, raris ida budal kasarengin rabi, nanging ring tengahing margi, ring pahteluanne, ring ajeng Mrajapati, jeg wenten bangkung ngajak pianak tur pianaknyane mokoh-mokoh. Irika ida madrue kayun, “nah yan ngelah panak buka kene, ambat demen hatinne”, sambilang ida ngurut-urut pianak bangkunge punika, kenten marawat-rawat ring sajroning kayun.

Ring jroning angen sang prabu, setata mangdane mrasidayang ngamargiang piteket ida Betari, nanging pinunase abot, gegodanne taler mageng.


Gelising crita, sampun rawuh ring Puri, tur makarya upakara sepatutnyane. Mobot rabinidane, tur kakaryanin upakara magedong-gedongan, manut sastra agama Dharma Kahuripan.

Ri sampun tutug wulanan, embas anake alit 2 diri, istri sane duhuran lan lanang sane alitan, nanging mahulu marupa bawi.

Manut dresta sane mamargi, yaning wenten madrue putra salah rupa, patut katundung lan kakingsanang ring tengahing alas.

Raris anake alit kakutang ring tengahing alas, ngancan sue, ngancan duhur, raris nangun tapa ring Kahyangan Dalem sane istri, sane lanang ring Pura Kahyangan.

Sane istri polih panugrahan saking ida Betari, manut tetujonne kapti, mangda dados anak istri listuhayu, kapica Aji Pangastreyan. Irika ida Dewi Durga, ngusap prarain idane, pramangke dados anak istri hayu, kapepasih I Tanting Mas.

Taler ida kapica Aji Kawisesan, Aji Panglebur, olih ida Dewi Durga. Sesampunne punika kapica piteket, “Dewa jani dewa suba mapikolih manut pangacep i dewane, nanging i dewa sing nyen dadi cupar indik pangaweruh ring anak siosan, yening ia nyak sujati malajah dadi sisya lan maguru ring i dewa.I Dewa da pesan budal buin ka Padelegan, kema i Dewa ka Dirah, irika madeg agung.”

Kacrita sane lanang, sane nangun yasa ring Pura Kahyangan, polih panugrahan saking Hyang Siwa, sampun maraga bagus alep lan kapica Aji Kadiatmikan lan Dharmaning Kapanditan, kapepasih “Tanting Rat“. Raris Tanting Rat kandikain antuk rakanidane mangdane sareng lunga ka Dirah.

Sang kalih lunga ka jagat Dirah. Kala irika para panjak Dirah sami ngambu bo miyik ngalub, wawu kauratiang, sang sane mambu miyik wantah tamiu sane wawu rawuh lanang istri.

Kala irika sang amengku Dirah, sane lanang kanggehang Bhagawanta, tur sane istri kanggehang parameswari. Nenten asue sampun ngembasang putra istri, mapesengan Ratna Manggali.

Duaning kasayangang olih biang ajinidane, punika matemahan manying tur mameta-meta, ring biang idane. Kala irika biang ida kakeruhan, kandikain ngruruh ajinidane sane wenten ring paseban. Rauh ring paseban, kandikain anake alit mangda mawali ngrereh biange, punika anake alit ulah-alih. Menggah duka biang idane, tur ngrangsuk kawisesan, sang prabu lina, punika duaning maparab “Rangda Ing Dirah“.

Indike punika kapiteket olih arinne lanang, nanging tan katrima, tur menggah piduka, saha nundung arinne. Punika duaning Tanting Rat matinggal saking Puri Dirah, ngungsi Patulisan.


Ri kala rahina becik, wenten anak istri rauh nanging saking wangsa jaba, tur makanten nista, pacang ngaturang raga nunas ajah ring Rangda Ing Dirah. Anake istri punika mawasta Ni Madusegara.

Ni Madusegara katundung lan kanistayang, kauman-uman olih Walu Nateng Dirah, tur mapiorah ring kurenanipun I Segaramadu. Duaning wantah pangaptine dados sisya sang kalih malarapan manah dreda bakti, mawali rauh tangkil ring Walu Nateng Dirah. Ri kala punika menggah piduka ida tur ngeseng kurenanne Ni Madusegara, basmibuta.

Maduluran antuk nandang sedih, tur ngulati kapatutan, raris ipun nangun tapa ring samping kuburan kurenannyane. Kala irika medal Ida Sanghyang Siwa Bhairawi rabin Ida Dewi Durga, tur kapaica panugrahan kawisesan tumpang 11, kawisesan ida Betari tumpang 9.


Gelising crita raris masiat Walu Nateng Dirah sareng Ni Madusegara, kalilih Walu Nateng Dirah. Di gelis Walu Nateng Dirah jumujug tangkil ring Betari Dalem, nguningayang kawisesan ida kakasorang olih Ni Madusegara.

Kala irika ida Betari nagingin pinunas Walu Nateng Dirah, tur Ni Madusegara kasengin mangda tangkil ka Kahyangan. Ri kala punika ida Betari ngambil kawisesan Ni Madusegara malih 4 tumpang, kantun dados tumpang 7.

Sane papat punika ka anyut ring tukade, tan kauningin ring dija kampih.

Kala irika Ni Madusegara dados sisyan Walu Nateng Dirah, manawita puniki matemahan dados Rarung maka sisya Walu Nateng Dirah.


Pakeling :

  1. Aji Kawisesan/Pangiwa nungkalik ring Aji Kadiatmikan/Aji Panengen.
  2. Aji Pangasren, wantah ajah-ajahan Dewi Durga, pinunas Tanting Mas, mangdane dados anak jegeg.
  3. Aji Pangeger, mangdane anak siosan prasida kadudut manahnyane.
  4. Aji Pangasih-asih, mangdane anake siosan seneng tur lulut.
  5. Aji Panangkeb, mangda anake siosan ngandap kasor.
  6. Aji Panestian/Aji Pangleyakan, mangda anake siosan prasida ajerih tur kakwisesa.
  7. Pangaweruh punika utawi Sanghyang Aji, patut kasobiahang lan kawrediang, mangda anake pada uning, tan dados cupar ring Sanghyang Aji.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s