Watugunung – Lontar Medang Kemulan

011914_1138_BabadMunang1.jpg

Sumber : Petikan Lontar Medang Kemulan No. : III.B.151/7 Gedong Kirtya, Wit Lontar : Geria Pasekan – Tabanan

 1. Hana pwa waneh maka ngaran Danghyang Kulagiri, hana strinira karwa, Dewi Sintakasih, anak Bhagawan Gadiswara, kang sawiji mwah Dewi Sanjiwartia, anak ira Danghyang Pasupati, madeg natha pwa sira ring Kundhadwipa, kawekas anama Bhagawan Kulagiri.

  Arti :

  Kacerita wenten sane siosan mapesengan Sanghyang Kulagiri, madruwe rabi kekalih, inggih punika : Dewi Sintakasih, putran Bhagawan Gadiswara, sane malih siki Dewi Sanjiwartia, putran Danghyang Pasupati, ida jumeneng agung ring Kundhadwipa, ida raris kaloktah mapesengan Bhagawan Kulagiri.

 2. Dadi ta angrempini Dewi Sintakasih. Dadya mojar ta sira Bhagawan Kulagiri ri stri nira :”Aum ari sang karwa, rengwakena ujar kami mangke, mangke abecik yayi makarwa, akeneng-keneng ring graha, haywa sangsaya, kami mawwit ri mangke, bhipraya lumaku mareng pangasraman, ri madhyaning Giri Sumeru, antyakena kami salawase, ne hana maka sangunta tekeng wekas”.

  Arti :

  Gagelisan ngrempini Dewi Sintakasih. Raris ngandika Ida Bhagawan Kulagiri ring rabi idane : “Inggih adi sareng kalih, pirengang pangandikan beline jani, ane jani becikang adi ajak dadua, malinggih adi becik-becik ring puri, da adi sumangdeya, beli mapamit sane mangkin, tetujon beline nyujur pangasraman, ditu di tengah alas gunung Sumerune, mangdane adi nyantosang salaminnyane, ne ada bekel i adine kayang kawekas”.

 3. Sumahur kang stri : “Singgih rahadyan ingsun, neda kadi ling ning Hyang”.

  Arti :

  Matur rabinidane :”Inggih beli agung, titiang ngiring sapangandikan beline”.

 4. Tan ucapan sira Bhagawan Kulagiri haneng pasraman. Caritanen strinira huwus putusing sacandraning garbhini nira. Mojar pwa sira Dewi Sanjiwartia ri sira Dewi Sintakasih :”Aum sira kaka, apan malama tan dateng sira Sang Mahayati, reh huwus wolung candra garbhinine kaka mangke, kadyangapa sajnane sira ?ah warahangkwa mangke”.

  Arti :

  Tan ceritayang ida Bhagawan Kulagiri, wentenne ring pangasraman. Kacarita rabinidane sampun puput bulanan bobotanidane. Matur Dewi Sanjiwartia ring Dewi Sintakasih :” Mbok sang ayu, sawireh sampun suwe ida Sang Mahayati durung rawuh, reh sampun kutus bulan bobotan mboke, sapunapi pikayun mbok ? inggih ndikayang mangkin”.

 5. Sumahur Sang Dyah Sintakasih :”Duh kita rari, tuhu yukti kadi ujarta, mene rengo ujar kami. Adan yayi wilanga ring pasraman, umedek jong ira Danghyang, kami pareng lumakwa lawan sira”.

  Arti :

  Nyawis Dewi Sintakasih : “Duh adi i dewa, patut sajan buka pangindakan adine, nah jani pirengan baos mboke. Jalan jani tangkil ka pasraman, tangkil ring bukpadan ida Danghyang, mbok sareng-sareng ring adi”.

 6. Tan ucapan tumut makarwa lumampah, tan wiartha huwus dateng ring sukuning Giri Sumeru. Dinulu sira sila agung, lwir manik sayana.

  Arti :

  Tan caritayang malih sang kalih raris mamargi, gagelisan sampun rawuh ring bongkol gunung Sumerune, sane katuju batu lempeh, waluya tikeh sane masesocan.

 7. Ri sampunne rawuh ngkana, sang karwa alungguh ring luhuring sila, dadya wetu kang rare, dadya bentar tang sila, apan agung ning rare, malengis pamulunya, abang netra nira, lwir megha bang rupa nira.

  Arti :

  Sesampunne rawuh irika, sang kalih malinggih ring duhur batune, irika embas anake alit, kadadosan belah batune punika, santukan ageng anake alit, mulus mungguing carmanidane, barak panyikanidane, waluya gulem sane barak prarainidane.

 8. Dateng sira Bhatara Brahma anugrahi kang rare, malarapan kadibyanira, mawastu kang rare dirghayusa, weruh ring sahananing sastra mwang sastrajendra, tan alah ring tengahing rana, dening manusa, detya, danawa, pisaca, dewa, tan mati timbira, tan pejah ring luhur, tan matya ring sor, tan pejah rahina wengi. Apan sira mijil ring luhuring watu, aran ira “SI WATUGUNUNG”

  Arti :

  Rawuh ida Bhatara Brahma, mapaica panugrahan ring anake alit, madasr antuk kawisesanidane, punika mawinan anake alit gelis duhur, uning ring sakancan sastrane rawuhing sastra modre, nenten pacang kaon ring madianing paperangan, olih manusa, detya, danawa, pisaca, dewa, tan seda ri kalaning peteng (gulem), tan seda ring duhur, tan seda ring sor, tan seda rahina maka miwah wengi. Santukan ida embas ring duhur batune, raris kapesengan Si Watugunung.

 9. Wawu ayusa tri lek, huwus weruh amangan, nghing akweh-akweh, tan dados telat ikang bhojana.

  Arti :

  Wawu mayusa tigang sasih, sampun ida uning ngajeng, sakewanten akeh-akeh, nenten dados kasepan marayunan.

 10. Ri kala ikang ibu haneng dapur, wawu aru-aru, dateng Sang Watugunung aminta bhojana. Pinangan ikang sekul haneng dapur, ri luhuring dangdang, tekaning kukusan, dadi krodha renanira, neher angametaken soda/siut, agya amukul sirsane Sang Watugunung, medal tang rah, manangis pwa sira, agulingan ring lemah, neher uminggat angungsi Gunung Sumeru.

  Arti :

  Ri tatkala biang iadane wenten ring parantenan, wawu wusan ngaru, rawuh Sang Watugunung nunas rayunan. Kajengang ajengan sane wenten ring parantenan, sane kantun ring duhur dangdange, ring duhur kukusanne, dados duka biangidane, raris ngambil siut, tur gagelisan ngetok prabunidane Sang Watugunung, metu rah, tur maduluran nangis, maguyang ring tanahe, raris minggat ngungsi gunung Sumeru.

 11. Sahananing kaungsi, kausak-asik, rug ikang desa pradesa, dadi huwus kauningan dening maharaja Giriswara, tan henti krodhanira, kinon wadwa nira kabeh amejahana Si Watugunung.

  Arti :

  Sakancan sane kaungsi, karusak, rusak sakancan pajajahan desa-desane, raris uning ida sang prabu Giriswara, raris menggah piduka, kandikain panjak-panjakidane mangda nyedayang Sang Watugunung.

 12. Sang Watugunung tan tetes ring sanjata, timbul bujana kulit, dadya mundur wang kabeh.

  Arti :

  Sang Watugunung nenten kanin antuk sanjata, teguh timbul, kadadosan makirig panjak-panjakidane.

 13. Dadya umarep maharaja Giriswara, angamet sayaka, angruwek Sang Watugunung. Huwus lama perang ika, dadya alah maharaja Giriswara, tur anungkul.

  Arti :

  Raris ngarepang ida sang prabu Giriswara, makta keris, sarwi nebek Sang Watugunung. Sesampun sue yudane, kaon ida sang prabu Giriswara, tur ngandap kasor.

 14. Akweh para natha atwang ri Sang Watugunung, makadi : Raja Ekalaya, Kuladewa, Pariwisaya, Sungsangwisaya, sami nungkul.

  Arti :

  Akeh pararatune ngandap kasor ring Sang Watugunung, makadi : prabu Ekalaya, Kuladewa, Pariwisaya, Sungsangwisaya, punika sami atuang.

 15. Dadi hana wretta prabhu stri ring Kundadwipa, ratu ayu, teguh tan hana wwang wani aperang lawan sira, yan prasidha alah wenang kangge swami.

  Arti :

  Raris kapireng orti wenten sang prabu istri ring jagat Kundadwipa, ratu jegeg, teguh tan wenten anak purun mayuda sareng ida, sapasira ugi mrasidayang ngaonang, punika anggen rabi.

 16. Tandwa karejek Sang Ratu Stri ring Kundadwipa, alah sapisanan, sighra inalap Sang Ratu Stri.

  Arti :

  Gelis karejek Sang Ratu Istri, ring jagat Kundadwipa, kaon pramangkin, raris kambil Sang Ratu Istri.

 17. Tan carita, sang karwa angruruh pepetan Sang Watugunung.

  Arti :

  Tan caritayang, sane mangkin sang kalih ngrereh pepetan sang Watugunung.

 18. Hana pracihna cedaning sirsan ira. Rug ikang Kahyangan, apan hana pracedaning jagat “putra arabi lawan ibu”.

  Arti :

  Kacingak wenten cihna ring prabunidane. Punika duaning rug swargalokane, santukan wenten kadurmanggalan ring jagate, putra marabian sareng biang.

 19. Sang kalih uninga apan hana cihna, kepwan sira apan asuami lawan putra.

  Arti :

  Sang kalih uning santukan wenten cihna, bingung ida duaning marabi sareng putra.

 20. Ih kita rari makarwa, apa matangnyan kita meneng tan angucap. Dadya sumahur kang stri :”Apan sira anyumpena mangda amaru (mamadu) lawan stri nira Ari Bhuwana (Sanghyang Wisnu).”

  Arti :

  Adi i dewa sareng kalih, napi mawinan adi meneng tan pasaur. Raris matur rabine : ” Duaning ida polih nyumpena, mangdane mrasidayang mamadu ring rabin Sanghyang Wisnu.”

 21. Sang Watugunung lumampah pwa sira ri Ari Bhuwana, kadi prayojana nira.

  Arti :

  Gelising carita, Sang Watugunung raris mamarga, jumujug ring Wisnubhawana, manut sakadi sane kapti.

 22. Asenghit Sang Ari Wisnu, matemahan kurma, acocor cakra, masarira bhujaga.

  Arti :

  Menggah piduka Ida Sanghyang Wisnu, raris ngutpeti dados kurma, matutuk cakra, mangga naga.

 23. Aperang sira kalih, dadya alah Sang Watugunung, ring rahina Redite Kliwon, kawastanin Watugunung Runtuh Pamlastali. Soma Umanis = Candungwatang, Anggara Pahing = Paid-paidan, Buda Pon = Dina Urip, Wrespati Wage = Panegtegan, Sukra Kliwon = Pangredanan, Saniscara Umanis – Saraswati.

  Arti :

  Mayuda ida sareng kalih, kaon Sang Watugunung, ring Rahina Redite Kliwon, rahinane punika kawastanin Gunung Runtuh Pamlastali, Soma Umanis kawastanin Candungwatang, Anggara Pahing kawastanin Paid-paidan, Buda Pon dina Urip, Wrespati Wage kawastanin Panegtegan, Sukra Kliwon kawastanin Pangredanan, saniscara Umanis kawastanin Saraswati.

 24. Redite Kliwon = Pamelastali; ngaran mamantra, masamadhi. Soma Umanis = Sandungwatang, ngaran salwiring munggah seringan labuh. Anggara Pahing = Paid-paidan, ngaran ngawe talin pancing. Buda Pon = Urip. Wrespati Wage = urip satuwuk. Sukra Kliwon = sapawawu. Saniscara Umanis = Odalan Sarawati.

  Arti :

  Redite Kliwon = Pamlastali, patut memuja miwah masemadi. Soma Umanis = Candung watang, tan dados menek, yening menek sinah ulung. Anggara Pahing = Paid-paidan, becik makarya talin pancing. Buda Pon = Dina Urip. Wrepati Wage = Urip satuwuk/Kalantas. Sukra Kliwon = Sapawawu, mabresih-bresih. Saniscara Umanis = Odalan Saraswati.

 25. Upakara manut Sundarigama : Widhiwidhananya, sanistanya; suci, pras, daksina palinggih, kembang payas, canang yasa, banten saraswati, sasayut saraswati, rayunan prangkatan putih kuning, saha raka, tan sah wangi-wangian, saha duluranya. Sahananing pustaka lingga aksara, pinahayu pujawalinan, aturana puspa wangi, kalinganya apuja ring Sanghyang Bhayu, ikang wang kabeh tan wenang angreka aksara, kawenanganya malaksana ayu gumeneng mwah tan wenang angidung-idung lan kakawin. Enjingnya ta pabanyu pinaruh laksananya, asuci laksana ring beji kala prabhata, akajamas, dening we kumkuman, esuknya ika, aturana palabahan sega kuning mwang tamba inum, jamu, sarwa merik, aturana ring sanggar, mwang paridanya, laba hana ring manusa suwang-suwang.
 26. Hana brata sudhamala ngaran, ring dina angkening saniscara umanis watugunung, kramanya asisig akramas, bantening sanggar, kadi bantening saraswati, pisang kembang jati, penek agung, guling bebek, pancopacara kembang pahes, tadah sukla, anulia sucia asesedep sarwa kembang, candananenasab, hana kamben sudamala (?) angabhakti ring Sanghyang Surya, Sanghyang Girinatha, ring Sanghyang Wagiswari, ring Sanghyang Prajapati, ring Sanghyang Gana, mwang ring Sedahan Brata Bhagawan Ciptagupta. Anulia amangan sekul aron satakir, sinawuran tang binebek tan milu tasik, sedah putih ijo, mantraning amangan : OM Ang Saraswatya namah, phalanya sarwa lara rogha wighna hilang, tur pradnyan menget (Aji Brata, kaca-11).
 27. Puput sinurat ring rahina Wrespati Wage Watugunung, sawetara jam 22.30 nuju wengi, tanggal 27 Mei 2004, panungkul arip nikang mata, olih Sang Anwam Kerthadana, Uttaraningwreksa, Menghapura, jagat Bandhananagara.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s