Dharma Wacana – Saraswati

OM Suastiastu

Inggih ida dane sareng sami, para pamilet pamuspan ring Rahina Piodalan Sanghyang Aji Saraswati, sekadi rahinane mangkin. Mungguing sane atur uningayang titiang sane mangkin, nenten sios, wantah dasar agama Hindune wantah sradha, sane mawit saking tata-titi kuno, tur kacampuh ring budaya Hindune, makadi : Cecek lambang Sanghyang Aji Saraswati.

Cecek punika sato sane alit, wantah kangge pralambang kaweruhan saking budaya nguni, “budaya austronesia“. Kabaos ceceke punika, prani sane uning ring parindikan sane riin (atita), sane mangkin (wartamana) lan sane pacang rawuh (nagata). Punika ring Pustaka Tanya Lara, sane kangge gegambelan olih para Balian Tenung, ri kalaning wenten anak sakit, ceceke masuara, manut genah madrebe cihna-cihna, makadi : yening masuara kangin, kapangor dening Dewa; yening masuara kaja, kapongor dening Hyang Pitara; yening kauh masuara, sangkaning manusa, desti, teluh tarangjana; lan yening kelod masuara, pangrabdne rauh ring para bhuta kala; nanging sane pinih mabuat wantah sane masuara ring soring sang sakit/sungkan, pacang polih sinangkaon tan prasida katambanin, tur digelis pacang seda/padem.

Sapunika ri kalaning mabebaosan, wenten suaran cecek, raris kasaurin antuk japa : “Hyang Saraswati”. Iriki taler wenten tetenger, iwang patut sane kabaos, napi ngranayang rahayu napi sangkala. Punika sane kabaos ring tuture lawas.

Kruna japa Hyang Saraswati, nyihnayang iraga ring Bali, satata eling Ida Sanghyang Aji Saraswati, wantah ida sane matutang ring kauripanne. Yening rereh sesudukipun, Saraswati dewaning pangaweruh, dewaning aksara, wantah sane pinaka dasar kauripan nyujur kapatutan. Manawita asapunika !

Yening rereh ring Tutur Tantri Kamandaka, SANG MAHARAJA ARIDHARMA WRUH SABDANING SATWA KABEH, TAN KAPITUT RING WUWUS NING STRINYA N DUDU.

Kacrita Ida Sang Prabhu Aridharma, ri kalaning rahina ayu, lunga maboros ka tengahing alas. Irika ida ngamanggihang Sang Nagini makarma sane tan patut, matemu lawan I Ula Selem. Kala irika ida mapikayun ring sajeroning angen : “Ih, iba Nagini, iba maparipolah tusing patut matemu ring sane boya kapatut, ring lakining wong sios, kewala gelahe ne, raja sane patut ngayomin jagate, ane mula tuah nyejerang kertha, asing iwang polih danda, sane patut polih linggih”.

Ri sampun puput mapikayun sekadi asapunika, kapademang ipun I Ula Selem, tur I Nagini putrin Sang Nagaraja, kalantig olih ida, tur nangis, mawali ka Sapta Patala.

Kala irika Nagaraja, mapitaken ring Sang Nagini, napi duaning rauh nandang tangis. Sang Nagini matur : “Ratu aji, wenten punika Sang Nata Aridharma, kapanggih ring tengahing alas, ida nyingak mungguing kajegegan titiang, raris titiang kalemesin, titiang nenten kayun, raris titiang kaprakosa, tur kalantig, punika sangkaning titiang nangis rawuh sekadi mangkin”.

Pramangkin duka Sang Nagaraja : “Cening Nagini, ngoyong i dewa ring Puri, aji pacang ngawalesang, nyedayang Sang Aridharma, legayang kahyun i dewane”.

Raris matemahan Pandita Agung, lunga ring Purin Sang Nata Aridharma, ri sampun wenten ring Puri, raris mawali dados Naga Alit, tur nyineb ring sor paturon, kalane punika, sang prabu kasarengin olih rabine, sedeng mabebaosan. Daging bebaosanne, wantah nganenin paripolah Sang Nagini sane tan kapatut matemu lawan I Ula Selem, irika ida ngandikayang ring rabinne, I Ula Deles pademang beli, I Nagini lantig beli, anggo anglemek; sapunika daging bebaosanne.

Kapireng olih Sang Nagaraja : “Ah yan keto, pianakke ane pelih, Ida Sang Prabu wantah ngamargiang brata.” Kala punika mawali kadi jati rupa, tur masingidan sareng kalih.

“Ratu sang Prabu pengayom jagat, titiang ngampurayang pisan mungguing kaiwangan panyeroan druwenne pianak titiang, sane mangkin, wenten panugrahan titiang ring I Ratu, napi sane pacang karsayang palungguh Cokor I Dewa ?”

Ida Sang Prabu nunas, mangdane weruh ring sabdaning sarwa satwa. “Inggih Ratu Sang Prabu, sakewanten nenten dados werayang, ring anak siosan, yening wera Ratu pacang paratra, sangkaning kaweruhan”, sapunika daging panugrahan Sang Nagaraja.

Gelising crita, mangkin Ida Sang Nata lawan Sang Parameswari, nyujur pakoleman, irika ida nemuang karasmin, panglalacita, kadi tingkahing alaki rabi.

Wenten cecek ring prabane sareng kalih luh muani, irika ipun makaengan, buin pidan iraga prasida nemuang kalulutan kadi Ida Sang Prabu. Ri kala ida mireng sekadi asapunika, dados ica sada kenyem ngaraga. Kacingak olih rabine, tur mapitaken; “Napi mawinan i Ratu, jeg ica tan palarapan, napi iwang titiang, napi wenten malih onengan sane siosan ?” Sapunika sekadi bendu ida ngandika.

“Adi, i dewa mas juwitan beline, tusing ada apa-apa, wantah Adi ane sayangang beli”. Taler rabine meled mangda uning, irika ida maosang, “Adi, yening beli nyatuang ring adi, sinah beli bakal seda”.

“Inggih, yening Ratu tan prasida mapaica ring titiang, banggiang titiang padem”. Ida Sang Prabu raris nyawis, “Tusing beneh keto, beli ane iwang, beli sane patut seda”.

Punika raris katangun Homa Agni, pacang seda masatya. Duk punika ri kalaning apine dumilah, wenten kambing luh muani milu mabalih sang masatia geni.

Ane luh morahan teken ane muani : “Beli tiang jani sedeng ngidam, dot pesan teken don ambune ane ada ditu di terajang satiane, yening beli mapidalem ring anakke cenik ane ada di tengah basang tiange, beli apanga prasida ngalihang tiang don ambune punika”.

“Kene Adi, boya ja beli tuna tresna, marep ring Adi, ento prajurite majaga, anak tusing bani paek kema, yening beli kema, sinah beli kamatiang; beli tusing nyak cara Sang Prabu Aridharma, masatia olihan panunas rabinidane, keto beli, tusing nuutang pangidih somah sane tan patut.”

Sangkaning pakahengan i kambing, sang Prabu urung masatia geni.

Sapunika daging tetimbang, wiweka sang weruh ring Niti Praya.

OM Santih Santih Santih OM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s