Babad Sira Arya Wang Bang Pinatih – Denkayu

OM Awighnamsatu namo sidham

Tabyaken tang hulun, angajaraken Bhatara sami, lamakena tan keneng tulah upadrawa. Duk Hyang Gnijaya tumurun ring desa Kuntul, hana putra nira roro, pingajeng Mpu Witadharma, kang ari Sang Kulputih. Mpu Witadharma aputra tunggal, ngaran Mpu Wiradharma. Sira Sang Kulputih, putra tunggal juga,kang ngaran Dukuh Sorga. Mwah Mpu Wiradharma, maputra tatiga, kang jyesta Mpu Lampita, naruju Mpu Adnyana, ping untat Mpu Pastika.

pinatih

Samalih Mpu Lampita, aputra rwang siki, pingajeng Mpu Kuturan, kang ari sira Mpu Baradah. Mpu Kuturan agriya ring Lemah Tulis mwah sira Mpu Baradah lungha ka Daha, kasungsung antuk jagate ring Daha, aputra sawiji, atengeran Mpu Bahula. Mpu Bahula aputra rwang siki, kang jyesta atengeran Mpu Tantular, kang ari Mpu Candra.

Mwah walinin Mpu Tantular, hana atmaja nira catur diri, kang jyesta atengeran Mpu Panawasikan, naruju apapasih Mpu Smaranatha, kaping tiga Mpu Siddhimantra, kang ing wekas Mpu Kapakisan.

Walinin kang katha, Mpu Panawasikan, aputra stri sawiji, apapasih Ida Patni Talaga Urung. Mpu Smaranatha, aputra roro, pingajeng Mpu Angsoka, kang ari Mpu Nirartha, Mpu Siddhimantra bekung pwa sira. Mpu Kapakisan ngaran ira Mpu Paramartha, sira kanggeh cudhamani de nira Patih Mada. Maputra ta sira mijil sakeng watu, olih ira asuryasewana, sthulan iran amupu surapsari ring taman, ya ta kanggeh padmiswari de nira, aputra pwa sira catur diri, kakung tatiga stri sawiji, ya ta tinur denirang Mada, anyakra dala. Putra kang matuha, sumendi ring Blambangan, kang pamadhe sumendi ring Pasuruhan, kaping tiga sinuruhing Baliaga, kang pawestri ring Sambhawa.

Mangke ucapen Mpu Siddhimantra ring Janggala, bekung tan adruwe putra, dadi misadya ida mangda wenten putra, wetu sangkeng siddhi ajnana yogan ida, mangke ngardi ida pahoman, masadhana bahan kawu-kawu sagombang, maduluran manik sanggustha gengnya, sahopacara kading lagi, ri sampun puput sopakara yajnanira, laju kinayogan tikang pahoman de nirang Mpu, ri sedeng murub dumilah Sanghyang Agni, kunang ri udep Hyang Agni, dadya ta mijil tikang rare lanang sawiji, digelis inambil ikang rare, olih nirang Mpu, papareng lawan patninira, mapekik warna nikang rare, alawas de nira mihara, tan ucapan sampun ming luhur kumelenjeng, pinaraban Sang Manik Angkeran, betah bengkung pwa ambekira.

Kawangsita Mpu Nirartha ngaran ira, ngambil padmi ring Daha, maputra kakalih, stri sawiji, apapasih Ida Ayu Wayahan Kanya, kakung apasajna Ida Madhe Kulwan. Malih Mpu Nirartha ngambil rabi ring Pasuruhan, aputra lanang kakalih, Ida Lor, Ida Ler. Malih matilar Mpu Nirartha sakeng Pasuruhan, raris ida ngambil desak sakeng Blambangan, ngawentenang putra tigang siki, apasajna Danghyang Wetan, sane stri apapasih Ida Ayu Swabhawa, kanghing wekas Danghyang Sakti Talaga, maswari Kaniten pwa sira tangguha.

Marmanya Danghyang kapareng Balirajya, dalih ira apasang guna, apan amrik tan papagandhan karingetira, asing kesed ira, mrik ambonira, apan kaya ermawa karinget ira, sira. Kunang Sri Juru de nira den edan, kon tang rabi nguritakna awaknira, ya ta manginggita, sapa sira sajampyaning ulangun, de patni Kaniten, byakta Saraswati sang Nirartha angiseni, adawa yan kathakna.

Kesah pwa Sang Nirartha, sakeng Blambangan, hawan ta sira waluh kele nikang majaya, ikang hasta pada pinaka dayung, kamudiya kang strinya, mwang putra maka pitu, urat de juragan, ring jukung beser, bhawisyati pwa sira, dhateng ka Purancak, ring kakisiking Balirajya, mangkana katatwanya nguni.

Tan urung mati pwa Sri Juru, apan saksat kabhajra wisa pwa sira, singhit sibelan satru, winasa, apan Sri Aji Waturenggong pasupati, marga nira Sri Juru kasileming yamandi.

Samangke titanen pwa sira, Sang Manik Angkeran, tan sipi babotohe, salwiring judi wruh pwa sira, irika pwa sirang Mpu, rumaseng cittanira, dening mula patitah Widdhi nira bekung, wetu kuraketing putra, mingkene temahanya, telas sapadruwenya den sandayang, olih Sang Manik Angkeran, tekaning siwamba ingadol, gurune katekan eweh, tandwa ical Sang Manik Angkeran sakeng pagrehan, tan kanten paranira, dadya ta sedih sang guru lawan sang ibu, irika lungha sang guru, angrereh-angruruh, amurang-murang lampahira, rawuh ring Jawi Kulon, taler tan kapangguh, kandugu rawuh ring Bali Bangsul, tadanantara, dateng pwa sang Mpu ring Basukih, irika hana guha kapangguh de nirang Mpu, astrhana nira Sang Naga Basukih, irika ta sirang Mpu, aprayoga, siddhimantranira, huwus puput pangastungkara nira, saha genta ajnana, dadi ta mijil Hyang Basukih, sakeng jroning guha, acreng warna nira kabhinawa, tur asabda : “Wong paran dateng ring ngke ? Tambhu hulun “. Sumahur Sang Mpu : “Pangeran angruruh anak Pangeran, tan kapangguh”. Teher asabda Sang Naga Basukih : “Ya suba teka ko, anak Pangeran, ya suba di jumah Pangeran, nah Pangeran rawuhing kene, sukake Pangeran, kumamitra lawan Pangeran ?”

Sawure sang Mpu : “Singgih suka anuhun”. Mwah asabda Sang Naga Basukih : “Nah ri wekasan, mai ke Pangeran, alihan Pangeran empehan lembu, mangke lah mantuka Pangeran, anak Pangeran suba dijumah”.

Ri samangkana, kapwa amwit Sang Mpu, ri Sanghyang Naga, bhipraya mantuka, ngamarginin gunung Munduk ika, masambung ka gunung Sumerune, sakeng gunung Tulukbiyune.

Tan katheng hawan, aglis rawuh Sang Mpu ring Janggala langu, kancit katon sang weka sampun haneng greha. Teher asabda Sang Mpu, ring Sang Manik Angkeran : “Amurang-murang bapa ngalih cai, angliwat ring Jawa, teked ka Bali, cai alih bapa”. Saha pranamya Sang Manik Angkeran umatur : “Manguda ko titiang rereh I ratu jantos mahidehan, tambetke titiang, masa titiang nenten budal”.

Tandwa sampun maheletan dina, menget Sang Mpu ri pangandikan Sang Naga Basukih, apan pangandikane pingit, nora kewasa wara-warah, neher Sang Mpu, sidha amarasraya, angrereh empehan lembu, tan dumade olih sira empehan, dateng sira mwah mareng Basukih, marek ring Sanghyang Naga. Tadanantara, dateng sira ring areping guha, raris Sang Mpu anguncaraken Basuki stawa, saha nabeh genta ajnana heninge,, mawastu dinage mijil Sanghyang Naga Basukih, inulatan Sang Mpu dateng, neher anapa, geliske rawuh Pangeran ? Sumahur Sang Mpu : “Ah, rawuh Pangeran”. Neher asabda Sanghyang Naga : “Ah age Pangeran, angaturaken sapamidhi Pangeran nguni, sahure Sang Naga Basukih, lah apa tadahin Si Pangeran, neher sira sinunggahaken ikang empehan, kalih sami asung amertha ta kinabhukti, dening pasuka, tan pateletehan kateka tekeng jro, was pingit sami awor”.Wusa sang kalih agunita apawisik, Sang Mpu aminta amwit mantuk ka Janggalalangu, ah Pangeran amwit sapisan. Nuli asabda Sang Naga Basukih : “Nah yeki ta gawanira”, kandugi Sang Naga Basukih, agoyah mahengsogang, katah ikang mas tiba tikang lemah, apan sira sanghyang asisik mas, ring wuntut winten mageng. Neher asabda Sanghyang Naga Basukih : “Ah, iki pasung suka ring Pangeran, lah ambilen”. Gelis inambil mas ika de nirang Mpu, raris ira amwit mantuk, tan kocap ring dadalan, teka ring umah sirang Mpu, dadi tinakwan Sang Mpu wawu rawuh, olih Sang Manik Angkeran, dening i ratu makta mas makatah, dija polih, pangandikahin ja titiang.

Aglis sahur sang guru : “Da ke cai matakon keto, anak pingit tong dadi werayang”. Dening sahika, pangandikan sang guru, sarwi ajrih Sang Manik Angkeran, nanghing nyabran nunas gelar, jantos timbis ikang mas. Tahetang katha.

Mangke kacrita ibu nira, teher pikedeh pitakenne ring Sang Mpu : “Jatine dijake di napineke Ida Gde polih mas ndikahin ja titiang”. Sumahur Sang Mpu : “Tan dadi takonang dening pingit, tan dadi werayang”. Masahur istrine :”Titiang kewanten ndikahin”. Dening asapunika dadosnya kandikahin istrine, nto juang titiang di Basukih”. Sumahur arine : “Sapunapi antuk Ida Gde dados kaicen mas”. Ngandika Sang Mpu : “Duk tiange ngalih I cening hilang, teked tiang ka Basukih, ditu tiang manggihin guha, ditu tiang aprayoga, saha genta adnyana, ditu mijil Sang Naga Basukih, acreng warnane tur agung, masiksik mas, mawuntut winten mageng, ajerih tiang tuminghal, pingitang ene, apang da I cening tahu kema, apan liwat angker warnane, tusing ada anak bani kema, tur ngandika Sang Naga ring titiang, Sang Manik Angkeran suba di jumah, aketo pangandikanne ring titiang, Ida ngedih empehan lembu, ento krana tiang buin kema, ngaturang empehan, nghing matengeran gentane, mijil Ida Sang Naga Basukih, anyapa tiang, nto apa empehanne, sumahur tiang, inggih puniki empehanne, wus kahajengan empehanne, raris Ida maengsogang, katah mase tiba ring pretiwi, raris Ida masabda ring tiang, dahat pingit”. Dening samangkana sang guru lawan sang ibu, ingintip olih Sang Manik Angkeran, sakeng selat dwara, nanghing terang pisan yan kapireng. Henengakna ikang katha.

Ri wekasan ri sedek kawon Sang Manik Angkeran ajajudi, dadi ta simuh kahyune, tan adruwe jinah, teher Ida ngrereh empehan lembu, holih ida empehan, winadahan bumbung, pinaling tang genta padruweyan sang guru, raris mamarga amurang-murang, dalanne manuhut hawan, tan kacriteng hawan, rawuh ring Bali Basukih, ataken-taken ring genahing guha ika, hana wang anghwan amajaraken, ngetan sangke ngke, tandwa kapanggih tang guha, sira Sang Manik Angkeran amileng-mileng maras, pareng amaleh-maleh ring angen Sang Manik Angkeran, laju Sang Manik Angkeran anabeh tang genta adnyana heninge, dadi ta agelis mijil Sang Naga Basukih, sakeng jroning guha, angresing hati, acreng warna nira, tan pendah kadi ring tulis, asawang jrih Sang Manik Angkeran, teher anapa sang Naga Basukih : “Ne kita wong paran dateng ring ke, lawas-lawas tong hana wong wani mara ngke?”. Laju Sang Manik Angkeran umatur : “Inggih manira wekane de Sang Mpu bekung sakeng Janggala langu”. Asabda Sang Naga Basukih, besenin nora majar-ajar, dadi kene, paran gawenta?”.

Matur Sang Manik Angkeran : ” Singgih manira angaturaken empehan lembu, ring paduka Pangeran”. Ngandika Sanghyang Naga : “Nah paran sadhyanta ?”. Ature Sang Manik Angkeran, sadhyan manira anunas gelar, ri paduka Pangeran”. Ri wus katur ikang empehan, sampun wus inajengan, kala irika raris maengsogang Sang Naga Basukih, nuli katah ikang mase tiba haneng pretiwi, teher kasabdain, nah ento juang gelarang, mawastu enak ambek Sang Manik Angkeran, angambil mas ika, tur sinimpen winongkos, dening Sang Manik Angkeran, nghing tan landeh mapamit budal, dadi masih kari teher irika, ri samangkana, dadi budal Sang Naga Basukih, malecat untut ira kajabaning guha, dadi ta Sang Manik Angkeran lumihat ri tungtunging untut sanghyang Naga, kerut ring winten ika, pucuk untut Sang Naga Basukih, teher sinempal palanikang winten, dadi ta enti pidukanira Sanghyang Naga, ring Sang Manik Angkeran. Teher awali asabda : ” Ih Brahmana lobha kita”, laju sinahut tampake Sang Manik Angkeran, bhasmi bhuta angdadi hawu.

Mangke caritanen ring Janggalalangu, ri bhrastanika Sang Manik Angkeran, laju Sang Mpu ngandika ring patni nira, sang pinaka ibu ri Sang Manik Angkeran, reh anak ira bhrasta angdadi hawu, dinilah de Hyang Naga Basukih, sahur tangis bibi nira, mijil toyeng panon, kadi winten mwah kadi mirah, kadi mas, kacingak de nirang Mpu, toyeng panon istri nira, dadi jenar arsane nirang Mpu, teher asabda : “Urip urip urip anak ira”. Raris lungha Sang Mpu ka Bali Basukih, angetut lampah sang Manik Angkeran, amurang-murang laku nira, tan kocapan ring dalan, dateng ring Basukih, ri harepaning guha, tan hana pinanggih paran-paran, nuli angidul lampahira, rawuh ring alas camara, dadi kapanggih palanikang winten, tungtung untut Sang Naga Basukih, angleketeking lemah, tuwi anak ira angdadi hawu, kanten tang genta adnyana heninge mwang kang duhung.

Ri samangkana, laju Sang Mpu angamet saprakara kabeh, laris Sang Mpu mawangsul mwah manuju sthana nira Sanghyang Naga, nuli digelis ida Sang Mpu, mangastawa Sanghyang Naga Basukih, mawenes warna nira, dening pamiduka, tur asabda gangsuh ri Sang Mpu, wawu dateng Pangeran ? Sawure Sang Mpu :”Singgih wawu dateng Pangeran, anak Pangeran hana mara riki ?” Sawure Sang Naga Basukih : “Anak Pangeran mara ring ngke, nghing angaturaken empehan, nghing nunas gelar ring Pangeran, Pangeran sukha maweh mas, kasuwe anak Pangeran tan pamantuk, Pangeran mantuk, malesat untut Pangeran ri jabaning guha, sinempal de anak Pangeran, kacepikan bhajra sandhi”, putus pawisik Sang Mpu , padha ta awor wirasa, nanghing Sang Mpu juga angalih pantes unggwan ikang winten, apan tan manut ikang sarwa mule, ginenah ring ugat, maka wenangnya ring murdhaning gelung, yeka donya mangda sang Mpu kasuksara, mecikan gelung Sang Naga Basukih. Mangke Sang Naga Basukih, ngawijilaken idhep garudeya, nuli katiwakin amertha sanjiwani, abune Sang Manik Angkeran, jhah tasmat, maurip Sang Angkeran, mawastu maurip Sang Manik Angkeran kading lagi. Kala irika Sang Mpu Siddhimantra ngandika ri Sang Manik Angkeran : “Nah cai dini aturang bapa, ring Ida Sang Naga Basukih, apang cai ngamagehang guna ananapuh dini ring kahyangan Basukih, kayang kawekas”. Teher Sang Manik Angkeran kasewamarayang, antuk sang guru, maka swajeneking Bali. Teher Sang Mpu amwit ri Sang Naga Basukih, putrane huwus katur, mwang Sang Mpu nguningayang ring Sanghyang Naga, gunung Rupek iku, praya kabhrastakna, kapegat apang nora kewasa anakira, madaret ka Jawi janggala, tumuli amit sapisan, Sang Mpu ri Sang Naga Basukih, tur alon-alon pamargine, anuwut gunung Mundukbiyu, rawuh pamargine ring kakisik gunung Indrakilane, rawuh sang Mpu ring gunung Munduk Rupek, irika sira aprayoga amralineng natar, laju Sang Mpu anguwet kang natar, olih tateken ira, gempung kang gunung Rupek ika, atemahan Sagara Rupek, mangke wus pegat Baline ka Jawa, kapegat antuk Sagara Rupek, tan dadi adaret ka Jawa, Sang Manik Angkeran jenek ring Bali Basukih, tan ucapan pamargin ida Mpu Siddhimantra.

Mangke caritanen ida Sang Manik Angkeran, amedek ring Basukih, guna abrata ananapuh, tiksna lampahira, magawe anapuh, angawe tatamanan ring Toya Mas, abresih sadina-dina Sang Manik Angkeran, arep adyus ring Toya Esah, tan mari mangunya ring pondok de Dukuh Blatung, tan enti wisesa saktine de Dukuh, nora hana de Dukuh ksama tongos, kala hana wong dateng ring padukuhan, de Dukuh nancebang kiskis, lawut malungguh ring luhuring kiskis, ring tuwunne matinggah ring don kladine, sarawuhe ida Sang Manik Angkeran, katemu de Dukuh, ngenggalang de Dukuh nancebang kiskis, jaga munggah duhur kiskise, tong dadi, malih jaga matinggah ring don kladine, tong dadi, mara ngrasa-ngrasa de Dukuh ring raga, raris asabda :”Inggih Pangeran wijiling punapi, tan wruh manira ?” Sahure sang Manik Angkeran :” Manira putran Mpu bekung, sakeng Jawi Janggala “. Dadi wetu hemeng de Dukuh. Ida bekung adruwe suta. Agelis kasawurin de sang Manik Angkeran malon tur banban : “O kene ko, manira weka de Sang Siddhimantra, nghing manira dini, dadi juru sapuh ring Kahyangan Basukih, manira ingke atatakon ring paman dukuh, ne alase bakal paman gena ?” Sumahur de Dukuh : “Inggih bakal gagain titiang”. Sumahur Sang Manik Angkeran : “Men to gagain, luwun tadahnyane bakal kudiang ?” Sumahur de Dukuh : “Inggih punika emise, jaga tunjel titiang”. Sumahur Sang Manik Angkeran :”Apa anggon paman Dukuh ngenjutin ?” Sumahur de Dukuh :”Men sing api anggon ngenjutin?” Masahur Sang Manik Angkeran :”Yening keto nora jati paman Dukuh wruh ring katuturan, tri genine mungguh ring sarira, yan manira, panyuhin manira abasane ento telas geseng”.Wawu samangkana, malengek de Dukuh, ngrarisang umatur :”Lamun yukti puhun antuk Sanghyang manyuhin abasane puniki makasami, wenten rencang titiang ring Tegenan, mwah ring Batusesa, samalih wenten ring Pempatan rawuhing ka Basukih mwah sapakurenan manira, ika Sanghyang ngawulayang makasami”. Sumahur Sang Manik Angkeran : “Nah ento heman katepukan ento sami ring manira, lamunnya padha sukha ira manyihnayang”. Anuli asuci Sang Manik Angkeran, maring Toya Esah, sampun maheletan dina, ida kema ring prawanine tuhu ka purnama, manyan padha rawuh rencange de Dukuh sagreha, tekaning pianak somah mwah patut ka putu, de sirang Dukuh, matemu wirawos, de Dukuh ngidih sasupatna, narekang rencange mwang pakurenane, yan tuhu kadi baos ring ajeng, ya padha kumasuka, ngawula ring ida Sang Manik Angkeran.

Kandugi de Dukuh ababresih, masalin wastra sarwa petak, mangantya sapaliyat, raris lungha sang Manik Angkeran, katanggun abasane, ring bangkiang gunung Dewane, laju sira mabanyu irika, umarep kidul, wetu tang warih ira, makelep tang agni murub, tur galak ikang agni, geseng abasane makasami, makukus malepuk, tan enti galak ikang agni, angabar-abar, laju de Dukuh Blatung macebur maring api, moksah manuwutang andus. Tan cinarita de Dukuh moksah, mangke kocapan rencange, anak putune de Dukuh lepas, padha tresna subhakti ring ida Sang Manik Angkeran, hana patut putune de Dukuh lepas, stri ayu tata wadana nira, ika wenengan de de Sang Manik Angkeran, aingangge rabi, anama Jro Istri Dukuh Blatung, sapadruweyan sang istri, sami padha katur ring Sang manik Angkeran, mangke sampun ida atemu rabi, ring putune de Dukuh lepas. Tahetang katha.

Aputra laki sawiji apuspata Ida Sang Bang Banyak Wide. Mwah Sang Manik Angkeran, ngalap rabi sakeng Kendran, aweka lanang sanunggal, apuspata Ida Tulusdewa, mwah sane mabibi sakeng Pasek Wayabya, hana atmaja nira sawiji, atengeran Ida Bang Kajakawuh. Ni Pasek Wayabya, apungkusan Jro Murdhani, wit pianak Ki Pasek Kaja, ika sami putrane de Sang Resi Angkeran.

Titanen Sang Pandya Angkeran, lina pramana nira, tumut tumut rabine maka rwang sanak, lamakane pinanggih patni nira maka tri sanak, dening siddhi adnyananira, nuli linepas ira Sanghyang Atma, mur pwa rabi nira prasama, mantuking ayanthana.

Mangke tucapen sira sang tri sanak, kangen ring tuwuh narakaning lare, katilaran dening yayah mwang ibu, nangis pwa sira, rahina wengi, dening tan hana pabuktyanira, sampun arawas-rawas, luhur maka tri sanak, wawu wruh mangintak, irika pawum mapawilangan sira, pangucapira Sang Bang Banyak Wide, lingira :”Aum uduh aringku maka rwang sanak, dening agung maka lara ngke, harepa ngwang mangke, dharan sira pamuliha mareng Janggalalangu, angalih lungguh sira kakyang, apasadnya sang Pandya Siddhimantra”. Mangkana hyun ira Sang Bang Banyak Wide, Sumahur sang inujaran maka rwang sanak:”Aparan sih inucap malih, sangkan alih anemu lara, ndan mangkya anemu wisting, yan sampun kang durjana ngwang, cumeleng lungguh anggawayaken parhyangan, tuhu papa guru tika, dening ingke ngwang anemu sukha, mangda ingke ta ngwang angemasin antu“. Mangkana ling sang rwang sanak. Mwah sumahur Sang Bang Banyak Wide :”AUM Mas pangeran ingsun, lah aringkwa maka rwang sanak, yan mangkana linge sira kalih, mangke kantuna sira kalih ingkene, kami tulus pamuliha, tekeng Janggalalangu, angalih lungguh nirang kakyang, doning mingdoh pagenahang ikang jagat, sangkeng mangke nghulun masubhaya, lawan kita maka rwa, aparan pinanggih dening hulun irika, salampah hulun kasinadhyan, kita maka rwang sanak, lamakane dulurin eka sujya kang sinadhyanira, hala tunggal hala kabeh, ayu tunggal ayu kabeh“. Mangkana pasubhayanira apasanakan, dadya mahyun maka rwang sanak, manggeh ring pasubhayanira, rwa kang kari ring umah, sanunggal laju maris. Henenga katha ikang rwang sanak.

Titanen Sang Banyak Wide tan katheng hawan, agelis ira dateng ring bhumi Airlanghya, araryan sira ring pawijilanira Danghyang Mpu Sedah, ri sampun mangkana, warnanen sira Danghyang Mpu Sedah, kalanira mijil, dadi pinanggih wong tamuy, warna nira anom abagus, dadya tambuh Sang Pandya tur angling : ” Duh kaki sakeng ndi sakayeng twas, lagya nunggal-nunggal, heman warnanta masku, mwang syapa puspatanta, warah juga-juga kawangane kita, bapa pasti maweruha”. Sumahur sang tinadnyan, lingira sadhara wot sekar: “Singgih pakulun sang warahita, hulun putunira de Sang Resi Siddhimantra, kang yayah hulun, maka nama Sang Resi Angkeran, maka panelas hulun Sang Banyak Wide, mangke don nghulun prapta mara ngke, praya hulun pinanggih de wayah hulun ring Janggalalangu, apasadnya Danghyang Siddhimantra”, mangkana atur Sang Banyak Wide. Tandwa kapiwelasan hyun ira Danghyang Mpu Sedah, angapti mwang angandika Sang Resi :”Aum kaki mas juwitangkwi dewa, yan samangkana aptine nanak, sira wayah ingke prenah apasanakan lawan wayah kaki iku, mangke yan pinih tuhu ling sira wayah, samangke, haywa nanak tulus mara ring Janggalalangu, didine enak sira kaki, ingke sira lungguh anyayut sira wayah sahiki wreddha, sira pinaka kaki manggeh sapratisantana, den ku laki, apan wayah sahiki putung, tan hana suta sanunggal kari, nguni hana wayah suta sawiji, maka ngaran Sang Bang Guwi, sampun pinejah de sang natha, dosanya alpaka natha, mangke sadera sira nitah saraja dhani”, dening mangkana ling Danghyang Mpu Sedah, hana pakirim wayah ri sira mwah, doning nanak Budha, sira wayah ingke Siwa, mangka kang nanak, wus angambekang Budha, Siwa ulahang kang ginegen, mangkana linge Danghyang Mpu Sedah.

Umatur Sang Bang Banyak Wide, hulun aneda sahiring ring saghosana Sang Pandya, sampun puput kang wirasanira, irika sang Bang Banyak Wide, manggeh adeg ira angken dharmaputra, antyan ingamet de sira Danghyang Mpu Sedah, mangke sampun alawas-lawas, aluhur Sang Bang Banyak Wide, anedeng pamangkas ira tarunya, lalu de nira asasanjan, kapilulutan akolem-kolem, ri kanyane Sira Arya Buleteng.

Wuwusen Sirarya Buleteng, adruwe putri sawiji, apasadnya Ni Gusti Ayu Pinatih, kalangkung listuhayu rupanira, lwir Hyang Ketangsu, nguniweh lwir kancana wus sinanglingan rupa padhanya, Ki Arya Buleteng bahudandanira Sang Prabhu Airlangghya, sukha sugih tur wicaksana, mwah byuhbala raja brana, hingesem watek tandamantri kinabehan, ri sampun mangkana, alawas-lawas de nira Sang Banyak Wide, asasanjan ring wesmane Ki Arya Buleteng, awasana rinajasan Ni Gusti Ayu Pinatih, de nira Sang Bang irika, laju ingamet pwa sira sang istri ayu, tandwa katawreg mahurahan de nira Ki Arya Buleteng, anakira ingambil, olih Sang Bang Banyak Wide. Ki Arya Buleteng laju umatur ri jong ira Mpu Sedah, doning anak ira sama sawiji, hyune Sang Pandya Mpu Sedah, lalu kosekan apti, doning putra padha sawiji, hyune sira Sang Resi, bhipraya binelasan tarunya, digelis kacawis de sang truni, sahur sembah pwa sira ri Sang Resi, tan aharep sira binelasan, pira sira pahuyungane sira Sang Pandya, mwah krodha bapan istrine, tyaga sang truni andasarin, mangkana atur sang truni maka rwang sanak, tandwa kamegan sang pandya aptine tan dadi mojar, heneng twas ira Danghyang Mpu Sedah, dening samangkana, irika laju Sira Arya Buleteng, anerangin idhep ira : “Aum Sang Resiwita, yan mingkene ranak sang resi Sang Bang Wide, yan idheping hulun, yan mahyun ranak sang resi, madeg santaneng hulun, katekaning wekasan, weh hulun Sang Bang angamet anak hulun, mangka piteket Ki Arya Buleteng, durung puput pawirasane, de nira Ki Arya Buleteng, agelis sinahuran olih ira Sang Bang Banyak Wide, duh ampura bapa Ki Arya Buleteng mwah kang aji Sang Resi, yan samangkana pinrih sirang matuha, hulun miturut karepe matwa, sukha-sukha hulun manggeh santana, ken dadyaken Arya, mangkana ling ira Sang Bang, dadya kawegan sira Danghyang Mpu Sedah, ngarungu linge ranak ira, sayan-sayan kangen Sang Yati ring wekasing tuduh, bhaya patitahing anemu westing, dadyata ngandika Danghyang Mpu Sedah, akirim anak ira :”Ah laki Sang Bang Banyak Wide, apa mangke sira nanak, mahyun manggeh sapratisantanane de Ki Arya Buleteng, yeki rengwa sih wayah sireki, lawan sira nanak”.

Sloka : Wredhanam kretanugraham, jagadhitam purohitam, wacanam wara widyanam, brahmanawangsatitah. Siwatwam pujatityasam, trikayam parisudhanam, kayiko waciko suklam, manaciko sidha purnam. Puranam tatwam tuhwanam, silakramam wisudhanam, sirarya pinatyam maho, witing kunam wilwatiktam.

Ling Sang Mpu Sedah :”Aum Sang Bang sira, bhayeki patitahira Hyang, agawya wiwak sidhikaraneng sira wayah ingke, maka lamakane sira kari katatwaning brahmana ing kuna, mangke sira manggeh dadi Arya Pinatih, yeki hana sih wayah ri sira, kris sanunggal, ajajuluk Ki Brahmana mwang Siwopakarana, pustaka weda, yeku sira siniwi, pinaka pustaka kanggeh kawitan, maka sujatine sira, Arya Bang Pinatih, kawit sang brahmana nguni, mwah hana wara nugrahangku lawan sira, yan hana maweruh sang angawa kaliliranya wekasan, wenang ika maprewita, aprayascita sapasanakanya wekasan, mwah delahanya ri kapejahanta, yan sang maprewita pejah, yan sira atiwa-tiwa, wenang ngangge kadi panganggen sang brahmana lepas, wenang ngangge padmasana, mamutus sarwa putih, lwir saheteh-eteh tunggal kadi sang brahmana, pandita, miturut sakadi sang brahmana pandita.

Mwah walakanya pejah, nghing tuna karahika, yan bagya mottama manyakra bhumi, tur byuh bala, wenang angangge bade tumpang 9, patulanganya lembu, telas saheteh-etehing ksatriya ingangge, sajawaning naga bandha, kawenang sira ingangge, mwah yan walakanya pamijian pejah, yan atiwa-tiwa, kawenanganya ingangge bade tumpang 7, eteh-eteh tunggal, mangkana kramaning Arya Pinatih, telas.

Mwah kacuntakanya Ki Arya Pinatih, lamakane eling ring wekas, yan mati lare sadurung makepus pungsed, cuntaka pitung dina, yan mati lare sampun makepus pungsed, cuntaka 11 dina, nghing durung akupak.

Mwah yan sira pejah aluhur tuwi anom mwang tuwa, cuntakanya abulan pitung dina, haywa lali ring piteket ku. Mwah hana piteketku, wekasan sira apasanakan, yan hana wong dura desa prapta, amrih sira anyungsung Hyang Kawitan Ki Brahmana mwang kang Siwopakaranne, angaku Sira Arya Pinatih, tuwi wong nica madhya mottama, haja sira kadropon, pratyaksakna rumuhun, yan nora mahyun, anahap sahupajanjian Sanghyang Kawitan, dudu apasakan ika, wenang sira anungsung prasama, bhatara kawitan tuwi doh genahnya, wenang milwaken ya, mwah sapasanakan ira Sirarya bang Pinatih, tan kawenang nayub dewagama lwan patunggalan dadya, yan sira mamurug, sakadi piteketku yeki, hala tunggal, hala kabeh. Mwang kawekasannya, tan bisa supat Sanghyang Rajadewa Kawitan, de Sang Resi Siwa Budha, mwah yan sira amurug, kadi pawarahku ri kita, treh ku treh amelet treh ika, trehning aningkruk, treh amorong tangan, treh ika, yan nrang mingkene : OM ANG medhalong, ANG OM mepatang, ANG UNG KANGti sudha OM NRANG OM. Padha ring we paros-paros, wetu tunggal, mangkana phalanya, haywa tan supeksa, pageh juga sira angamong kawitane sira, mwah pageh kadi piteketku lawan sira, telas.

Wuwusen pwa Sang Bang Banyak Wide, kapitulus ida arabi lawan Ni Gusti Ayu Pinatih, laju ira ingater de nirang matwa, angulihin wesmane Ki Arya Buleteng, sampun ida irika, kabyakta de nirang matwa, anyinahan jati nira, Sang Bang Banyak Wide, kamanggeh kapratisantana, tur anangun karya, akrab kambe, amundang watek tanda mantri sadaya, mwah katekaning baladiwarga, tur angaturi sang brahmana, Siwa Soghata, angrayunin, telas kawibuhan ira, satingkah kramaning abuncing, tan etang rarengganing swaja karya, ri sampunne puput, irika Sang Bang Banyak Wide, tumut awesma, henengakna katha sakareng.

Mwah kawuwusen sira Sang Bang, sampun arawas-rawas ida Sang Bang akuren lawan Ni Gusti Ayu Pinatih, awasana garbhini strinira, wekasan laju adruwe putra, laki anakira wijil rumuhun, atengeran Ida Bang Bagus Pinatih. Ucapan sampun luhur Ida Bang Bagus Pinatih, raris ngambil rabi, taler wit saking Arya Buleteng, wekasan ana anak ira wijil jalu-jalu, atengeran Ida Bagus Pinatih, sampun samangkana, ruyud Ida Bang Banyak Wide, hana pakirim ri anak ira mwang putu nira, kang apasadnya Ida Bagus Pinatih, samangke mari kita aparab Ida Bagus, lamakane sira akakasih Sirarya Wang Bang Pinatih, katekeng dlaha. Mangkana ghosanane Sang Bang Banyak Wide, miteketi anak putu nira. Ri samangkana anuhun anak putu nira, ri pakirim sang bapa. Manggeh anadi Arya Wang Bang Pinatih, tur sampun kabyaktayang ring jagate kabeh. Henengakna katha sakareng.

Sloka : OM tabhyanam umuncarakam, wasiteng tattwam purwanam, luputeng kabhajra wisam, pataka klesam wighnam. Pujastawe wedam resyam, rinancanam prakirtyanam, patiteng putusning resyam, jina mottamam eng kunam.

Mwah warnanen Sira Arya Wang Bang Pinatih, angalap silih alap lawan tusning sira Arya Buleteng, mwah Sira Arya Wang Bang Pinatih, aputra sakeng matuha Sirarya Buleteng, laki pwa anakira, atengeran Sirarya Bang Pinatih Kejot
. Mwah Sira Arya Bang Pinatih Kejot, ngambil rabi pingarep, apuspata Ni Gusti Ayu Ratni, hana atmaja nira laki, atengeran Sira Arya Bang Pinatih Resi, mwah hana ibu sakeng tambar, hana atmajanira laki sawiji, apasadnya Sirarya Bang Bija, neher sira apasanakang tunggal yayah. Mangke henengakna ikang katha sakareng.

Mwah walinin ikang katha, mangke ucapen sapamadeg sira Ki Arya Wang Bang Resi, papareng lawan ari nira Ki Arya Wang Bang Bija, ring panagara Kerthalangu Badung, umiring sira Dalem Ktut Kresna Kapakisan, kesahe saking Jawi, turun ka Balirajya, kahiring antuk para aryane katah, pingajeng nora ta waneh sirang Patih Mada. Sirang Dalem, angwangun Puri ring Gelgel.

Samangke ucapen Sirarya Wang Bang Resi, papareng lawan arinira sira Wang Bang Bija, sapamadeg ira sang kalih ring Kerthalangu, matrepti kang jagat, sakakudangan ira. Mangke ucapen Ki Arya Wang Bang Bija, hana atmajanira, petang siki laki-laki, kang panuha I Gusti Putu Pahang, pamadhe, I Gusti Gde Tamuku, nyomanan I Gusti Nyoman Jampahi, kitutan I Gusti Ktut Blongkoran, ika sami weka de Ki Arya Bija. Henengakna katha sakareng.

Mangke wuwusen Ida Bang Sidemen, adruwe putri sawiji, atengeran Ida Ayu
Punyawati, ayune tan pasiring, dresaksat Sanghyang Citra Rasmin angawatara, akweh sang para ratu mwang tanda mantri, anglamar ika, prasama tan kinarsan, dadi ta kalumbrahing jana, kasumbung kahayone Ni Punyawati, dadi ta karungu de Ki Arya Wang Bang Resi, saking Puri Kerthalangu Badung, kala irika laju Ki Arya Wang Bang Pinatih Resi, anglamar mara ing kanya, nuli sira mapotusan, kang inutus, nora ta waneh, anak ira kang ngaran I Gusti Putu Pahang, I Gusti Gde Tamuku, kaping tiga I Gusti Nyoman Jampahi, ika sang tiga sanak, kapiandel pisan de yayah ira, kahiring olih wadwa makweh, laju lumaris, tan katheng hawan, agelis prapta ring wesmane Ki Bang Sidemen, raju sira umanjing ring kadhatwan ira, anuli agendu rasa anglamar; linge Ki Bang Sidemen, tan mituhu idhepe Ki Bang Pinatih Resi, apan tan yogya sang brahmani, kalamar de sirang Arya Pinatih Resi, mangkana linge Ki Bang Sidemen.

Sumahur mangke sakeng utusan, kang anama I Gusti Putu Pahang, sadulur I Gusti Gde Tamuku :”Ah kalingane tambuh Ki Bang Sidemen, hulun matangnya wani, anglamar anake Ki Bang Sidemen mara ngke, kang kawitan hulun nguni,, teher hulun brahmana wangsa, yeku rengwakna den pasti, hana pakirim sang karuhunan, apasadnya Sang Bang Banyak Wide, apasanakan Sang Bang Wide, lawan Sang Bang Tulusdewa, mwang Sang Bang Kajakawuh, yeka abhisama, satilare Sang Bang Banyak Wide, mara ring Jawi Janggalalangu, aparan sinadhyane Sang Bang Wide, irika sang tri sanak asubhaya hala hayu, menget Sang Bang Sidemen, yeku Sang Bang Banyak Wide, nora dateng ring Janggalalangu, wawu dateng ring Airlangghya, sinayut de Danghyang Mpu Sedah, sampun aluhur Sang Bang Banyak Wide, olih angamet wekane I Gusti Agung Buleteng, praya binlasira ring sang pandya, tan aharep Sang Bang Wide, sukha ira irika, katilar kabrahmanane, saking irika ke kadadyaken Arya Bang Pinatih, tumut teka-tekeng mangke, yan sang Bang Sidemen kadyangapa ?, nora hana pakiriman kang karuhunan samangkana”, mangkana linge sang inutus, makadi I Gusti Putu Pahang, papareng lawan Ki yayi Tamuku, ri samangkana, awasana menget Sang Bang Sidemen, ring pawarah karuhunanya nguni, kala irika raris pweh ira anak ira, mahyun sira pareng anadyaken Arya, mangkana mimitane hanane Ki Arya Sidemen, dening sampun samangkana, mwah Sirarya Sidemen agendurasa, lawan Sang Bang Kajakawuh, kalanya irika, praya anglamar anakira Sang Bang Sidemen, tan tinampenan sira, dadi ganas aptine Sang Bang Kajakawuh, dening eling ring pasubhayane sang kaluhuran, padha manut sira papareng andadyaken Arya ta sira, dening aganas aptine, tan pajamuga Ki Arya Kajakawuh, atilar tan pamwit, amrih-mrih laku nira. Henengakna katha nira Ki Bang Kajakawuh.

Tucapen Ki Arya Sidemen amuputan agendurasane, lawan Ki Arya Bang Pinatih Resi, apan saeka salwiring jati manggeh, sapakirim sang karuhunan, juga paweh anakira, dening sampun puput pagendurasane, anuli Ki Arya Bang Pinatih mantuk ka rajya Badung Kerthalangu, tur kabuncingan akrab kambe, amundang watek ratu mwang baladiwarga, sampun arawas-rawas, sira akuren lawan Ida Ayu Punyawati, hana atmaja nira tigang siki, lakibi. Kang panuwa Kyayi Anglurah Agung
Mantra, kang ari Kyayi Anglurah Madhe Sakti, mwah hana ibu saking tambar, akweh anak ira, lakibi, mwah weka saking Punyawati, kang stri apasadnya Ni Gusti Ayu Nilawati, sane polih karsayang olih sira I Gusti Jambe Lanang Pamecutan.

Mangke tucapen samadeg ira Anglurah Agung Mantra, papareng lawan arinira Anglurah Madhe Sakti ring Kerthalangu, atyanta matrepti kang jagat, kahiring antuk, sanak disanak, mwang wadwa sami. Henengakna katha sakareng.

Mangke ucapen dane Dukuh Sakti Pahang Suladri. Dane Dukuh Sakti Pahang, anak ira de Dukuh Pahang Suladri, dane dados pamangku ring Bale Agung ring Bangli. Dane Dukuh Sakti Pahang, hana atmajanira tigang diri, lakibi, lanang roro stri sawiji, kang lanang kesah ginenah ring Titigantung asiki, kesah ka Mengwi asiki, kang stri kambil antuk Kyayi Anglurah Agung Mantra, hana atmaja nira tigang siki, lakibi, pingajeng Gusti Ngurah Tembahu, pamade Gusti Ngurah Kapandyan, pinih alit Ni Gusti Ayu Tembahu, malih ibu sakeng Arya Patandakan, akweh ngawentenang putra : I Gusti Ngurah Gde, I Gusti Bedulu, I Gusti Ngenjung, I Gusti Batan, I Gusti Abyanangka, I Gusti Mranggi, I Gusti Celuk, I Gusti
Arakapi.

Mangke ucapen Kyayi Anglurah Madhe Sakti, ngalap saling alap wantah ring sira tosning Arya Kenceng. Kyayi Anglurah Madhe Sakti, taler katah ngawentenang putra, wenten mebu saking Pamecutan Sirarya Kenceng, wenten mebu sakeng Arya Patandakan, wenten mebu saking Ni Brit, wenten mebu saking Ni Jero Maliling, mwah mebu saking lyan malih. Henengakna sakareng.

Mangke ucapen I Gusti Putu Pahang, alinggih ring desa Pahang, taler padha ngawentenang putra tigang diri, pingajeng I Gusti Putu Pahang, mwah Ni Gusti Ayu Pahang ring I Gusti Nyoman Pahang. Henengakna ikang katha.

Mangke caritanen Sira Arya Kenceng ring panagara Badung, praya nunas putra ring Dalem Anom Sagening, sawiji praya kanggehang ratu, ring panagara Badung, laju sira lumaris kalanya dalu, sapraptane ring jaba tengah ring samanggen, maring Gelgel,katon denya sakadi damar, olih Sirarya Kenceng, nghing agni anyorot, sama den pasti Sirarya Damar Kenceng, putran Dalem Sagening, aturu ring salu ika, laju Sirarya Kenceng, amingeting antuk apuh, enjang enjing kaelingin, sira putran Dalem Sagening, ngaranya I Dewa Manggis Kuning, katandahin antuk apuh, iriki Sirarya Kenceng laju umatur ring sira dalem, tulus nunas putran Dalem sawiji, praya anindyeng ring panagara Badung, kaicen de nirang Dalem, amilihing putran ira, dadi I Dewa Manggis Kuning kapinang, de Ki Arya Kenceng, hana pangandikan Dalem, aja ika pininang, matur Sirarya Kenceng, kedeh I Dewa Manggis Kuning kapinang, wastu kaicen, ring Ida Dalem Sagening, laju pinundut I Dewa Manggis Kuning, waweng ring panagara Badung. Heneng katha sakareng.

Mangke titanen I Dewa Manggis Kuning, atyanta kaheman ring Badung, saksat ingayap dewa ring parhyangan, pekik kaya manasija rupanira I Dewa Manggis , ri sampun mangkana; mangke hana putran sira Arya Kenceng laki, apasadnya I Gusti
Ngurah Pamecutan, praya ngidih tatagon, putran I Gusti Agung Anglurah Resi, apuri ring Kerthalangu, papasih sane pacang tatagon ika, nora ta waneh I Gusti Ayu Nilawati, rupanya ayu tan pasingsingan, waluya sanghyang Cittarasmin, gelising carita, sampun ngranjing ring rajya Pamecutan, nanghing durung gamya ring I Gusti Ngurah Pamecutan, awasana pinangguh dening I Dewa Manggis Kuning, mawastu I Gusti Ayu Nilawati, ika kalulutan, lawan I Dewa Manggis Kuning, tur sampun polih gamya, ri samangkana, katangehan I Dewa manggis Kuning, mawastu mangenes I Dewa Manggis Kuning papareng lawan I Gusti Ayu Nilawati, dadi ta agung pahuyunganne Ki Arya Kenceng, praya angrejek I Dewa Manggis Kuning, raju I Dewa Manggis Kuning kahiderin, nanghing yan pejah I Dewa Manggis Kuning, I Gusti Ayu Nilawati pejah juga, reh asapunika pahindikanne, raris kauning ka Kerthalangu, kala irika, I Gusti Agung Resi, raris angrangsuk aji kabregolanne, nuli magentos bhusana, marupa kaya wong wadhu, marupa gundik, nuli ngranjing ring kadatwan ira I Dewa Manggis mangenes, raju I Dewa Manggis kagulung antuk tilam, ginawa maring jabayan, dening marupa gundik, tong ada wang angrungu, nuli Ki Arya Wang Bang Resi, angawa mareng wesmanira, rika I Dewa manggis kasinutan, wawu alatri suwe nira, mwah kacekikan de Sirarya Kenceng, kabawos Sirarya Bang Resi, aniliban putra nira sareng I Dewa manggis Kuning, praya karereh irika, maweruh Ki Arya Bang Resi, mwah kagingsirang I Dewa manggis Kuning, papareng lawan anaknya, kasinutan ring Pahang, ring purin I Gusti Pahang nguni, mula wantah pasanakan ira de Sirarya Wang Bang Resi, sampun irika mangenes, mwah kaciryan de Ki Arya Kenceng, raju karereh saha sikep marika, irika ta kosekan kahyun Kyayi Anglurah Bang Resi, sareng I Gusti Putu Pahang, raris agelis kagulung antuk tilam, kagenahang ring amben gedonge, ri nuculan kampuh, tandwa dateng kang bala Pamecutan, nghing tan kapanggih rinuruhnya, sakewala tilame juga tan kena tureksanya, anuli budal kang bala Pamecutan, tan labdha karya; ri sampunne wengi, irika Kyayi Agung Resi, papareng lawan I Gusti Putu Pahang, agendurasa, lawan I Dewa Manggis Kuning, lingira : “Uduh I Dewa manggis Kuning, mas juwitangkwi I dewa, marasa eweh hulun aniliban I Dewa, iriki, mangke enak I Dewa minggat sakeng iriki, dening hulun banget kapihasem ring Ki Arya Kenceng, munggwing bhaktining hulun mantuke ring I Dewa, waluya tan keneng harganen, mangke I Dewa minggat sangke ngke, tapwan hulun sih ujar kewala, yeki anaking hulun, kang rwang sanak, apasadnya I Gusti Ayu Nilawati mwang Ni Gusti Ayu Pahang, I Dewa ngambil, ajak satiba para”, mangkana linge Kyayi Agung Resi. Laju kasawurin olih I Dewa Manggis Kuning, saking welas arsa : “Uduh yayah Kyayi Agung Resi sira, lalu kaheman hulun mangke, kalinganne tan sidha tinawuran de manira, sih bapa lawan kami ingke”. Mwah sumahur I Gusti Agung Resi mwang Kyayi Ngurah Sakti, makadi I Gusti Putu Pahang prasama :”Uduh,uduh maskwi I Dewa, ring ndi unggwan I Dewa wekasan, yan hana sih ira Hyang, sadhya manta I Dewa, yan hana mijil saking wangining hulun, mogha-mogha maha balamanta, mangde ugi eling I Dewa Manggis Kuning, mangda eling sinayut dening hulun, yan nora hulun kari mahurip mwang I Dewa nora ri wekasan, yawat santana pratisantana, mangda manggeh eling ri bhaktining hulun ring I Dewa, kawekas-wekas, ndan mangda padha kirimi, katekeng putra potraka, terus tumut katekeng putu buyut”, mangkana padha pagendhurasane masubhaya, padha manggeh mahyun I Dewa Manggis Kuning ring pasubhaya, tur kahater ring wang sanak ira Ki Arya Bang Pinatih, raju sira atilar, nghing ri kalanira lungha ri kalaning dalu, rwang sanak I Dewa Manggis Kuning ngamong rabi, araws-rawas I Gusti Ayu Pahang ngawentenang putra.

Kang umiring I Dewa Manggis Kuning mintar, nora ta waneh I Gusti Putu Pahang, I Gusti Gde Tamuku, I Gusti Nyoman Jempahi, I Gusti Ktut Belongkoran, I Gusti Nyoman Bona. Sahika angater I Dewa Manggis Kuning, yan hana wang angetut haneng hawan, kinen de nirang bapa amwatin pramanan ira kabeh, laju ingater kalaning dalu, airsanya laku nira, sampun nira mingdoh mamegat jurang ajero, tan katheng hawan, kancit dateng ring Wana Bengkel , mangke sampun doh saking wawidangan Badung, irika jenek, tur anangun rajya kuta. Sampun manggeh linggih I Dewa Manggise, raris amwit pangiringnya prasama. Tahetang kathane I Dewa Manggis Kuning.

Ri sampun sakadi inucap, mangke teka alikane, tan kamandhabagya, hana makanggeh matwa olih Kyayi Ngurah Pinatih, apapasih De Dukuh Pahang Suladri, pernah weka de Kaki Dukuh Suladri mangku Baleagung ring Bangli. Dane Dukuh Pahang punika, mula-mula widagdha, weruh ring tatwa kamoksan mwang tri tatwa kapatyan, sedek dina anu, dadi ta parek dane Dukuh ring pernah mantun dane, Kyayi Ngurah Pinatih, nguningayang jaga mamwit mantuking ayanthana desa, bhipraya mulih moksah. Ri samangkana atur dane Dukuh, dadi ta jeg bendhu Kyayi Ngurah Pinatih, mantuke ring Dane Dukuh, tur angandika :”Ah sira Dukuh, pira prakretine sira Dukuh, angucapang sidha denta mulih moktah, manira ingkene nyeneng ratu mwang byuh bala, nora weruh mulih moktah, mangke yan tuhu kaya linge Ki Dukuh, sumiddha denta mulih moktah, manira pacang huwusan madeg ratu ring panagara Badung”, wawu samangkana wedar bawos Kyayi Ngurah Mantu, sabahuh dane Dukuh,, tur agelis umatur :”Aum mas jiwitanging hulun Kyayi Ngurah, sampunang Kyayi predo ri atur hulun, jati hulun manjing moktah, mangke iki simsim hulun sira ngambil, mangda sampunang Kyayi Anglurah, kena tantun titiang, tekaning kabhajrawisa sira”.

Mwah kawale de Kyayi Anglurah :”Ah ingsun masa kurang apa, mangke dina paran sira Dukuh manjing moktah?” Atur de Dukuh : “Kalanya Sanghyang Surya tengah bener”, mangkana sira Dukuh. Irika Kyayi Pinatih, nawuhin balanira, mangda sira tumurun ring wesmane sira Dukuh, mangda prasama padha angawa gagitik, yanya mresa sira Dukuh makolih moktah, kinon balanira, mukul-mukul sirang Dukuh, mangkenya pejah pinukulin olih gagitik sira Dukuh, mangka karepe Kyayi Anglurah Pinatih. Ri samangkana, enjang-enjing, pradhang ikang bala prasama, mara ring umah sira Dukuh.

Mangke ucapen de Dukuh ri sedeng ira ahyas, mabhusana sarwa petak, ri sampun panumayanira, tengah bener ikang wai, angregep sira Dukuh, aji kamoksan, angarepi pahoman, saha tegep saha upakara, kala irika dane Dukuh nglaran pamastu : Jhah Tasmat, mangda Kyayi Anglurah Pinatih, karusak antuk semut, mangka sapane de Dukuh Pahang Suladri, wus mangkana, ngraris dane Dukuh muputang samadhi nira, jumujug sira Dukuh ring pahoman raris moksah tan mawali mwah. Tuhu sira Dukuh sakti pradnya dibya, gawok sang sami padha ngantenang ri kawisesane sira Dukuh. Heneng katha nira sirang Dukuh lepas.

Tucapen ikang balane Kyayi Anglurah Pinatih agawok ri jatine I Dukluh, laju kapihuning ring polahe sira Dukuh, tuhu sira yukti moktah. Engsek sira Ki Arya Pinatih, sampun samangkana, ri sampunne maheletan, sawulan pitung latri, hana pramedhaning Hyang, tan pantara akweh ikang semut, angrebut Kyayi Anglurah Pinatih, tekaning balanira, taler karusak, olih semut, malih wenten balanira, Kyayi Ngurah Pinatih makarya pondok, tampek ring pasisir, tandwa jag rawuh ulam aju rawuh ring tepining sgara, amatas-matas lakunya, jantos rawuh ring palemahan pondok ika, wangke kang mina neher ginarang olih semut, tur ambonya pengit alid, ajerih wong pomahan, ika doning balanira kakaonan antuk ulam aju, ika doning wenten ingaranan Ajumenang, dening sahika tingkahe, osekan kahyunne Kyayi Anglurah Pinatih, sareng para putra sami, rawuhing kawula sami, kala irika raris kapangandikayang, kawulane makarya talaga makurung, ri tengahnyane mangda dagingin genah pakoleman, malih genah ngrateng bhoga, taler rawuh tang semut mapupul-pupul, pacepolpol ring toyane, taler nyidayang semute ngaliwat, ngarang Kyayi Anglurah Pinatih, sareng sinamyan. Dening mangkana Kyayi Anglurah Pinatih, mangda tampek linggihe ring Pura Dalem Pinatihe, sane ring Panenjowan, sarawuhe irika, taler kapangandikayang panjake makarya talaga, mangda wenten genah ngrateng bhoga, teher ginarang olih semut, tan pantara semute ngrebut Kyayi Pinatih, sareng sinamyan, ri samangkana, malih praya magingsir sakeng irika, tur katarek balanira, sapasira pacang sanggup angemit Pura Dalem Pinatihe iriki, wenang tan larut ngiring, Kyayi Anglurah Pinatih, dadi ta agelis matur panjak idane, kang mawasta Ki Bali Hamed, ika ngiring pakahyunan pacang ngemit Pura Daleme, tan tumut ngiring larut, raris ida matinggal sakeng irika, angungsi linggih ida Padanda kalih, kang apapasih Ida Padanda Gde Bandesa mwang Ida Padanda Wayahan Abyan, makadi para putran idane, padha rajeng kari ring Kerthalangu, wawengkon Padanggalak, malih ida mawali rawuhing kawula sami, kandugi Kyayi Anglurah Pinatih ngaturang kawula, petang dasa diri ring ida Padanda, ida Padanda ledang napenin, kawula saselikan katur ring ida, kawula Bandesa Kayuputih, ring Ki Pasek Kayuselem, malih sorot Macan Gading, sami magenah ring Tantu, prasidha katur jadma ika, ledang kahyun ida Padanda, kala irika hana pasamodhanan ring I Ngurah Tembahu pegat pasidhikaran wekasan, winalesan pasamodhanane, yan sang ngawa kaliliranne, yan kalaning anangun karya sukha dukha, yan tan hana wanging Tembahu ngaturang ayah, mangda tan sidha karya, mwah kawales de Kyayi Anglurah Pinatih, ring Si Tembahu, mangde sugih gawe wekasan, mangkana pasamodhane, Kyayi Anglurah Pinatih ring Si Tembahu.

Taler Kyayi Anglurah Pinatih, nunas lugra ring ida Padanda kalih, Padanda lugra, pacang ngardi pangastulan ring Cocoring Byahung, maparab Pura Dalem Bangun Sakti, kasungsung antuk kawulane ring Byahung, ida Padanda lugraha, reh sih idane ring Kyayi Anglurah. Ida Padanda kalih ngardi pangastulan Dalem Kadewatan, Puser Tasik Batur, Kentel Gumi, sami magenah ring wawengkon Padanggalak, rawuh ring sawah Sanur. Henengakna kang katha.

Pirang dina lawase ring Padanggalak Kyayi Anglurah Pinatih mwah rinebut olih semut, mwah malayu angungsi Wana Wimba , sareng anak cucu mwang kawula, pirang lamine ring Wana Wimba, teher rinebut olih semut, malih pablasah kawulanira, hana angalih sawah paga, hana sutanira amwit angalih nggon, hana angungsi Kapisah, hana ring Pedungan, hana ring Panjer, hana ring Tegal, hana ring Glogorcarik,amit ring sang panghulu, sumingkin ibuk kahyunne, samangke Kyayi Pinatih, teher amwit ring Padanda kalih, saha papanjeran angungsi Blahbatuh, I Gusti Ngurah Anom angungsi Sumerta, putrane giding sami.

Kawuwus Kyayi Anglurah Agung Mantra, Kyayi Anglurah Madhe Sakti, para putra makabehan, tekaning kawula sagreha. Ucapen I Gusti Ngurah Bang pinupu mantu de Ki Pasek Karangbuncing, anyerahang angga, karanane kapegatin pasidikaran, antuk pidukan i aji, tan lingu ring kawongan, pirang lawase ring Blahbatuh, I Gusti Belangsingha, amurang lampah, tur angawa kaliliranya.

Kawuwus ida Kyayi Anglurah sareng sami ring Blahbatuh, kari binuru olih semut, hiyuh kahyunne, opek ibuk, tur nrebes toyeng panon nira medal, tan uning aturu sirep, malih agingsir sakeng Blahbatuh, angungsi Kaphal, ring Kaphal dening genah wantah akidik, sareng makweh, seksekan irika, irika Kyayi Anglurah Pinatih, angutus I Gusti Temuku mwah I Gusti Putu Pahang, sareng I Gusti Jempahi, pacang angladang genah, anuli lumaris angetan, pareng tiga, hana pinanggih denya, alas tegal maluwar, mangaran alas Uruk Mangandang, wetaning Jurang Malangit, teher alase ngaran Pucung Bolong, mwah lor ika, alas Uruk Mangandang, sampun jagat wawidangan I Dewa Gde Oka, ring Tamanbali, mangkana katur ring Kyayi Anglurah Pinatih, kahiring antuk panjak, ika kanggen puri, ingideran de kawula, tekeng para sanak ira, anangun Puri kuloning Talikup, ngaran jagat Tamesi, sampun mangkana, wekasan padha ngwangun panyiwyan angawe kahayonira, sangawengku jagat. Kunang Kyayi Anglurah Agung Mantra, sareng arine Kyayi Anglurah Madhe Sakti, sareng ngiring i aji, kahiring antuk baladiwarga, para putra katah.

Tan sah sinungsung Bhatara Kawitanira. Ri kalane ring Tulikup, sami padha ngardi kakubonan, tur ngardi linggih Kawitan. Pirang lawase ring Tulikup, kaucap walune Kyayi Dawuh Pande, kinempulan olih Kyayi Anglurah Pinatih, nanghing kari ameteng walunya, irika akutu-kutu, pakon de Kyayi Anglurah Pinatih, dadi ta karuruh de utusan sirang Dalem, kang inutus Ki Gusti Blangsingha, sawur utusan, manira kapangandikayang olih sirang Dalem mwang ke mamitang walun I Gusti Dawuh Pande, mangka ling utusan, sumahur Kyayi Anglurah, kadung suba dini depang,, mangka ature ring sirang Dalem, dening samangkana, dadi matulak utusan sirang Dalem. Henengakna sakareng.

Tur ucapen walunya Kyayi Dawuh Pande, sampun bebas tang bobotan, medal kang rare lanang apekik, tan bhina kadi sang bapa warna nira, temes anama I Gusti Dawuh Tabyanengan, mangka rawos ring Pamancangah.

Kawuwus I Gusti Ngurah Bang ring Blahbatuh, aweka tigang diri lakibi, I Gusti Ngurah Bang angalih desa Batubulan, wekane kari ring Blahbatuh, I Gusti Ngurah Bang asanak lawan I Dewa Batusasih, aweka rong siki, aparab I Gusti Putu Bun, magenah ring graheng Batubulan, I Gusti Madhe Bun, angalih desa Lodtunduh, sang bapa kari ring Batubulan, sareng wekane petang siki lakibi, kang pangulu I Gusti Putu Bija Karang, kang pamadhe I Gusti Bija Kareng, anarung angungsi Paliatan Krobokan, arine akakubon sareng rwang sanak, Dawuh Yeh
Dangin We. Malih hana putrane I Gusti Ngurah Pinatih, kang mangaran Ketut Bija Natih, kari ring wawengkon Kerthalangu, dados pamangku ring Dalem Kerthalangu, hana kesah maring Lod Pasih, hana ring Bukit, hana ring Jimbaran, hana ring Ungasan, hana ring Umadwi.

Mangke wuwusen Kyayi Ngurah Agung sareng Kyayi Ngurah Madhe, prasama rawuhing kawula sagreha, hana ring Tulikup, alikane rengat asanak, tur hana utusan sira Dalem, mangdane Kyayi Ngurah Pinatih sareng sami, mangda maparek ring linggih Dalem, kala irika, raris agendurasa sira sareng sinamian, maka pingajeng sang kaka mwang sang ari, ri puputing pawirasan, kadadosan sang kaka ngiring pakahyunan Dalem, sang ari amwit, kala irika hana pahuyungan mwah smretya. Sahur Kyayi Agung Mantra ring arine Kyayi Ngurah Madhe Sakti: yan sira yayi, tan tumut ring kakanta, kakanta bhipraya parek ring sirang Dalem, yeki hana pakirim kakanta ri kita, yadyastu kita yayi, amwiti kakanta mne, yadyan kita mintara angdoh, nghing yayi haywa lupa asanak wekasan, mangkana pakirimku ri kita yayi.

Umatur Kyayi Ngurah Madhe Sakti, ling nira : Uduh kakangkwa sang apangulu sira, nuhun kami sapakirim sirang kaka.

Ri pupute sami padha pasangketanya, laju mapah kalih ikang raja druwe, rawuhing pusaka, katekeng padha kawula; i raka ngambil kerise I Ratu Brahmana, ring watange Ki Baru Gudug, rawuhing kawula sabhagi. Kang ari, Kyayi Ngurah Madhe Sakti, polih ngambil saeteh-eteh pamujane, makadi Siwopakarana mwang Pustaka, tekeng kawula sabhagi.

Ri samangkana Kyayi Agung Anglurah Mantra, lumaris angetan, ngungsi linggih sirang Dalem, saha papanjeran. Kyayi Anglurah Madhe Sakti, lumaris angulon, inutburi de sanak putunira sagreha, tekaning kawula saha papanjeran, tan katheng hawan, mangke ucapen sampun rawuh ring Janggalabija, nghing nampek ring linggih I Dewa Karang ring Mambal, wetning mantu mwang ipah.

Malih wantunin Kyayi Tabyanengan, ngalih desa Den Bukit mwang Gusti Mumbul, Gusti Tawuman, Gusti Dangin, Kyayi Abyannangka, asraman wetaning Buleleng, sama padha amarah lungguh, pablesat angungsi nggon.

Kawuwus I Gusti Madhe Pahang ring Tulikup, hana atmaja tigang diri, laki-laki, kang panuha Gusti Gde Temuku, Gusti Madhe Tegal, Gusti Kajakawuh, sami wijiling tember, Gusti Madhe Tegal ngalih desa Kembengan. Henengakna kang katha.

Kawuwusan Kyayi Anglurah Madhe Sakti ring Janggalabija, sampun padha madruwe kuwu, sakadi tingkahing Puri, tekaning kawulane sadruwe pondok, tingkah kadi kuna, Kyayi Nglurah Madhe Sakti weruh ring aji, agugwan andewasraya, mangke para putra Bija makabehan, dening magenah ring Janggalabija. I Gusti Anom Kajakawuh, angungsi Mangwi, ginenah dwajaning Puri.

Kyayi Nglurah Madhe Sakti, weruh ring aji kabregolan, mangke dening magenah ring Janggalabija, hana mangke patitahing Hyang, kala dina Anggara kasih, sasih kasanga, tengah latri, lungha Kyayi Nglurah Madhe andewasraya ring wana lata, wetaning desa Pangumpiyan, dateng ring tepining wana, katon tang kukus malejeg, aputih rasa atep ring akasa, yeka inungsi de Kyayi Nglurah Madhe Sakti, dateng ring kana, dadi lata mahaghora, dening lintang madurgama, ngresing hati, hilang ikang andus, jaya Kyayi Nglurah Sakti, laju sira mnangahi, raris sira umanek ring bun ika, rawuh ring luhur, rasa hana ulung dasa depa, jeg hana sabda mantara angawang-awang, kapireng de Kyayi Nglurah Madhe Sakti, Bija, yeki rengwa warahku, lamakane kita dinage rabasen wana lata iki, agawe umah, mari kita Ngurah Bija, Ngurah Bun sira wekasan,
huwus karengwa de nira ikang sabda mantara mangkana, olih sira Kyayi Nglurah Sakti Bija, agelis ida turun sakeng taru ika, sampun rawuhing sor, raris sinawenan lata ika, olih apuh tampak dara bun ika maka pangeling-eling, wus mangkana, laju sira mantuka, bang wetan rawuhing kuwu Janggalabija, sarawuheng umah gelis nawuhing kawula sami, tekaning anak putu makabehan, putusing bawos, mangda sregep sareng sami padha makta gagawan, saha babekelan, praya ngrabas bun ika, sakabwatan ipun, pacang anggen desa pakraman, raris kadegang puri, kang wana lata punika, ingaran alas bun wekasan, jeg pranaghata sira lumarisa, prasama ngrabas alas bun punika, gelising crita, sampun rinabas ikang wana lata ika.

Mangke ucapen Gusti Ngurah Pangumpian hanane ring Puri Pangumpian, wus mangkana ri kala kawula Bija praya makarya pondok wiadin kakubon, ri kala tengah wai Sanghyang Surya, asapunika polah wong Bija ring Pasar Pangumpian, dadi erang wong Pangumpian, raris kapiuning ring Gusti Pangumpian, satingkah wong pararudan ika, angrabas alas Bun punika, tan pasamadhana panekanya, mangke hana rawos Gusti Pangumpian, dadi anglarang wong pararudan Bija ika, tan enti pidukanne Gusti Ngurah Pangumpian ring pararudang Bija, mwah tan anut solahing wong Bija, anguyagang mis ring Bancingah Pangumpian, raris kandel saha bokat, ri sampun samangkana, raris kahuman-human tekeng pagustyannya. Dening asapunika tingkahe, telas kapiuning olih wong Bija amasar, dening wong Bija rawuh amasar ring Pasar Pangumpian, tur amatbatang tekeng pagustyane, telas kapiuning ring Ida Kyayi Anglurah Madhe Sakti Bija, dadi ta krodha Kyayi Anglurah Bija, kinoles kang para putra Bija, tekaning kawula sami : Ih cai pianak bapa makabehan, bapanta harep matelasan lawan Si Pangumpian,, ri samangkana teher ingandeg sirang bapa, olih para putra sami, I Gusti Putu Bija, amangkat raris, kahiring antuk anaknya sami, saha wadwa makabehan, tur asurak-surak kalawan-lawan, mahalok-kahalokin, binongkolan olih sirang bapa, raris padha macepuk ikang yudha, gelising nyaritayang, alah I Gusti Pangumpian, tur ngalap kasor Si Pangumpian ring Kyayi Anglurah Bija. Heneng katha sakareng.

Mangke hana ta waneh, katuturanya duke nguni, mangke caritayang sang anyakrawarti ring Mangwi, sareng Ida I Dewa Karang apuri ring Mambal, atatakon kranane, wus sahuning sapratingkahne Kyayi Nglurah Bun, dadi sahur sang atatakon, Oh bener Kyayi Nglurah Bun, lawut Ida I Dewa Karang, sareng Ida Cokorda Madhe Agung, sang sidha panelas rawos ring Mangwi.

Kacarita mangke Kyayi Nglurah Bija, sampun madeg ring Puri Bun, mari kita Ngurah Bija, Ngurah Bun pwa sira wekasan. Tekaning kawula sami, papasih kawula Bun, krana hana desa aparab Banjar Bun kayang kawekas.

Tabyaken tang hulun tan keneng tulah, kacaritanen sang apalinggih, atengeran Ida Padanda Wayahan Abyan, tekaning putran idane, maparab Ida Nyoman Abyan, makadi rain idane Ida Ktut Abyan, maka mantu mwang ipah, olih Kyayi Nglurah Bun, maganti nama, mari Padanda Nyoman Abyan, Padanda Nyoman Bun pwa sira wekasan.

Nghing sira tangguh maka prawita watek Bija Branjingan. Mangke tucapen I Gusti Ngurah Putu Bija, madeg ring Branjingan, awadwa tigang atus, sareng mantune, aparab Ida Ktut Ngurah, padha enak amukti ring Griya Branjingan. Caritanen I Gusti Putu Bija ring Branjingan, kahiring antuk para putra sami, ngardi lalandep ngaran Bangun Olog, petang dasa kehnya, sami manteg-anteg mas, pinaka pangawin ring pangastulan,, maka pangeling-eling, ring prati santananya, maka pasamu haran para putra Branjingan, pingajeng I Gusti Ngurah Putu Branjingan, I Gusti Ngurah Madhe Branjingan, I Gusti Ngurah Anom Branjingan, mangkana para putra mwang putu taler katah. Sajawaning para putri sane kaheman antuk sang brahmana. Henengakna katha sakareng.

Tucapen I Gusti Agung Madhe Agung, akakasih Cokorda Agung Munggu, sang sidha nyakrawreti ring Mangwi, makadi rakane Gusti Agung Putu Mayun, enak amukti ring Mangwi, punggawa padha matwang, manca padha asih. Tatkala sira I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng Cokorda Munggu, lungha aburu apikat, agendurasa ring Dalem Sukawati, ring rawuhe simpang ring Puri Bun, tepengan kaleson kahyun idane, raris ida ngarsayang juru pijet pupu ring Kyayi Bun, reh srek pakahyunne raris katur lamake Ni Jro Maliling, reh tadah sering asapunika titahe, tur akolem-kolem, awasana ameteng Ni Jro Maliling, gelising bawos, sampun kasuwen-suwen bebas tang bobotan, medal tang putra laki apekik rupa nikang rare, tan bhina kadi warnan Sri Aji Mangwi, bawos benehang reh wonging Parerenan, anuli Kyayi Nglurah Bun, raris lungha parek ka Mangwi, papareng lawan Ni Maliling, sarawuhe ring jroning crangcang, ri sedek Sri Aji Mangwi, tinangkilan ring wadwa nira makabehan, saha punggawa, matur Kyayi Nglurah Bun ring Sri Aji, raris Sri Aji Mangwi ngandika, De Ngurah wawu prapta mara ngke parek manira, yeki si apa, De Ngurah adruwe sutane ?
Sumahur Kyayi Ngurah Bun, anak manira Sri Aji, wetu sakeng Ni Maliling. Menget Sri Aji Mengwi, ring wong rare tosing kawot, ngandika Sri Aji : De Ngurah, ira arsa rare iki, punapi De Ngurah arsa. Sumahur Kyayi Nglurah Bun, manira tan piwal ring adnya Sri Aji, angambil rare iki. Kawaswas De Sri Aji, dahating hayu rupanya apekik, abener ulahing wong mottama, ngandika Sri Aji : “Ih kita rare, mangke aku awarah lawan kita, haywa sira wihang ri warahku, haywa wihang ring santananku, mangke siraku warahing nama, apanelah I Gusti Gde Maliling, aku asih lawan sira, iki jagat maka ganjaranku, cihna aku raket asanak tuwi lawan sira, kita angawisesaken sakuwuban Padanglwah, katekanin Jimbaran mwang Kuta Mimba, anganggo kahuden-uden urip wesi sapisan, sapangreh ta wenang, sakakuwubang Padanglwah Tibubeneng mwang sawah Pondok Sempol, I Gusti Gde Maliling maka pingarep, angamet mangidul wenang, nanghing wangsanta mangda kari manggeh mawangsa Wang Bang Bun treh Pinatih, katekeng wekasan,” mangkana
panugrahan Sri Aji Mangwi ring anakira I Gusti Gde Maliling, sampun padha kasaksinin, ri wateking tanda mantri makabehan. Tahetang katha nira I Gusti Gde Maliling.

Mangke kawuwus I Gusti Ngurah Putu Bija ring Puri Branjingan, katekanan durmeda, rengat asanak lawan nirang bapa, Kyayi Nglurah Bun Sakti, tan weruh arama mwang asanak, kadi ampehan Branjingan lawan Bun, meweh Sri Aji Mangwi aweh wirasa, lawan anak ring Branjingan, nyapa kadi aku tingkahnya, opek kahyunne sirang bapa, mwang asanak, padha kasusupan sanghara bhumi, tan eling asanak mwang makawitan, erang kahyunne Kyayi Nglurah Bun Sakti, kinon para putra nira angrusak kakanya ring Branjingan, dening sahika, karenga de I Gusti Ngurah Branjingan, laju sira amranang sampi, padruweyan kawula Bun, salah ngrusak pabyanan, teher ingambil ingadol, kapireng olih sirang bapa ring Puri Bun, tan henti pidukanne sirang bapa, pareng para putra sami, mwang kawula sami, hana bawos Kyayi Nglurah Bun, puputing bawos ring Puri Bun, yan sidha telas Si Branjingan, sira talpaka ring bapanta, mangke hana pasamudhana, Kyayi Bun ring kawula Bun, yen sidha rusak Si Branjingan, hana kawula Bun salah pati, patut tinundung; yanya salah tinundung, sakewala sinampura, mangkana puput babawosan ring Puri Bun, dening sahika galak kawulane sami, geger padha wani atangkep prang, mangke padha lumaksana, kahawug Puri Branjingane, olih I sikep Bun, akeh alok kalawan-lawan, Bun kalawan Branjingan, padha wani atangkep prang, katah padha nandang kanin, surak awanti-wanti, kasor ikang Branjingan atangkep prang, I Gusti Ngurah Branjingan praya bani matelasan seda, sareng anak rabi mantu cucu sami, sampun angangge bhusana sarwa petak, praya seda ngrana yadnya, eweh manah kawula Bun, makadi para putra makabehan, raris umangseh sirang bapa, angregepan aji kabragolan, lumihat I Gusti Ngurah Branjingan, ngantenang sirang bapa, mateteken bokat, tur simbang-simbang, mahambed poleng masekar pucuk bang, dadi ta res-res sira Ki Ngurah Branjingan, ngantenang sirang bapa, dadi ta ajrih Ki Ngurah Branjingan, saha kawulanya sinamian, ulap ngantenang sirang bapa, malajeng sira rarut cenik kelih, luh muani, padha amrih jiwa, angungsi Srijati Sibang, alinggih ring Darmasabha, ngaturang angga ring I Gusti Agung Kamasan sareng sami, rawuhing kawulanya sami, sarawuhe ring Darmasabha, pablesat kang para putra sami padha angalih nggon,, dadi praya seda wedi ri sirang bapa, dados urung seda, buwung mati, pacang seda, ngaran Jagapati. Heneng katha sakareng.

Mangke tucapen para putra Branjingan Ni Gusti Ayu Madhe Bija, I Gusti Putu Bija, I Gusti Ngurah Madhe Bija, I Gusti Ngurah Gde Bija, I Gusti Ngurah Anom, I Gusti Ngurah Tangkeng, I Gusti Anom Lengar.

Sirang bapa lawan I Gusti Ngurah Putu Bija alinggih ring Banjar Bantas, arine I Gusti Ngurah Madhe Bija, alinggih ring Tingas, Gusti Anom Lengar, angalih desa Moncos, Gusti Anom Bija, angalih desa Bongan Tabanan.

Mangke ucapen Kyayi Ngurah Bija madeg ring Puri Bun, tan wenten halangan kahyun idane, dening kaheman antuk Sri Aji Mangwi, pirang dina lawase amukti sukha ring Puri Bun, mangke hana prabhedaning Hyang, bendu ida Sri Aji Mangwi, ring I Dewa Karang, kabawos pacang purun malikang bhumi, sampun prasidha nawuhin panjak Mangwi, praya angrusak I Dewa Karang, dadi ta kapireng olih I Dewa karang, laju sira ka Puri Bun, agendurasa kalawan sang matwa, Kyayi Ngurah Bun, ri sampun puput babawosanne ring Puri Bun, mantuk I Dewa Karang, tan sangsaya kahyunne I Dewa Karang.

Mangke caritanen jeg aglis dateng sikep Mangwi, ingiderin, ingadu olih para putra makabehan, makadi ida I Gusti Agung Mayun, ingiter Purine ring Mambal, olih sikep Bun, erang kahyunne I Dewa Karang, ta kocap, I sikep Bun manggala ri mukhaning Puri, mula kandel sikep Bun punika, ring sang sidha anyakrawreti ring Mangwi, anyaga I Dewa Karang, mangda prasidha telas rusak, mijil I Dewa karang, sakeng mukhaning Puri, kahungsi I sikep Bun ring mukhaning Puri, adwa kahyunne Kyayi Bun, tur kalaput kasarwang, I Dewa Karang olih I sikep Bun, nto karanane luput I Dewa Karang tan keneng karusak angob tang wong Mangwi, ring widagdane I Dewa Karang, olih Kyayi Ngurah Bun, mangke I Dewa Karang angetan ngalih sanake, I Dewa Bata, ida ngasrama ring Banjar Padangtegal, wawengkoning Tegalalang. Pira lawase ring Banjar Padangtegal. Dadi ta uning Sri Aji Mangwi, ring wiwekane Kyayi Ngurah Bun, makrana luput I Dewa Karang, dening ipah mwang maku maka mantu, mawanan tan henti pidukane Sri Aji Mangwi, putusing wirasa, katabeh tang tegteg agung, mangkat I Gusti Agung Mayun, saha sanjata mwang wadwa nira makabehan, praya angrusak angrejek Kyayi Nglurah Bun, yanya wani atangkep prang, telasang rawuhing anak putu nira, reh piduka nira Sri Aji Mangwi mwah Sagung Mayun yan tan wani kewala ulah juga, tur randahin, rawuhing wadwanya sinamian, puput pawarah-warah Sri Aji ring bahudanda nira sami, sampun padha sinanggup, sawadwa Mangwi kadi bawos ring ajeng, sami padha ngungsi kasuran, akeh para wadwa Mangwi, tan weruh Kyayi Ngurah Bun, ri samangkana titahe, dadi ta kagyat Kyayi Ngurah Bun, laju anabeh gendongan, saha sikep, tur asurak-surak, geger kahyunne I Gusti Ngurah Bun tekeng para putra sami, tur ngawalek kalawan-lawan, metu saha saselet sagreha, mijil kawula Bun, tur atukar Mangwi lawan Bun, padha ngonekang kaprawiran, alok kalokin, sampun matangkep ikang prang, gorok- ginorok, tujah-katujah, macepuk ikang yudha adadagan, tusing nawang timpal musuh, akweh nandang kanin mwang pejah, olih tinangkyangan sikep Mangwi, olih sikep Bun, mur I Gusti Agung Putu Mayun, keni katuwek olih I Gusti Ngurah Bun, tur lilih sikep Mangwi, palas ikang prang, marasa eweh Kyayi Ngurah Bun, santukan akweh angrebut, samangke mapineh-pineh Kyayi Bun, pacang masasirig, ring krodhane sri Aji Mangwi, tan wani Kyayi Bun, atangkep prang lawan Sri Aji Mangwi, santukan I kawula Bun wantah akedik, wadwa Mangwi sareng katah, kalahika Kyayi Ngurah Bun asasirig minggat sakeng Puri Bun sareng sinamian, rawuhing kawula, anak rabi, mangungsi gumi Badung, alinggih ring Taensiat, kawulane kagenahang ring Banjar Bun mwah ring Banjar Ambengan. Heneng katha sakareng.

Mangke sarawuhe Sri Aji Mangwi, mahiringan sikep katah sagreha, kadi atma prasangsa, bhipraya matelasan sawateking Bun, kateka tekeng anak putu nira, erang ri linan idane I Gusti Agung Mayun ring Puri Bun, mangkana katatwanya nguni.

Kocapan Kyayi Nglurah Bun ring Taensiat, kawula mwang sapara putrane, padha murang desa, amit ring i Aji, I Gusti Bun Sayoga, ngungsi pradesa Sigaran
Mambal, I Gusti Ngurah Padang, angalih desa Karangasem, jenek ring pradesa Padangkerta, I Gusti Ngurah Teja, angalih desa Den Bukit, hana atmajanira tigang siki, kang jyesta kadi nama ikang bapa, tumut ring Ida Ktut Dawan ring Dawan, Banjar, I Gusti Demung, kesah ngungsi jagat Timbul ngaran Sukhawati.

Mangke ucapen I Dewa Manggis Kuning, akuren lawan Ni Gusti Ayu Pahang, agendurasa lawan I Dewa karang, apuri ring Tapesan, prasama padha eling, ring kapitresnane i bapa Kyayi Nglurah Bun, saduke dangu, padha mutang kapitresnan sira sang kalih, I Dewa Manggis lawan I Dewa Karang, ngawentenang utusan ka Badung, praya mamitang i bapa Ngurah Bun, mantuke ring sang kalih Denpasar mwang Pamecutan. Sapuputing bawos, dadi kabebasan, Kyayi Ngurah Bun prasama mantuk ka Gianyar, kadi pakarsa I Dewa ring Gianyar, sapamite I Gusti Ngurah Bun sakeng Badung Taensiat Pamecutan, raris mamargi sagreha, angungsi alas Kawos, nghing putrane pinih luhur, aparab I Gusti Ngurah Putu Wija, dinama putra de Kyayi Pamecutan, temes anama I Gusti Ngurah Pamecutan, temes awesma ring Taensiat Pamecutan.

Mangke tucapen I Gusti Nglurah Bun, santukan sampun lami malinggih ring Badung Pamecutan, magentos parab Kyayi Nglurah Pamecutan. Mangke tucapen Kyayi Nglurah Pamecutan,sane sah sakeng Pamecutan Taensiat, hana atmajanira limang diri, apasadnya : kang panghulu I Gusti Ngurah Mawang, kang pamadhe I Gusti Ngurah Tangeb, kaping tiga I Gusti Ngurah Angkrah, kaping pat I Gusti Ngurah Ktut Bija, kaping lima Ni Gusti Ayu Oka.

Mangke walinin mwah I Gusti Ngurah Mawang, apuri ring Negari, I Gusti Ngurah Tangeb, sareng kalih kari ring Mawang, I Gusti Ngurah Ktut Bija, ginenah ring Kutri, kang stri sareng ring Negari.

Mangke cinarita I Gusti Ngurah Mawang kacoba antuk bhasa ring tajen, marep ring I Dewa Belang, matangtang buin mani semengan, padha manyikep, teka ring pangataging dina semeng, durus yudhane, sareng sametonne makejang, padha tragya kadi dharatan, atangkep yudhane, nebek katebek, pamuput alah I Dewa Belang, desa ika kagamel rawuh kaumahnyane, antuk I Gusti Ngurah Angkrah, sakeng Banjar
Tunon, taler sahan alas Kawos wiadin Mawang, matangnya mamusuh kaliliran.

Mangke wuwusen I Gusti Ngurah Tangeb, kaharsayang antuk I Dewa Manggis Kuning ring Puri Gianyar, tur ngawentenang utusan, ka Puri Nagara, ring Cokorda
Oka Putra, kapiserek pisan, mangda i bapa Ngurah Tangeb katur, jaga kagenahang ri jagat Pangrebongan, ri puput pagendurasanira, laju katur i bapa Ngurah Tangeb, saha kawula, sagreha olih ida Cokorda Oka Putra, saking Puri Nagara.

Mangke tucapen sapara putra putu nira Kyayi Ngurah Tangeb ring Nagari Pangrebongan. Wireh jagat Pangrebonganne ri sampunne kalinggihin olih Kyayi Ngurah Tangeb, sahan sakeng Nagari, punika makawinan, mawasta Nagari Pangrebongan kayang kawekas.

Mangke wantunin endah para putra putu sami padha wredhi, wenten kesah ka Celuk, wenten ngungsi Batuyang, wenten ngungsi Lembeng, wenten ring Tohpati, wenten ring Gowang, wenten ring Beng, wenten ngungsi Mangwi, wenten ring Moncos, wenten ring Jimbaran, wenten ring Bukit.

Waluyakna ikang katha nguni, Bhatara Sakti Manuaba, ikang putra metu saking I Gusti Ayu Tianyar, jyesta putranira Ida Wayahan Tianyar, Ida Nyoman Tianyar, Ida Ketut Tianyar, mangke huwus apodgala, singaskara de bhatara Sakti Abah, apan sira mamitweng sahodhara lyan ibu, sira ngamangguhang kastewaryan. Ri wus sinangaskara de nirang Pandhya Mahasakti, kang jyesta apanengeran Bhatara Wayahan Tianyar, kang ari Bhatara Nyoman Tianyar, wuruju Bhatara Ktut Tianyar, padha amangguhaken kasteswaryan, mwah sira katiga padha inugrahan guna sira, Bhatara Wayahan Tianyar Kicen pangrupak, Bhatara Nyoman Tianyar sira kicen pustaka, Bhatara Ktut Tianyar, inanugrahaken kadhanurdharan, padha telas de niran angaweruhi, panugrahan ira Dang Guru Pandhyanira, huwusing katha.

Ndan winistara, nama Gusti Ngurah Batulepang, ring Batuan desanira, sira murkha angkara, irsya manon asrameng Manuaba, dahat ramya subhiksa haneng Manuaba asrama, sakweh ta brahmana putra asramengkana, tan mari inusak-asik de Si Ngurah Batulepang, deni Bhatara sakti Manuaba, huwus mantuking sunyata, nghing Bhatara Sakti Abah kang kinawedyane Si Ngurah Batulepang, kahadang tan haneng asrama, sedeng ameng-amengeng Banjar Ambengan, sighra Si Ngurah Batulepang angrabdang bhretya, sasangkepan sanjata, bhipraya angruwek asrameng Manuaba, humung suraking wadwa, kunang Padanda Teges, awedi kumeter aminta sraya ring Si Ngurah Batulepang, nda nikang brahmana kabeh padha amrih yasa, adi sura maharatha, lwir papranging dewa asura, malayu wadwane Si Ngurah Batulepang, kacurnan lyan paratra, krodha Si Ngurah Batulepang, maso saha wadwa sumahab, liniput ikang asrama, kunang ikang brahmana kula, padha tan hana surud, apan sotaning akedik, ginanti ginunturing lawan, tandwa alah ikang asrama, wisirna bhrasta, akweh paratra lyan kacurnan, wanehan alaradan jalwistri angungsyeng sima, atawan-tawan tangis.

Duk mangkana hana para wadwa nira sadhaya mwang para sisyanira, Sirarya Tegeh Poh mwah Poh Landung nama sira waneh, sira Pasek Bandhesa, Prabalikarang,
Bandhesa Manik Mas, angungsi jagat Banjar Tunon, kang adruwe olih I Gusti Ngurah Angkrah.

Kalunghang wretta angrengo I Gusti Dawuh Baleagung ring Gelgel, angungsi jagat Bangli jumujug ring Ida Padanda Sakti Bajangan, aminta putunira sang katrini, Ida Wayahan Tianyar, Ida Nyoman Tianyar, Ida Ktut Tianyar, padha sukha mwiting Padanda Sakti Bajangan.

Tan ucapan ring hawan dhateng haneng Sweccanagara, karengwa dening Dalem, yan Ida Wayahan Tianyar dhateng, lawan sasanaknira kabeh, dadi kinwan sira Ida Wayahan Tianyar aming jroha, umedek ring Dalem, kadulu di nira pinapaging liring amanis, mwang sabda manohara, ling nira :”Uduh Ida Wayahan Tianyar, munggaha sirang mareng Babatur, ingke pareng alungguh, lah waraha mangke kamandhabagyanira”. Dadya umatur Ida Wayahan Tianyar, sawetning asramanira rug rinujag dening murkha Si Ngurah Batulepang, linagan rinek saha balanya, akweh angemasin haneng asrama”.

Sumahur sang Bhuminatha :” Ling nira, Uduh yan mangkana Si Ngurah Batulepang, jah tasmat sira tan tulus anemu wibhawa, apan sira dwijaghna, anemu papaning brahmatya”. Mangkana sapanira Dalem ri Si Ngurah Batulepang, mwah Padanda Sakti Abah, aniwakna sapa saksat bhajra wisya metu sakeng tutuknira, mangkana wak sapanira.

Mangke Ida Wayahan Tianyar, lawan sanaknya kalih, haywa kita wancakdharya, hulun aweh sthana, hana sasanake sira haneng Pamuhugan, Kyayi Nyoman Tianyar pasenggahanira, mwah hulun maweh bhretya rong atus, mwang duhung kaliliran sangke ibunira anama Ki Tan Pasirik, kagayuh deni Kyayi Nyoman Tianyar, iki duhung Si Bharu Pangesan, ulun masunge sira, amisinggih Ida Wayahan Tianyar sareng lawan Ida Nyoman Tianyar. Henengakna ikang katha sakareng.

Tucapa mangke Sri Bhuminatha, kinon ikang para Punggawa, mrastakna Si Ngurah Batulepang sakulawarganya katekeng anak rabinya, bhrastakna, tandwa gumuruh ikang bala atihang sanjata kweh tan kena winilang, sesek sumarasah tan paligaran, mwang para mantri nira Sri Bhuminatha, agya rumejek kuwunira Si Ngurah Batulepang kinabehan sira, kepwan twase Si Ngurah Batulepang, tan wruhingde humung gumenter ikang bala, anub tinub, arurek arangkit akancara nikang prang, pati gagap tan weruhing kadhangnya, apan kasaputan dening wengi, hetunyan padha angwangun suluh, wiparita anempuh mangetan lakune Si Ngurah Batulepang, mundur wadwane Si Ngurah Batulepang, apan akweh paratra mwang kacurnan, teher amuk Si Ngurah Batulepang, tan hanang tahen twas, pati prapati galah, dening timira, akandelan, kunang Si Ngurah Batulepang, kemengan amet hawan tan wruha deyanira, apan bhrasta akweh ikang wadwa, sesaning pejah padha malayu ngungsi kuwunya sowang, raris Si Ngurah Batulepang dadi umanjing ring umahing asrahat obat, irika inasut kinusa Si Ngurah Batulepang, kinekering wadwa makweh, kunang abhimataning mantri sadhaya, tan pasungha amateni, apusen lara-laranen patinya, wruh Si Ngurah Batulepang yan pinejah linara-laran dening satru, teher pwaya mara ri paparotaning obat, neher ingapen tandwa umurub dilahnya tekeng antarala, tandwa pejah Si Ngurah Batulepang, wisirna katekeng wadwanya, mangkana hinganing brahmaghna, apan amatyani brahmana tan padosa, patinya awet manemu papa sangsara.

Tucapen mangke ri huwus alah I Dewa Belang, dadi ta krodha I Dewa Kaler, erang ring sametone katetehan wangsa, raris nangtangin I Dewa Gde Kaler mabhelapati. Dening asapunika I Gusti Ngurah Mawang, I Gusti Ngurah Angkrah, angdadawuh para wadwa pangareping prang, I Babawung, I Pasek Tulup,, miwah para palaradan sakeng Manuaba, sira Tegeh Poh, I Bandesa Manuaba, Bandhesa Manik Mas, mwang I Prabali Karang, raris anghanaken parum ri tengahing bangket, nyikiyang pasungketan salunglung sabhayantaka Gusti lawan panjak, yan sinalih tunggil piwal kena upadrawaning saksi, mangkana pinaka patinget pangeling-eling, genah ika kawastanin Pura Janji katekeng mangke. Huwus puput pasubhaya pinaka pangoreg prang I Babawung, Mekel Tulup, Pasek Bandhesa,, kang pinaka nitining gelar prang sira Poh Tegeh.

Ature, masa cokor i ratu aturin titiang masiat, banggyang titiang sareng sami mangarepin, raris I Babawung nangtangin I Dewa Kaler, benjang semenganne durus yudhane, I Babawung ngedas lemah nabuh kulkul kapasangin upas, madan I Mata Kemong, wawu rawuh mesehe, katulup, kena I Dewa Kaler, deh kadutanne I Bahankawu, kema mulih ngrabda upase, pelud matanne I Dewa sangsi, kadutane katur ring Cokordha Nagara, mangkana katatwanya nguni. Punika awanan para pangabih mwang rencang makabehan nunas mangdane I Gusti Ngurah Angkrah malinggih ring Banjar Tunon.

Mangke ucapen I Gusti Ngurah Mawang sapanyeneng ida ring Nagari sayan-sayan kaloktah. Mangke wuwusen malih I Gusti Ngurah Tangeb, kaharsayang olih I Dewa Manggis Kuning ring Gianyar, tur ngawentenang utusan ka Puri Nagara, ring Ida Cakordha Oka Putra, kapiserek pisan, mangdane I Bapa Ngurah Tangeb katur, jaga kagenahang ring jagat Pangrebongan, ri sampun puput pagendurasanira, laju katur I Bapa Ngurah Tangeb, saha kawula sagreha olih Cakoerdha Oka Putra, saking Puri Nagara.

Mangke ucapen para putra putunira Kyayi Ngurah Tangeb ring Pangrebongan, wirwh jagat Pangrebonganne, ri sampune kalinggihin olih Kyayi Ngurah Tangeb, sahan saking Nagari, punika mawinan mawasta Nagari Pangrebongan katekeng wekasan.

Tucapen mangke sang kumawaseng Nagara abhiseka sira Cokordha Oka Putra, Cokordha Sakti Bhima bhiseka wanehan, gemuh raharja ikang Nagara, mapan sira angrangsuk niti sastra agama mwang raja sasana. Duk mangkana ring Banjar Tunon nagara madeg sira I Gusti Ngurah Nesa, sira adruwe ari mwang raka, nghing kang raka mebu parameswari, apuspata I Gusti Ngurah Madhe, mwang kang ari tunggal ibu apuspata I Gusti Ngurah Ktut Gambrong, jagate padha trepti, panjake sami subhakti ring anggan ida, mapan sira kabih pingajeng sira I Gusti Ngurah Ktut Gambrong, pingkalih para panjak, Mekel Bandhesa, Mekel Tulup, Mekel Manuaba, Mekel Manik Mas, mwah sira Mekel tegeh Poh, kawekas sinanggeh Mekel Tega.

Ikang rumuhun sane sinanggeh panghulu ring Banjar Tunon wantah putra prami I Gusti Ngurah Madhe,, nanghing sangkaning pikedeh kahyun ida Cokordha Sakti Bhima, I Gusti Ngurah Madhe kagentosin olih arine I Gusti Ngurah Nesa, nanghing kahyun yan kabih olih arine I Gusti Ngurah Ktut Gambrong.

Ri sapanyenengan ida sampun madruwe pangastulan Pura Gde Bun, pesengan ika nganutin kawitan, duk punika raris pangastulanne kasukserah ring para panjak nganutin pasubhaya salunglung sabhayantaka kadi nguni, irika wenten pakarsan I Gusti Ngurah Madhe, mangda kantun sasisih ring panjak nunas mangdane ngambel Pura Ulun Danu, apan tan kari kumawaseng jagat. Mangkana katatwanya nguni.

Mwah para rencang panjak pangoreg taler kapaica panyungsungan, sakadi Mekel Bandhesa Poh Tegeh, nyiwi Pura Gunung Agung, Mekel Tulup nyiwi Dalem Sakenan,
Dalem Gelgel, Ratu Ngurah, Dalem Nusa, mwang Bandesa Manuaba nyiwi Pura Gria Sakti Manuaba, Ratu Taman Bale Pegat, Ratu Taman mwang Ratu Bancingah, mwang Mekel Manik, nyiwi Ratu Mas Pamanahan, mangkana katatwanya nguni.

Mwang hana pasungketa makadi bhisama kawitan, wenang sira maka sami nyejerang pacuntakan 12 dinten, sira Bandhesa, sira Poh Tegeh, wenang sira matunggalan pasidhikaran, sembah- kasembah, mangkana juga Bandhesa Manuaba mwang Mekel Tulup, nghing mangkana elingakna katatwan kawitan sira, mwang subhakti ring sang panghulu.

Alawas-lawas rundah ikang jagat kadi pangendaning Hyang kali sanghara, sira sang kumawaseng Nagara Cokordha Sakti Bhima, Cokordha Oka Putra ngaran ira waneh, runtik ri sira sang kumawaseng Ubud. Dadi rame ikang yudha, mapan sami tosning ksatriya prawireng prang. Nghing sadurunge Cokordha Ubud sampun polih maghosita sareng I Gusti Ngurah Ktut Gambrong ring Taman Bhija, mangdane ida tan nyarengin yudhane, kewala nampi pikolih juga.

Santukan ida wantah tosning ksatriya, tan suruding prang mwang andel ring aji kabregolan, tan tumut ring pituduh Cokordha Ubud nghing mawalik juga sira. Tadanantara magatik ikang yudha, saling arug, tuwek- tinuwek, sempal-sinempal, pupuh-pinupuh, dadi kasor Ida Cokordha Oka Putra ring sawah Panambiyan, mantuking surapada. Huwus mangkana mintar desa kang para putra, saha papanjeran, kahiring dening wadwa makabehan.

Mangkana juga pangoreg prang I Gusti Ngurah Ktut Gambrong, nyujur mangulon kasarengin olih panjak pingajeng Pan Taweng, Pan Dayuh, Pan Meber, sahananing desa sane kalakonin sami padha rarud, kaparna I Gusti Ngurah Ktut sampun alah ring payudhan, pradesa ika Banjar Ambengan, Singhakreta, Banjar Tunon, Mawang, Sigaran, Nagari, Kutri, Abasan, Singhapadu, sami mintar ninggal desa, makta padruweyan sowang-sowang.

Tan caritanen ring hawan rawuh ring wawidangan Kasiman, kacandak olih I Gusti Ngurah Gde Kasiman, mangdane ledang jenek ring Puri Kasiman, para rencang makweh sane minggat, wenten ka Batubulan, Sesetan, wenten ka Ketogan, ngungsi wawidangan Ki Dalang Tangsub, wenten ka Tegalnarungan, ngungsi linggih I Gusti Ngurah Anom Lengar, wenten ka Leba wawidangan I Gusti Ngurah Pacung. Ring desa leba kantos polih makarya pangastulan. Ri sampun I Gusti Ngurah Ktut polih masanekan ring Padhangjerak, kahiring olih panjak sane subhakti raris ninggal desa jumujug ring loring Menghapura, tur kasayut olih kumawaseng Mangwi. Desa genah jenek kawastanin Denkayu Banjar Tunon, ri sampun asowe wawu rawuh raka arin ida pingkalih para panjak, sakadi Pan Poleh, Pan Gog, sayan degdeg linggih ida raris makarya Pura pasimpangan sakadi sane wenten ring Banjar Tunon. Pura punika raris kasuksara ring panjak pangiring mwang tatadan sakadi katatwane nguni.

Ri sampun jangkep pawilangan sami, dadi ta para panjake sane kasuksara ngawentenang parum, sang kasudi pinaka prajuru Pan Gog pinaka kelihan Pura, juru canang ring Pura Geria Sakti Manuaba, Pan Gapul pinaka undagi, Ni Madhe Mewer pinaka juru canang, nanghing palinggih kantun marupa turus lumbung. Sasampunne Pan Gog, kagentos olih I Madhe Retig, Pan Gapul kagentos olih Ketut Punduh miwah I Wayan Rempon. Wawu raris mataki-taki ngamecikang wawangunanne, tur makarya juru canang sangkaning nyanjan mwang mapinunas. Raris wawangunanne sane pinih pungkur kapuputang palinggih Ratu Gunung Lempuyang, sawatara ri saka kala Silaning jaladhi murtining tunggal, tur kasuksara ring I Mangku Agung, Mantrining Anom miwah Kawitan kagambel olih I Madhe Retig, pinaka Kelihan miwah Juru Canang. Mangkana katatwan Pura Gde Bun ring desa Uttaraning Wreksa, wawidangan Menghapura.

Malih walinin kang carita palalintih ikang Puri, sane kumawaseng wawidangan Denkayu Delodan, tur nyuksarayang Pura Gde Bun ring para panjak panyiwi sami.

Tucapa mangke I Gusti Ngurah Madhe, mijilan prami, masameton sareng kalih apuspata I Gusti Ayu Gedong. I Gusti Ngurah Madhe madruwe rabi kalih Ni Jro Piring mwah Ni Jro Tanjung.
Jro Piring madruwe weka 3 diri lanang kakalih istri sanunggal. Kang lanang I Gusti Ngurah Putu Piring, I Gusti Ngurah Anom Tekor, kang stri I Gusti Ayu Ketut Raka, marabian ka Puri Sulang. Mwang Ni Jro Tanjung, maputra I Gusti Ngurah Oka Tanjung. Para panglingsir iki malinggih ring Jro Gde Kelodan.

Panglingsir sane malinggih ring Jro Gde Baleran, sira I Gusti Ngurah Nesa, madruwe rabi 4 (papat), kalih prami, kakalih panyrowan. Asiki saking Puri Pinatih, ngawentenang putra lanang asiki, I Gusti Ngurah Ktut Kacir. Kapingkalih saking Banjar Ambengan, ngamijilang putra lanang asiki I Gusti Ngurah Gadhing. Jro Soka, saking Umah Anyar, ngamijilang putra lanang asiki, mapesengan I Gusti Ngurah Madhe Soka. Kaping pat Jro Nyiri, saking Umah Anyar, ngamijilang putra lanang 3 diri, kang jyesta mapesengan I Gusti Putu Grundung, sane alitan I Gusti Oka Nyiri. Kang wuruju I Gusti Ngurah Nyoman malinggih ring Sumertha.

I Gusti Ngurah Gadhing, madruwe rabi 2 diri, saking Puri Pinatih asiki, saking Sibang Banjar Bantas asiki. I Gusti Agung Biyang Pinatih, ngamijilang putra lanang asiki, mapesengan I Gusti Ngurah Gde, rabine saking Sibang Banjar Bantas tan paputra

I Gusti Ngurah Ktut Kacir, madruwe rabi 3 diri, asiki saking Laplap I Gusti Kompyang Sukil, madruwe weka lanang istri, kang lanang I Gusti Ngurah Pindha, kang stri I Gusti Ayu Pindhi. I Gusti Ayu Madhe saking Denkayu, tan paputra. Ni Jro Nyiri saking Pinatih, maputra istri asiki. I Gusti Madhe Rai Soka, madruwe rabi asiki saking Pinatih, madruwe putra 4 diri, lanang kakalih, istri kakalih, sane lanang mapesengan I Gusti Ngurah Putu, sane alitan mapesengan I Gusti Ngurah Nyoman, sane istri mapesengan I Gusti Ayu Madhe, kambil ka Griya Kedaton Denkayu, sane alitan I Gusti Ayu Oka, kambil ka Puri Pinatih, dados Padanda Istri. I Gusti Ngurah Putu Grundung, madruwe panyrowan Ni Jro Kandel, saking Darmasabha, madruwe putra istri 2 diri, I Gusti Rai Koco,
I Gusti Nyoman Pulu, kambil ka desa Nongan. I Gusti Madhe Oka Nyiri, madruwe rabi asiki mapesengan I Gusti Ayu Madhe. I Gusti Ngurah Nyoman madruwe rabi saking Sumertha.

Panglingsir ring Jro Gde Delodan, I Gusti Ngurah Ktut Gambrong, madruwe rabi 2 diri, sane prami saking Banjar Bantas Sibang I Gusti Ayu Ktut, sane panyrowan pianak Pan Taweng, Ni Nyoman Sidet, Jro Nguli wasta wanehan, saking Banjar Tunon. I Gusti Ayu Ktut, madruwe putra 3 diri, lanang kakalih, istri sanunggal. Kang lanang I Gusti Ngurah Putu Togog, sane alitan I Gusti Ngurah Madhe Oka, sane istri I Gusti Ayu Gde. Nanghing Ni Jro Nguli, ngamijilang oka lanang 4 diri, kang jyesta I Gusti Ngurah Putu Kotak, I Gusti Ngurah Nyoman Lenjo, I Gusti Ngurah Ktut Oka, panguntat I Gusti Ngurah Alit Tegig.

Mangkana kadadhinya, endah para putra, para putu mwang para rencang, sami padha wredhi santana.

Iki Prasasti Pura Gde Bun ring Banjar Denkayu, huwus puput kahayun mwang kapasupati olih Rsi Agung Pinatih, ring rahina Saniscara Kliwon wara Kuningan, duk ngawentenang karya Pangenteg Linggih, Sasih Magha, Kresnapaksa Pang. 7, rah 2, tenggek 1, windhu 9, yuga 1, pinaka yusaning bhuwana Guna Candra Babahan Rupa. Subal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s