I Lutung lan Tukang Gergaji Kayu – Basa Bali

Kacarita ring pasemengan pesan, sami anake pada ngingetang geginan, ada ane ka carik, ada ka peken, ada anak ngalih saang, ada ane mareresik, ada ane ngalih kayu, bakal kangge lakar umah, tur ngaba gegawan manut swagina lan gegamannyane.

 

Dugase ento ada tukang gergaji kayu, ajaka dadua, suba sregep ring gegawannyane, makadi : kapak, caluk, kandik, gergaji lan pamaji. Magegarapan notor carang kayu, monggol lan ngebah baan kandik. Sasubanne pungkat lantas katugel-tugel, manut pigunannyane, angge lakar umah, sesaka, lambang, pamentang, tugeh, iga-iga, cangawang miwah sane lianan. Lantas ngae prantos anggona tongos ngergaji kayune, sesubanne makejang tragia, ditu mara ngawitin menekang kayu tur ngergaji. Ri kala ngergaji kayu, ada ane beten, ada masih ane baduur, ia kalangen magarapan, baana ningeh munyi patempuh kayune lawan gergajine, waluya magegendingan, limannyane kadi anak ngigel.

Tengah ai, jejeg suryane, panese banteng, ditu i tukang gergaji kayu mareren, bakal nunas sangu. Ditu i tukang kayu, mareraosan ajaka sawitrane, mangdane gergaji nenten kailut olih kayune, lantas pasangina pamaji ring pantaraning belahan kayune ento. Sesubanne pragat, lantas ipun ngalih tongos masayuban sane tis, tongos lakar madaar. Sangkaning kaliwat seduk, itep seleg ipun madaar, sekadi tan rungu ring napi-napi.

Ri kala ento ada lutung teka ajaka liu, sambilanga macanda, makecog-kecogan saling langkungin, ada ane macanda ngentungang tain gergaji, suryak-suryak, baan kaliwat demenne. Ada sinalih tunggil i lutung makecog kaduur kayune, ane suba mapasang pamaji lan gergaji. I lutung seleg ngawasin, nalektekang duk ipun i tukang kayu magarapan, pamajine punika tan wenten. Ditu i lutung lantas makecog, duur kayune tur ngabut pamajine, lantas atep kayune lan nyepit butuhnyane i lutung. I Lutung aduh-aduh nahenang sakit, kantos ngemasin padem.

Pakeling :

Patut iraga sareng sami maparilaksana ninutin Swagina utawi Swadharma.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s