Dharma Wacana – Siwa Ratri

OM Suastiastu

Rarahinan Siwa Ratri, wantah rarahinan sane pangrawuhnyane awarsa apisan, inggih punika nemonin panglong ping 14, Sasih Kepitu, Caturdasi Kresnapaksa Maghamasa, sane kaloktah kabaos Prawaning Tilem Kepitu.

Parindikan puniki, malarapan antuk satua Lubdhaka, sane wenten ring Kakawin Siwaratrikalpa, sane kekawi olih sira Mpu Tanakung, duk pamekas masa Majapahit. Ring Bali Kekawin Siwaratrikalpa punika seringan kabaos Kekawin Lubdhaka, santukan dagingnyane pamekas wantah satua sang Lubdhaka. Sang Lubdhaka sering kabaos sang Nisada, Sambara utawi Pulinda.

Sang Lubdhaka wantah mageginan dados juru boros, sane hidupnyane papa, tur ipun mapomahan ring pagunungan, kasarengin antuk pianak somah ipunne. Sarahina geginanipun wantah maboros, kangge pangupajiwan kulawarganipun.Ri kanjekan panglong ping 14 sasih kepitu, sang Lubdhaka maboros katengahing alas, matetujon morosin sato (sattwa), makadi : macan, celeng alasan, gajah miwah badak. Ring sajeroning pajalanipune katah nglangkungin padusunan, pangasraman, kakantenang akeh Pura-Pura miwah Sanggah Kabuyutan sane sampun rusak, sane katinggalin olih pengemponnyane.

Sasampunne doh ring tengahing alas, nenten wenten beburon sane kapanggihipun, mamanah mawali, galahe sampun peteng. Punika duaning sang Lubdhaka mamanah nginep ring tengahing alas. Raris ipun nyujur danu, sane ring sampingnyane wenten wit bila.

Yening pules beten, ajerih manahipun pacang kabaksa antuk buron. Raris ipun menek ring witing bila, irika ipun masayuban ring carang wit bilane. Metu manahipun ajerih, yening prade ipun pules ring carang bilane, ajerih ipun ulung, tan urung kabaksa baan i buron. Metu manahipun, angge ngicalang kiapnyane, ipun magadang (jagra), sambilangipun ngepik-ngepik don bila, saka siki, tur kaulungang ring danune sane sampun wenten Lingga tan pajamuga.

Asapunika parindikan ipune ring alase sapetenge punika, maduluran monabrata miwah upawasa kantos rahina semengannyane.

Ri sampun ngedas lemah raris ipun tuun, tur makinkin mulih, nanging pocol tan magagapan ring pianak somah ipunne.

Yen sampun akudang rahina suwennyane, I Lubdhaka keni kageringan, sayan-sayan rahat, tan prasida kaubadin, raris ipun padem. Watangipun sampun puput kaprateka kabenang, nanging atmanipune sane kabingungan ring akasane, tan uning ring margi sane pacang katuju.

Atman sang Lubdhaka sane paling, raris kajuk olih Kingkarabala, sakeng titah Sanghyang Yama, tur kapungsang-pangsing, kalebok, kategul, santukan karmanipune sane tan manut, duke wenten ring mretyapada. Duaning punika raris kacingak olih Ida Sanghyang Siwa, raris katitahang watek Ganabalane, mangdane ngrebut atman sang Lubdhaka, tur kabakta ka Siwaloka.

Punika mawinan wenten siat ageng pantaraning Kingkarabala lawan watek Ganabalane. Gelising satwa kalah watek Kingkarane, atman sang Lubdhaka kaunggahang ring keretane, nyujur Kahyangan ring Siwaloka. Irika Lubdhaka polih genah becik, kaheman olih Sanghyang Siwa, sangkaning kautaman brata Siwaratri.

Sangkaning asapunika, nenten prasida katerima olih Sanghyang Yama, mapan sang Lubdhaka, wantah juru boros, himsakarma, pakaryan sane leteh tan manut Dharma. Indike punika kaicen pawarah olih Sanghyang Siwa, mapan sang Lubdhaka, maraga anak suci, prasida nglaksanayang brataning Siwaratri, ri nuju panglong ping 14, sasih Kepitu, sangkaning punika patut atman sang Lubdhaka, masikian ring linggih idane.

Mungguing malarapan saking satuane punika, sinah madaging kasuksman sane mabuat tur singid pisan, sane patut karuruh sareng sami.

Kekawin Lubdhaka / Siwaratrikalpa, kekawi olih Mpu Tanakung, sirake Mpu Tanakung punika ? Sapasirake sane dados juru boros ? napi sang Lubdhaka ? Napike Ida Mpu Tanakung ? Sane kaborosin wantah beburon (sarwa sattwa). Napike sane sinengguh beburon punika ? Beburon punika hidupnyane ring tengahing alas. Lambang napike beburon sane wenten ring tengahing alas ?

Sapunika taler sang Lubdhaka ri sampun wenten ring tengahing alas, nenten polih beburon, kapetengan, tur menek ring wit bilane, nglantur angge nyalimurang kiap metik-metik don bila, kantos ngedas lemah. Napike punika nenten wenten kasukman ipun ?

Ri kala ring tengahing alas sang Lubdhaka, nenten nunas tur ipun magadang apeteng lemah. Napi wenten kasuksmanne punika ?

Sasampunne sang Lubdhaka padem, atman ipunne polih kadanda olih Kingkarabala, malarapan antuk karman ipune sakantunne maurip. Sapunika taler ri sampun watek Ganane polih ngrebutin atman sang Lubdhaka, tur kabakta ka Siwaloka, polih genah ring swarga, malarapan antuk brataning Siwaratri. Napike kasuksmanne punika ?

Inggih para pamedek sareng sami, sane mustikayang titiang.

Sane ngawi Siwaratrikalpa Kekawin, wantah Mpu Tanakung, sane kangge dasar ring sajeroning kawentenan Rarahinan Siwaratri. Mpu Tanakung, wantah sang maraga suci, santukan mabhiseka Mpu. Tanakung manawi bhiseka sane madruwe kasuksman. Tanakung tegesnyane sang sane tan kaiket antuk tresna sih, indriya miwah sakaluirnyane. Kadadosan ipun Mpu Tanakung, ida sang maraga suci, sane kahalem olih jagate, duaning sampun prasida ngeret smara utawi indriya, punika duaning prasida masikian ring Sanghyang Siwa, pinaka sangkan paraning dumadi.

Sane mangkin sane dados pitaken, napike sang Lubdhaka sayuwakti pinaka juru boros, napike ida Mpu Tanakung nganggehang raga sakadi juru boros ? Sane kaborosin wantah beburon sane mageng ring tengahing alas. Napike beburon sane ageng punika, sapunika taler napike alas punika ?

Ngiring mawali malih ring satuane ring ajeng, sang Lubdhaka kabaos sang madewek papa; papa nenten pateh ring dosa; papane punika wantah kasengsaran. Sangkaning kapapan, kapetengan (awidya) utawi kasengsaran pacang prasida mikolihang dosa. Duaning asapunika Mpu Tanakung, nenten maosang Lubdhaka punika anak dosa, sakewanten anak papa. Kangge mucehang kapapaanne punika, Sanghyang Siwa micayang piteges, wantah pawarah-pawarah idane patut katinutin, pingajeng ngamargiang Brata Siwaratri. ….wratam guhyam wratanam uttamottaman.

Lubdhaka sane papa punika, satata hidupnyane wantah maboros, kangge pangupajiwa pianak somahipune. Napike iraga puniki nenten juru boros ring jagate, morosin pabuat hidup, ngaruruh Dharma, Artha, Kama miwah Moksa, sane ngranjing ring Catur Purusartha. Ngruruh kadegdegan kayun, ngruruh artha brana, ngruruh ngamargiang smara (kama) miwah ngruruh nyujur sane kabaos moksa.

Manut satuane ring ajeng, sang Lubdhaka ngruruh beburon sane ageng, makadi : macan, gajah, waraha maka miwah badak. Prasidake sang Lubdhaka mikolihang beburon punika, wantah masarana antuk panah kewanten. Nentenke beburon punika madruwe kasuksman utawi piteges sane siosan ? Wenten maosang beburon punika martos sattwa, sane mawit saking kruna sat = sari, kapatutan; twa = madruwe. Sattwa mapiteges sang sane madruwe kapatutan, sang sane satata ngulati kapatutan, sang sane maraga patut. Sane maraga patut wantah Ida Sanghyang Widhi. Wenten taler maosang buronne sane mageng punika wantah pinaka rajan buron. Ring tattwa agama Hindu rajan buron kasengguh Ida Sanghyang Pasupati (pasu = buron, pati = raja). Sanghyang Pasupati wantah Ida Sanghyang Widhi. Kadadosan ipun sang sane kaburu wantah Ida Sanghyang Widhi, mangdane prasida masikian, kawastanin Moksa.

Kasuksman alas, alase punika wantah genah aneka wit kayu, wenten kayu sane gede, cenik, sane mokoh, sane berag, taler genah watek beburon, ngrereh tetedan. Punika wantah kasuksman kauripan ring jagate, sane wenten makudang-kudang jadma sane madruwe pikayunan mabinayan, tetujon sane masiosan, waluya sakadi alas sane bet, nenten kauningan kawentenan wit kayune. Manawita sang Lubdhaka, sane setata papa, tur mageginan dados juru boros, wantah pralambang makadi Mpu Tanakung, sane nyaihang anggan ida setata papa, sakewanten setata ngruruh kapatutan, nampekang raga ring Ida Sanghyang Widhi (Siwa), mangdane prasida masikian ring wit (moksa). Setata nampekang raga wantah punika sane kabaos yoga, kadadosannyane Mpu Tanakung maraga Yogiswara. Wantah sang maraga Yogiswara, sane prasida mucehang sahananing kapapan makamiwah karmawasana.

“Sakwehning papa nika sang yogiswara, lawan ikang wasana kabeh, ya tika tinunwan de bhatara ring siwagni, ri huwusnya hilang ikang karmawasana, tan molah alanggeng samadhi nira, tan molah bhatara ri sira yan mangkana, ya ta matangnyan cintamani sira, asing saka harep nira teka, sakahyunira dadi, ndah wyaktinya kapanggih kastaiswaryan de nira”.

Pawarah Sanghyang Siwa, parindikan Brata Siwaratri, angge mucehang sahananing papa :

“Sapapa niki nasa de niking atanghi manuju Siwaratri kottama, sapapa nika sirna de ni phala ning brata winuwusakenku tan salah”

Inggih ida dane pamedek sareng sami, ring Kekawin Ramayana, wenten kabaos :

Guha peteng tang mada moha kasmala, maladi yolanya mageng maha wisa, wisata sang weruh ri kanang jurang kali, kalinganing sastra suluh nika prabha.

(Yening upamiang angga sarirane puniki, waluya guwok sane peteng, pinaka genah mada, nyapa kadi aku, moha, manah sane biapara, kasmala, manah sane sane letuh. Punika sami waluya lelipi sane mageng tur maupas sane mranen. Sakewanten sang sane sampun waged ngeret punika sami, mawetu degdeg pikayunanyane, yadiastun wenten ring sajeroning kasengsaran. Duaning punika sami prasida pacang kapanggih, wantah pawarah sastra, angge sesuluh ring sajeroning kauripan)

Inggih asapunika rihin atur jagra winungun titiang, dumogi wenten pikenohnyane.

OM Santih Santih Santih OM


Sumber : Drs. I Nyoman Sukada

Advertisements

2 thoughts on “Dharma Wacana – Siwa Ratri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s