Patung/Arca Bhima Sakti

Pamiteges Patung /Arcalingga

Patung” punika sahananing parupayan, sane prasida kacingak saking arep, ungkur miwah samping, ring ajah-ajahan sejarah sering kabaos “Arca“. Manut ajah-ajahan agama Hindu pamekas ring Bali, patung punika makadinnyane : Arca, Pratima, Togog, Badogol, Pacanangan, lumrah kabaos Palinggihan/Wahana.

Arca Bhima Sakti ring Taman Bencingah Puri Ageng Mengwi

Arca lan Pratima, inggih punika parupayan/wewayangan Dewa, Bhatara/i, maka piranti ngulengang pikayun ri kala muspa majeng ring Ida Sang Hyang Widhi maka miwah tejan-tejanida. Arca, Pratima, boya ja Sanghyang Widhi utawi Dewa, Bhatara/i.

Yan kaparnayang saking kretabhasa, “arca” gineng, incep, pinda, muang siosan malih. Dados kruna molah, arcanang, ginengang, regepang, pindayang, muah salantur ipun. Malih yan dados kruna laksana : arcanayanga, ginenganga, regepanga, pindayanga. Dados teges “arca” punika wawu marupa, mapinda ring pikayunan, napi sane kaarcanayang, karegepang, kapindayang ring sang makarya, sobagia nunggal pakayunan sang makarya kalawan sane kakaryanin. Punika mawasta pakaryan becik mautama.

Pratima punika pateh ring pratiwimba, minda-mindayang, ngarupayang.

Pabinayan Arca lan Pratima, wantah ageng ring alitan. Arcane punika wangunnyane agengan, tur kakaryanin antuk kayu-kayu sane mutama, mambu miik, makadi : cendana, cepaka, majagau, miwah sane lian-lianan. Yening Pratima wangunnyane alitan, kakaryanin antuk mas, perak, jinah bolong, miwah sane lian-lianan.

Wenten malih sane mawasta Pralingga, Patapakan, Palinggihan, punika wantah marupa palinggihan Ida Bhatara/i, Dewa, wenten sane marupa sesocan, beburon, makadi : gajah, macan, nandi/banteng, garuda, naga, miwah sane siosan.

Arca, Pratima, Pralingga, sesampun kaupakara, kaplaspas, kapasupati, dados piranti suci, tur sering kagenahang ring Pura, Pamarajan, ri kala upacara piodalan, kahias tur kagenahang ring Bale Pelik/Pangaruman.

Bedogol, inggih punika parupayan, pepindan, sane kawangun antuk batu, paras, sapunika taler wenten antuk taru, wangunnyane tadah ageng. Badogol punika sering kagenahang pinaka sendi, dwarapala, magenah ring pamedalan Pura, rupannyane akehan ngangge buron, singha muang wanara, akehan mangge ring sendi, yening ring pamedalan, dwarapala, sarwa sato, wanara, raksasa. Sapunika taler wenten badogol kagenahang ring pahteluan/marga tiga, pahempatan, catus patha, kasinahang genahe punika kasengguh suci utawi tenget. Samaliha wenten sane mawasta Togog, sumaih ring bedogol, sakewanten tadah alitan, indik pigunannyane akehan wantah marupa uparengga/hiasan.

Ring Pustaka Uttarakandha, duk ida Bhatara Indra masesanjan ring pucak Gunung Kailasa, kairing antuk ghara patninida muang widyadhara-widyadhari, jag rauh Sang Rawana, mintonin kasaktianipun, kaseluh bongkol gunung Kailasane, kantos magejeran rauh ring pucaknyane, tangeh sang mangemit gunung, makadi : Sang Nandiswara, mawak manusa mamuka wanara/wre, kasarengin oleh para kala, mamuka raksasa, punika sane ngenjekin pucak gununge, kajepit tangan Sang Rawana, kasakitan melas asih ngidih tulung nunas urip. Ledang sang mangemit Nandiswara kalawan Kala Raksasa ngampurayang, nanging wenten samaya, kawekasan ri sampun masa pagentosaning Dwapara Yuga ka Kali Yuga, sadakala irika Sang Rawana pacang kaon, kapejahang olih satru, mawak manusa mamuka wre. Tan pasangkan tedun Ida Bhatara Indra, ngicen panugrahan ring sang Nandiswara kalawan raksasa pangemit, daging bisamane punika “kamung Sang Nandiswara mwang watek Kala raksasa makejang, luih pangabaktianne ring manira, jani manira nganugrahin, kita mangdadi dewaning Apit Lawang“. Punika yaning pada tletekang sane wenten mangkin ring ajeng Pamedalan Pura, Puri, wenten Badogol kekalih sane tengen marupa Nandiswara, sane kiwa marupa Mahakala.

Ring Pustaka Adiparwa, ring carita pamuteran Mandharagirine (Ksirarnawamanthana), duk para dewane angrebut amreta, kalawan watek raksasane, molih para dewane, kalah watek raksasane. Tan winilang akehnyane padem, raksasa muang sarwa mregane, nanging yadiastu kaon, taler kanugrahinipun dados ameng-ameng, sarwa raksa, olih Ida Bhatara Hari, ring Pura-Pura, Puri-Puri, wenten badogol marupa raksasa, mrega miwah satwa, sampun dados budaya hiasan dwarapala. Sapunika taler ring Pura, Mrajan Agung, palinggih Apit Lawang sampun ketah pisan, sami pada ngangge, manawi saking iriki kawit katattwanya.

Malih manut kojaring Adiparwane, duk Sang Ekalawya, nunas maguru ring Rsi Drona, nanging ida nenten katampi. Kandugi mapamit sang Ekalawya, satekan ipun ring pondok, di gelis mupulang tanah legit, kapindayang rupa warnanida Rsi Drona, punika sane kagineng, kasembah, kabaktinin olih Sang Ekalawya, nyabran dina, katunasin ajah-ajah kadanurdaran. Sangkaning sakatelinganing ambek, dreda atuang ring guru, yadiapi marupa pepindan, pawayangan, Sang Ekawalawya ngamolihang sekadi sane kaapti.

Ring Pustaka Siwagana utawi Purwagamasasana, wenten kabaos sapuniki : kacarita Ida Bhatara Siwa Guru, suksekel ring kayun, dening mamastu rabine, ida Bhatari Umadewi, dados Dewi Durga, malinggih ring setra gandamayu. Raris ida mamastu raga, mangdadi Kalarudra Mayarupa, karuruh rabine ring setra gandamayu, nanging ida Dewi Durga sampun matemahan Panca Durga. Ida Sanghyang Tri Samaya, ewuh pikayun, ajerih sangkaning sasuhunan idane mangda nenten nglantur dados Kalamaya lan Panca Durga, kala punika raris mapaguneman, makarya pawayangan/papindan/tatontonan, lawatang ring kelir, belulang katatah ida karupayang Ida Bhatara Guru lan Ida Bhatari Uma, ri kala maraga Sanghyang Rudra Kala lan Dewi Durga, rauhing ring para dewane sami karupayang Wayang.

Gelising carita ri sampun Sanghyang Rudrakalamaya, magingsir genah saking Semasana malinggih ring Salupanjang/Baleagung, ida magentos bhiseka Sang Jyotisrana lan Dewi Durga mabiseka Sang Kalikamaya. Ri kala ngawentenang Caru Pancasya, irika ida Sanghyang Tri Samaya, ngawentenang tatontonan marupa wayang, ngalampahang pamargin ida Bhatara Guru kasarengin olih ida Dewi Uma. Sane dados dalang kala punika ida Sanghyang Iswara, maka pangabih/katengkong Sanghyang Brahma lan Sanghyang Wisnu. Sangkaning mireng caritane punika, ida Sang Kalih eling ring raga, tur gelis mawali ke Kahyangan.

Ring Bali sane madruwe agem-ageman Agama Hindu, saking karihinan (purwakala) rauh sesampunne keni ius budaya dura negara, sampun wenten budaya sane kajejerang, sangkaning punika maka piranti ngamargiang subhakti, angge nuntun ring sajeroning ngamargiang tata titi Agama Hindu, wenten pamargi makarya papindan, Arca, Pratima, Pacanangan lan sapanunggalanipun. Wenten sane mapinda Dewa/Bhatara-Bhatari, wenten sane mapinda Leluhur/Kawitan (Patung Perwujudan), rauhing wahananya soang-soang.

Uningayang titiang sematra, inggihan Arca, Pratima, Pralingga, makadi : Arca Brahma, palinggihanida Angsa; Arca Wisnu, palinggihanida paksi Garuda; Arca Iswara, pralingganida Lembu Nandini.

Sapunika taler wenten lencana/atribiut, sane maka nyantenang para Dewa, makadi :

  1. Arca Dewa Brahma, kapindayang mamuka papat, labaos Catur Mukha, matangan papat, Catur Bhuja, tur soang-soang tangan, makta : Padma, Aksamala/Ganetri, Kamandalu lan Camara.
  2. Dewi Saraswati, matangan papat, tur soang-soang tanganida makta : Aksamala/Ganetri, Padma, Wina, Pustaka.
  3. Dewa Wisnu, matangan papat, soang-soang tangan makta : Gada, Sangkha, Cakra, Padma.
  4. Saktinya Dewa Wisnu (Laksmi), matangan kalih. Makta padi/pantun; tangan salih malih siki, sekadi ngaturang dana, agem Wara Mudra.
  5. Dewa Iswara, mauparengga ngangge gelung agung, ring arepnyane madaging rerenggan Ardha Candrakapala (bulan sabit), ring matapakan sirah (tengkorak). Beliau adalah Dewa Trinetra, madrue pangaksian 3. Matangan papat, makta : Trisula, Aksamala, Camara, Kamandalu.
  6. Sakti Iswara (Siwa) adalah Durga, sering kabaos Durgamahisaruramardhini (Durga sane mademang raksasa marupa mahisa), matangan akutus, makta : Cakra, Khadga, Busur, Panah, Sangkha, Prisai, Ikuh Mahisa, Rambut Raksasa. Wenten taler papindan Siwa Durga (Siwa Uma) marupa Lingga Yoni.
  7. Ganesa, karupayang ebuh, matemulele gajah. Matangan papat, makta : Mangkok, Parasu/Kapak, Aksamala, Siung. Ganesa taler kabaos Dewa Awghneswara, maka panulak mrana.

Wenten taler Arca Kawitan/Leluhur, ring sajebag jagat Nusantara, ngaturang sembah bakti ring leluhur, lalangit, kawitan, punika sampun marupa tata krama, sane tekek, pageh, pastika, kalinggihang ring Gunung, ring Candi, mapinda Siwa Guru, Wisnu, Indra, utamannyane Awataranida Sang Natha, ratu sane molihang kertiyasa, duk sapanyenenganidane ngambel jagat. Bukti-bukti, makadi : Prasasti, Babad, Candi Padharman, sekadi sane wenten ring gunung-gunung Sumatra, ring Jawi, ring Bali, punika kantun mamargi rauh mangkin, kottamanya ring Bali.

Wenten Arca Bhuta/Raksasa, arcane sekadi puniki, sering kawentenannyane ring ajeng Pamedalan/Kori Pura, Puri lan sapanunggilanipun. Duaning makadi Dwarapala, pangemit, pangraksa, sering kapindayang aeng, macaling, mata dadelingan (nengeng/nelik), wenten ngangge gelung, subeng, kalung, slempang, gelang, sabuk/pepetet, makta senjata, khadga (pedang), lemat, di asapunapi makalung lelipi.

Arca Rsi, inggih punika papindan sang maraga suci, makadi Rsi taler wenten kabaos Bhagawan, sane kaloktah ring Jawi miwah ring Bali Rsi Agastia. Papindan Rsi Agastia, sering karupayang ebuh, waduk nyantung, ngangge rerawe (jenggot), tanganidane makta kamandhalu lan aksamala, sapunika makta camara lan trisula.

Wenten taler Arca marupa Satwa (binatang), sane dados palinggihan para dewa, makadi : Angsa, wahana Brahma/Dewi Saraswati; Garuda, wahana Dewa Wisnu; Lembu Nandi, wahana Siwa Mahadewa; Asu (Srigala), wahana Dewa Siwa Bhairawa; Singa, wahana Dewi Durga; Gajah, wahana Dewa Indra; Aswa lan kereta, wahana Dewa Surya/Candra; Paksi Merak, wahana Dewa Kartikeya.


Arca Bhima Sakti

Sane mangkin kaplaspas, kapasupati lan mapadagingan ring Arca Bhima Sakti, sane magenah ring ring Taman Bencingah Puri Ageng Mengwi. Sapasirake sane kasinanggeh Bhima Sakti, sane katangun ring ajeng Puri Mengwi ? Arca utawi Pratimane puniki, kawangun kukuh, agung aluhur, tur kasinahanne ngangge lancana (atribiut), gada, keris, malelancingan poleng, masawit lelipi.

Mungguing caritane puniki, ambil titiang ring Babad Mengwi, sane karipta olih Sira Mpu Kekeran. Reringkesan caritane punika, sekadi puniki :

Ri kala Ida Kyayi Agung Maruti, sering kabaos Kyayi Agung Di Madhe, polih ngawisesa jagat Gelgel, ngawit warsa 1651 – 1677 Masehi. Ring warsa 1677 ida matilar saking Gelgel, ngungsi jagat Kuramas, raris ka Jimbaran (Alwadesa). Kyayi Agung Di Madhe, madrue putra 3 diri, lanang kalih diri, istri adiri. Pinih duhur mapesengan I Gusti Agung Putu, malinggih ring Kuramas; sane madenan istri mapesengan I Gusti Ayu Madhe, kambil olih Ida Padanda Wanasara,; sane pinih alit mapesengan I Gusti Agung Anom. Ida Kyayi Agung Di Madhe seda ring pradesa Kuramas.

I Gusti Agung Anom ri kala nyujur jagat Jimbaran, polih pituduh saking Kryan Tegehkori, mangdane rauh ring jagat Kaphal, tur katuran pangiring sane mapesengan I Tamblang, nenten sios wantah treh Kryan Munang, ring Kaphal malinggih ring Basangtamiang. I Gusti Agung Anom, ngambil rabi putran Kyayi Bebengan, sane mapesengan I Gusti Luh Bengkel. Tadah sue ida nenten maputra, raris nangun yoga, andewasraya ring Purusada Kaphal, irika polih panugrahan. Mawiwit saking panugrahan puniki, rabine I Gusti Luh Bengkel, ngembasang putra, mapesengan I Gusti Agung Putu, pateh pesenganidane ring pamanidane.

Sesampunne I Gusti Agung Putu ngambel jagat, tur prasida ngaonang I Gusti Kaler Pacekan ring Jimbaran, kala irika raris ida ngingsirang Purine saking Kaphal ke Mengwi. Tur nangun Puri Anyar, sane dahat ngulangunin, kawastanin Kawyapura.

Ri kala punika ida mabhiseka I Gusti Agung Ngurah Madhe Agung, ida puniki maka cakraning rat (raja) sane kapretama (I). Ri panumadegan ida jagate sayuwakti landuh, kertha raharja, tur kasungkemin oleh panjak. Ida sang natha kabih oleh bahudanda sane waged pisan, mawasta “Taruna Batantanjung” lan “Taruna Munggu“. Wantah kawibawan lan kakasuban Kawyapura, kasinahanne ri sampun nangun Pura Taman Ayun (Ahyun), kasiwi oleh ida dane sane wenten ring wewidangan Kawyapura, pamekas angga Puri Mengwi. Kakasuban lan kawibawan idane sangkaning panugrahan Ida Bhatara ring Pucak Pangelengan (Pucak Mangu). Meseh-meseh idane sami kawesan tur ajerih, ngandap kasor, pralambang antuk gada; sangkaning kawicaksanan tur malarapan pusaka Puri, marupa keris mawasta Ki Panglipur, keris punika maka pajenengan pangemit praja, sane setata kasiwi.

Sapunika taler sane sering dados cihna bukti, asapunapi kawagedan, kateguhan Ki Pasek Badak (Ki Bondan Pangasih), prasida kakasorang, antuk Ki Naga Keras; sapunika taler Kaba-Kaba, warih Arya Pudhak (Arya Belog), prasida ngangkenin kawisesan I Gusti Agung Ngurah Madhe Agung. Wentenne sawit naga, punika wantah paican Bhatara ring Pucak Mangu, nyihnayang kawisesan; taler ida maraga nyejerang Dandha Niti, maka pralambang wastra poleng, putih selem (nyelem mutihang/adil).

Kawibuhan idane prasida ngalimbakang wewengkon Kawyapura, makadi : wates wetan (kangin), sadauh Tukad Petanu; wates kelod Brawa, Jimbaran rawuh ka Uluwatu; wates kauh, sadangin Tukad Panan; wates kaja sadelod Gunung Bratan.

Ri sampun Buleleng I Gusti Agung Panji Sakti, nyukserahang Blambangan, Jembrana, rauhing sinalih tunggil putrinida sane mapesengan I Gusti Ayu Panji. Manut panuturan R. van Eck tur malarapan surat Joan Frederik, Blambangan kasukserah ke Mengwi olih Buleleng sawatara warsa 1717 Masehi. I Gusti Ayu Panji, kangge rabi prami, tur kaupakara manut pangupakaran sang wibuhing jagat.

Ri sampun punika Ida I Gusti Agung Ngurah Madhe Agung, ngawentenang yadnya sane mabuat tur muttama, Abhiseka Ratu, nyejerang ksinatriya, ri kala punika ida kabhiseka I Gusti Agung Madhe Agung Bhima Sakti utawi Cokorda Bhima Sakti sapunika taler Cokorda Sakti Blambangan.

Pakelingang titiang Arcane sane sampun puput kaplaspas pingkalih mapasupati, punika malih kapujanin olih ida Sang Sadhaka maka Yajamananing Yadnya, ngreka rupa warnan ida sane pacang kalinggihang, sesampun tumus pangarcananya raris katunggalang ring arcane, ri sampun puput matunggalan, katuran panjaya-jaya, punika sane kawastanin Arcalingga utawi Arca Pratistha, Pratima Pratistha. Patut kasungsung, kasembah baktinin olih Manusa Krama.

Ri tepengan puniki wantah matur pawungu, purun makelingang samatra, sane maka pratiwimba, munggah ring Mahabharata, palihan kapretama, pustaka Adi Parwa; sekadi puniki :

“Kalaning Danghyang Drona mintonin, nureksain para sisyane, sang Pandhawa lan sang Kaurawa. Pinaka sarananing panureksan, ida ngenahang papindan paksi dadali, ring muncuk carang binginne, sapasira ugi para sisyane, sane mrasidayang mamanah baong paksine, punika sane molihang papintonan. Pinih riin kapintonin ida sang Dharmawangsa, raris sang Duryodhana, sang kalih puniki tan ngamolihang, manut pitaken sang Guru, apake cingakin cening carang kayune sane kaencegin olih paksine, ….. ikut, tutuk paksi, sane ton ring samping, cingakin cening; sahur sang kalih, yadyan nenten pateh pasahure, nanging sumaih, ngangken manggihin, punika krananya nenten ngamolihang utawi tan lulus. Sios ring sang Arjuna, pitakene pateh, nanghing atur sang Arjuna, sami pitaken gurune kasaurin, tan panggih, sawireh uleng patitise wantah patitis baong, yan jantos ane di sampingne kapanggih, sinah ulenganne mimpas, sang Arjuna ngamolihang, .. lulus.

Inggih asapunika panguntat atur titiang, iring ginengang kayunne, laksanayang tapa brata yoga samadhi, yan patitise lempas, nirdon tetujonne pacang kapanggih.

Advertisements

2 thoughts on “Patung/Arca Bhima Sakti

  1. Pingback: Pura Dalem Puri Puser Jagat – Sobangan | ...blog nak belog...

  2. Pingback: Bima Sakti, Bencingah, Mengwi | Mengwi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s