Sloka Raja Purana Pustaka Raja Sira Arya Wang Bang Pinatih


SLOKA RAJA PURANA PUSTAKA RAJA

SIRA ARYA WANG BANG PINATIH

Wredhanan kretanugraham,

Jagathitam purohitam,

Wacanam wara widyanam,

Brahmana wangsatitah.

Siwatwam pujatitysam,

Trikayam parisuddhanam,

Kayiko waciko suklam,

Manaciko siddha purnam.

Puranam tattwam tuhwanam,

Silakramam wisuddhanam,

Sirarya pinatyam maho,

Witting kunam wilwatiktam.

Ling sang Mpu Sedah : “Aum Sang Bang sira, kayeki patitahing Hyang, agawya wiwak sidhikaraneng sira wayah ingke, maka lamakane sira kari katatwaning brahmana ring kuna, mangke sira manggeh dadi Arya Pinatih, yeki hana sih wayah ri sira, kris sanunggal, ajajuluk Ki Brahmana mwang Siwopakarana Pustaka Weda, yeku sira siniwi, pinaka pustaka kanggeh Kawitan, maka sujatine , kawit sang Brahmana nguni, mwah hana waranugrahangku lawan sira, mwah yan hana maweruh sang amawa kalilirannya wekasan, wenang ika maprewita, aprayascita sapasanakannya wekasan mwah dlahanya ri kapejahanta, yan sang maprewita pejah, yan sira atiwa-tiwa, wenang ngangge kadi panganggen sang Brahmana lepas, wenang ngangge Padmasana, mamutus sarwa putih, lwir saeteh-eteh tunggal kadi sang Brahmana Pandita, miturut kadi sang Brahmana Pandita”.

(Inggih, sapangandikan ida Sang Mpu Sedah : Dewa Sang Bang I Dewa, nah ane jani mula tuah patitah Hyang, mangdane ada bisama Kakiang I Dewa dini, mangdane I Dewa kantun eling mawiwit saking Brahmana sane rihin, nah ane jani I Dewa kanggehang Arya Pinatih, ane jani ada pasuecan Kakiange marep ring I Dewa, keris asiki, mapepasih Ki Brahmana, lan Siwopakarana Pustaka Weda, ento patut sungsung I Dewa, punika sami kanggeh Kawitan, wantah aketo kasujatianne, mawit saking Brahmana sane rihin, ada buin panugrahan Kakiyange teken I Dewa, yening ada pratisantanan I Dewane wikan, ane makta Kawitanne ene, patut Madwijati, nyuciang pasemetonan I Dewa kapungkur wekas, Yening Ida Sang Madwijati lebar, ri kala palebonan, patut ngangge busanan Sang Brahmana Putus, patut ngangge Padmasana, tur mawarna sarwa putih, sahananing eteh-eteh pateh kadi Sang Brahmana Pandita, ninutin sapula-pali Ida Sang Brahmana Pandita) (Babad Pinatih).

Etostuke karanjitah,

Punah nacasyute karmah,

Teyahtasmetu kalesyat,

Tawat wasantidharmini.

Engetakna haywa lupa, maka hetu bhaktinta ring Kawitan, mwah yan kita tan sthiti bhakti ring Kawitan, Sanghyang Kala pinaka tadahane kita, ndan tan wurung pwa kita amanggih bhaya agung, haywa kita wismreti.

(Patut eling sampunang lali, subaktin ida danene ring Kawitan, yening prade ida dane tan astiti bakti ring Kawitan, Sanghyang Kala pacang nadah ida dane, nenten wurungan ida dane, ngamanggihang baya agung, sampunang pisan ida dane lali ring Kawitan)

Ling bhatara : “Duh tanayan mami Hyang Kala, hana pasungi bapanta ri ko, yan hana wang tan bhakti ring Kawitannya mwang tan bhakti ring Dewa, yeka wenang tadahanta. Mwah yan hana wang tan anut ring ling ning aji, waneh wang tan pagama, anganggo salah ukur, amuji kawangannya dawak, yeka wenang tadahanta, waneh yan hana wang salah ujar, salah krama, alpaka ring Rama Rena ring Sang Prabhu, ring Guru kunang, makadi ring Sang Mahapandita, yeka wenang tadahanta”.

(Siwagama III : 42 – 44)

(Inggih asapuniki pangandikan Ida Bhatara : “Uduh okan ajinne dewa Hyang Kala, ada panugrahan ajine teken i dewa, yening ada anak tusing bakti teken Kawitanne miwah tan bakti ring Dewa, nah ento dadi tadah i dewa. Yening ada anak tempal teken ucap sastra, anak ane tusing magama, nganggo salah sukat, ngajum kawangsan padidi, nah ento dadi tadah i dewa. Buina yan ada anak iwang sangkaning baos, sangkaning paripolah, piwal ring pituduh Biang Aji, ring Sang Prabhu, ring Guru, punapi malih ring ida sang maraga Pandita Luwih, ento taler patut tadah i dewa”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s